Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Allmän skyddsrond - Kontor

Checklistan innehåller frågor om hur lokalerna och arbetsplatserna på kontoret är utformade. Den inleds med några allmänna ämnesområden och avslutas med några vanligt förekommande arbetsutrymmen.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2005:16 Buller AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön BFS 2011:16 Funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter SFS 1982:673 Arbetstidslag

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Belysning

1Är allmänbelysningen tillräcklig i lokalerna?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 135 §
Riskbedömning:

2Finns dagsljus tillgängligt?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 137 §
Riskbedömning:

3Finns platsbelysning för de arbetstagare (t.ex. äldre) som upplever att belysningen på arbetsområdet är otillräcklig??

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 135 §
Riskbedömning:

Bildskärmsarbete

4Erbjuds personal som normalt arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärmen regelbunden synundersökning och vid behov s.k. terminalglasögon på arbetsgivarens bekostnad?

Lag eller föreskrift: AFS 1998:5, 6 §

Kommentar

Arbetsgivare ska se till att arbetstagare som normalt ska arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Synundersökning ska därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet.

Riskbedömning:

5Är datorarbetet ordnat så att det går att påverka sin egen arbetstakt och uppläggning av arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har möjligheter att påverka upplägget och genomförandet av det egna arbetet, så att de får tillräcklig rörelsevariation och återhämtning.

Riskbedömning:

6Går det att justera höjden på bordet så att det går att arbeta både sittande och stående?

Lag eller föreskrift: AFS 1998:5, 4-5 §§

Kommentar

Arbetsplatsen ska vara dimensionerad, utformad och utrustad så, att den arbetande kan inta bekväma arbetsställningar samt variera arbetsställningar och arbetsrörelser. Bildskärm samt tangentbord eller motsvarande ska placeras så att de kan anpassas till den arbetandes kroppsmått så att arbetshöjden liksom blickvinkeln till skärmen blir lämpliga.

Riskbedömning:

7Är (plats-) belysningen bra utan att skapa reflexer t.ex. i bildskärm?

Lag eller föreskrift: AFS 1998:5, 3 §

Kommentar

En bildskärmsarbetsplats ska utformas så att det inte uppkommer besvärande bländning och reflexer från den omgivande miljön. Allmänbelysningen ska ge lämplig luminansfördelning i rummet och om det behövs ska det finnas platsbelysning.

Riskbedömning:

8Kan stolen enkelt regleras i höjdled och kan sittdjup förändras?

Lag eller föreskrift: AFS 1998:5, 5 §

Kommentar

Arbetsstolen ska vara stadig och ge möjlighet till rörelsefrihet och en bekväm arbetsställning. Stolen ska vara lätt att ställa in. Sitsen och ryggstödet ska vara reglerbara i höjdled och ryggstödet ska kunna vinklas.

Riskbedömning:

9Har bildskärmen god läsbarhet?

Lag eller föreskrift: AFS 1998:5, 2 §

Kommentar

Ljusstyrkan eller kontrasten mellan tecknen och bakgrunden på skärmen ska lätt kunna justeras av användaren och anpassas till den omgivande miljön.

Riskbedömning:

Luft och temperatur

10Upplever personalen att det är för varmt i lokalerna?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 124 §

Kommentar

Arbetsplatser inomhus ska ha ett lämpligt termiskt klimat. Temperatur och lufthastighet ska anpassas till typen av arbete, om arbetet är lätt eller tungt eller om det är rörligt eller utförs stillasittande

Riskbedömning:

11Behövs stödkylning i vissa delar av lokalerna eller vid vissa arbetsplatser?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 126 §

Kommentar

Om det av produktionstekniska skäl är omöjligt att skapa ett lämpligt termiskt klimat i hela lokalen, ska ett lämpligt klimat eftersträvas i de delar av lokalen där arbete i huvudsak bedrivs.

Riskbedömning:

12Upplever personalen att det är för kallt i lokalerna?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 124 §

Kommentar

Arbetsplatser inomhus ska ha ett lämpligt termiskt klimat. Temperatur och lufthastighet ska anpassas till typen av arbete, om arbetet är lätt eller tungt eller om det är rörligt eller utförs stillasittande

Riskbedömning:

13Behövs stöduppvärmning i vissa delar av lokalerna eller vid vissa arbetsplatser?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 126 §

Kommentar

Om det av produktionstekniska skäl är omöjligt att skapa ett lämpligt termiskt klimat i hela lokalen, ska ett lämpligt klimat eftersträvas i de delar av lokalen där arbete i huvudsak bedrivs.

Riskbedömning:

14Förekommer det upprepade klagomål på att luften är dålig?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 110 §

Kommentar

Under den tid som arbete pågår ska arbetsplatser inomhus ha en tillfredsställande luftkvalitet i vistelsezonen. Luften ska, så långt som möjligt, vara fri från föroreningar som kan vara skadliga för hälsan eller ge besvärande lukt. Exempel på vad som påverkar hur luftkvaliteten upplevs är lufttemperatur, relativ fuktighet och luftföroreningar (partiklar).

Riskbedömning:

15Förekommer det drag från entréer, fönster och portar?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 125 §

Kommentar

Om en permanent arbetsplats är placerad nära en dörr eller en port till det fria eller till en lokal med väsentligt annan temperatur, ska det normalt finnas ett skydd mot besvärande drag.

Riskbedömning:

Allmänventilation

16Finns både till- och frånluftssystem?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 110 §, 111 §

Kommentar

Arbetsplatser inomhus ska ha ventilationssystem som bidrar till att skapa ett bra inomhusklimat. De ska på ett effektivt sätt kunna tillföra tillräcklig mängd uteluft, och bortföra de luftföroreningar som inte tas om hand på annat sätt.

Riskbedömning:

17Undviks drag från ventilationssystemet?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 114 §

Kommentar

Vid stillasittande arbete bör lufthastigheten i vistelsezonen vara lägre än 0,15 m/s. Högre lufthastigheter kan accepteras vid rörligt arbete eller vid högre lufttemperaturer.

Riskbedömning:

18Undviks buller från ventilationssystemet?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 143 §, 144 §

Kommentar

Bullerexponeringen ska reduceras till lägsta praktiskt möjliga nivå och så få som möjligt utsättas för buller. Installationer ska alstra och överföra så lite buller som är praktiskt möjligt.

Riskbedömning:

19Utförs obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med de intervaller som gäller för ventilationsanläggning?

Lag eller föreskrift: BFS 2011:16, 3 §

Kommentar

Återkommande besiktning ska utföras med intervall 3-6 år beroende på typ av byggnad. Fastighetsägaren ansvarar för att ventilationsbesiktningen kommer till stånd.

Riskbedömning:

20Finns väl fungerande rutiner för dokumentation av kontroll, drift och underhåll?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 115 §

Kommentar

Ventilationssystem ska kontrolleras och underhållas regelbundet. Kontroll och underhåll ska dokumenteras. Dokumentationen ska finnas tillgänglig vid anläggningen. Dragskåpets ventilation inklusive dess kontrollsystem ska kontrolleras minst en gång per år så att det fungerar på avsett sätt.

Riskbedömning:

Första hjälpen

21Finns rutiner för första hjälpen som är kända av de anställda?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 5 §

Kommentar

På varje arbetsställe ska finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.

Riskbedömning:

22Finns tillräckligt antal personer med utbildning i Första hjälpen, exempelvis L-ABC (Lägesbedömning - Andning, Blod, Chock) och HLR (hjärt-lung­räddning)?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 6 §

Kommentar

Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns ska det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället.

Riskbedömning:

23Finns rätt utrustning för den första hjälpen som behövs, t.ex. rätt typ av förbandsutrustning och ev. hjärtstartare?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 8 §

Kommentar

Vid alla arbetsställen ska i tillräcklig omfattning finnas utrustning för första hjälpen. Utrustningen ska vara anpassad efter riskerna i verksamheten.

Riskbedömning:

24Finns det väl synliga anslag med information om utrustning, vem som kan ge första hjälpen och larmtelefonnummer?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 5 §

Kommentar

På lämpliga ställen ska finnas anslag med uppgift om var utrustning för första hjälpen finns, vilka personer som kan ge första hjälpen, telefonnummer till utryckningsfordon och taxi samt adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället.
Anslaget ska vara utformat så att det lätt känns igen.

Riskbedömning:

25Finns behov av ögondusch och nöddusch?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 9 §, 10 §

Kommentar

Där det finns risk för att ämne som kan ge ögonskada kan stänka eller på annat sätt komma in i ögat, och där omedelbar ögonspolning behövs för att hindra skada, ska anordning för ögonspolning finnas i omedelbar
närhet av arbetsplatsen. Där det finns risk för översköljning med ämne som kan skada huden eller lätt tas upp genom denna samt där risk för brännskada finns ska nöddusch finnas i nära anslutning till arbetsplatsen.

Riskbedömning:

Brandskydd

26Finns en brandskyddsansvarig person?

Kommentar

Inom verksamheten bör det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation.

Riskbedömning:

27Är brandskyddsutrustning tillgänglig och i fullgott skick?

Kommentar

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete.

Riskbedömning:

28Är utrymningsvägarna:

Kommentar


aMarkerade?

Kommentar

Skyltning och markering för utrymning.

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 93 §, 97-98 §§
Riskbedömning:

bMärkta med skyltar som syns även när det är mörkt?

Kommentar

Skyltar och andra vägledande markeringar för utrymning ska finnas, om det inte är uppenbart att de inte behövs. Om det behövs ska vägledande markeringar vara belysta eller genomlysta.

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 97-98 §§
Riskbedömning:

cFria (ej blockerade)?

Kommentar

Utrymningsvägar samt vägar och dörrar till utrymningsvägar ska vara lätt tillgängliga och hållas fria från hinder.

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 93 §
Riskbedömning:

dÖppningsbara utan nyckel?

Kommentar

System för låsning av utrymningsvägar där behov finns bör väljas så att utrymning av arbetstagare inte försvåras.

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 94-95 §§
Riskbedömning:

eMinst två till antalet och oberoende av varandra?

Kommentar

I regel ska det finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 89 §, 92-93 §§
Riskbedömning:

29Finns utrymningslarm som varnar alla i lokalerna?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 99 §

Kommentar

För byggnader och andra anläggningar med arbetsplatser och arbetslokaler där brand, utströmmande gas, syrebrist eller liknande innebär risk för olycksfall eller akut ohälsa ska det finnas detektorer och larmanordningar i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till byggnadsverkets storlek och användning.

Riskbedömning:

Reception

30Kan personalen gå ifrån och ta pauser?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 8 § SFS 1982:673, 17 §

Kommentar

Variation, återhämtning och avslappnande rörelser. Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna.

Riskbedömning:

31Går det att justera höjden på bordet så att det går att arbeta både sittande och stående?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 §

Kommentar

Bästa sättet att anpassa arbetshöjden på arbetsutrustningen är att man kan reglera den så att alla arbetstagare kan ställa in arbetshöjderna i förhållande till sin kroppsstorlek, t.ex. på arbetsbord.

Riskbedömning:

32Kan stolen enkelt regleras i höjdled och kan sittdjup förändras?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 § AFS 1998:5, 5 §

Kommentar

Bästa sättet att anpassa arbetshöjden på arbetsutrustningen är att man kan reglera den så att alla anställda kan ställa in arbetshöjderna i förhållande till sin kroppsstorlek, t.ex. arbetsstol. Stolen ska vara lätt att ställa in. Sitsen och ryggstödet ska vara reglerbara i höjdled och ryggstödet ska kunna vinklas.

Riskbedömning:

33Används headset vid fast arbete i växeln eller annat långvarigt telefonarbete?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska vidta lämpliga åtgärder, framför allt när det gäller arbetsmiljöns utformning och de krav arbetsuppgiften ställer, t.ex. att använda sig av hjälpmedel, framför allt teknisk utrustning, för att undvika att arbetstagarna behöver hantera bördor och laster manuellt.

Riskbedömning:

34Är (plats-) belysningen bra utan att skapa reflexer t.ex. i bildskärm?

Lag eller föreskrift: AFS 1998:5, 3 §

Kommentar

Om det behövs ska det finnas platsbelysning. Den ska vara justerbar och får inte blända. Se även checklista Bildskärmsarbete.

Riskbedömning:

35Behöver receptionen ett överfallslarm?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 7 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten. Se även checklista Hot och våld.

Riskbedömning:

Vaktmästeri

36Finns och används vagnar / kärror för lyft / transport av tungt kontorsmaterial m.m?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska ordna arbetsplatsen så att man minskar eller undviker risken för arbetstagarna att drabbas av belastningsbesvär. Både organisatoriska åtgärder och att använda sig av arbetsutrustning kan bli aktuellt.

Riskbedömning:

37Förvaras material, d.v.s papper, kontorstillbehör m.m. på ett ergonomiskt lämpligt sätt?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen.

Riskbedömning:

38Står kopieringsmaskin och andra kontorsmaskiner som alstrar högt ljud i ett separat utrymme?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 4 §

Kommentar

Arbeten ska planeras, bedrivas och följas upp så att bullerexponeringen minskas genom att bullret elimineras vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå.

Riskbedömning:

39Finns det tillräckligt med arbetsytor vid postsortering?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen.

Riskbedömning:

40Finns det tillräckligt med arbetsytor vid hålslagning / nitning / sortering av utskick?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 24 §

Kommentar

Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt förlagda, utformade och inredda.

Riskbedömning:

Personalutrymmen

41Är personalutrymmena fria från inredning eller föremål som kan hindra utrymmenas funktion?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 58 §

Kommentar

Exempel på sådant som påtagligt kan försämra personalutrymmets funktion är att maskiner, datorer, kopiatorer eller material placeras där.

Riskbedömning:

42Finns det möjlighet att låsa in värdesaker?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 60 §

Kommentar

Utrymme för värdesaker kan vara t.ex. förvaringsfack, klädskåp, skrivbord, hurts eller låsbart rum.

Riskbedömning:

43Finns det lämplig matplats samt kylskåp, uppvärmningsanordning och diskmöjligheter för de som har medhavd mat?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 79 §, 80 §
Riskbedömning:

44Finns det ett särskilt pausutrymme eller annan lämplig avskild plats?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 81 §

Kommentar

Ett särskilt pausutrymme eller annat lämpligt utrymme kan behövas t.ex. när arbetsplatsen har extrem temperatur och / eller skadlig bullernivå. Det kan också behövas när arbetstagarna inte kan koppla av från arbetet t.ex. beroende på att allmänheten befinner sig på själva arbetsplatsen, som vid en utgångskassa. Exempel på andra utrymmen som kan utnyttjas vid pauser är matrum och personalmatsalar. Ett pausutrymme kan också ordnas genom avskärmning på en lämplig plats.

Riskbedömning:

45På ett större arbetsställe, finns ett särskilt vilrum?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 82 §

Kommentar

Exempel på när vilutrymmet kan behöva vara utfört som ett särskilt vilrum är då fler än 50 personer samtidigt sysselsätts inom samma område. I närheten av vilutrymmet bör det finnas toalett.

Riskbedömning:

46Är vilutrymmet bekväm och ostörd med möjlighet att ligga ned?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 82 §
Riskbedömning:

47Om det behövs övernattningsrum:

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 83 §, 84 §

Kommentar

Inredningen kan lämpligen vara säng, sängutrustning, garderob eller klädskåp, stol, bord, tak- och sängbelysning och spegel. Hotellrum och personalrum som uppfyller kraven kan också användas.

aÄr det ostört placerat samt har lämplig storlek och inredning?

Riskbedömning:

bFinns det möjlighet att värma och äta mat?

Riskbedömning:

cFinns dusch och toalett i närheten av övernattningsrummet?

Riskbedömning:

Varumottagning

48Är lastkajen anpassad till och fungerar bra för verksamheten?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 51 §

Kommentar

Lastkajer ska ha tillräckligt utrymme för arbete och gods och vara avpassade till arbetets art, omfattning och utrustning.

Riskbedömning:

49Är transportvägarna lättframkomliga, utan trösklar, rymliga, utan trappsteg eller lutande plan och med uppställbara dörrar?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 30 §

Kommentar

Transportvägar för tyngre transporter ska normalt vara utformade så att de medger transporter på hjul.

Riskbedömning:

50Finns lyfthjälpmedel eller kärror för lastning / lossning eller transport?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §

Kommentar

Arbetsplatsen ska ordnas så att man minskar eller undviker risken för belastningsbesvär. Det ska finnas teknisk utrustning för att undvika manuell hantering av tunga föremål.

Riskbedömning:

Städrum och städning

51Finns väl fungerande städrutiner?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetsplatser underhålls och rengörs, enligt rutiner som är anpassade efter
1. verksamheten på arbetsplatsen,
2. arbetstagarnas förutsättningar, och
3. arbetsplatsens utformning.

Riskbedömning:

52Finns tillräckligt stora ventilerade städförråd med varmt och kallt vatten, avlopp och städvagn, nära de lokaler som ska städas?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 24 §

Kommentar

Arbetsplatser ska ha en med hänsyn till verksamheten tillräcklig area och fri höjd, så att risken för ohälsa och olycksfall begränsas. De ska vara lämpligt placerade, utformade och inredda. Placeringen av arbetsplatsens olika delar ska vara sådan att sambanden blir tydliga och funktionella.

Riskbedömning:

53Är städutrymmet lämpligt inrett med hyllor / skåp för förvaring av städmaterial och eventuellt tvättmaskin samt torkskåp m.m?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 24 §

Kommentar

Arbetsplatser ska ha en med hänsyn till verksamheten tillräcklig area och fri höjd, så att risken för ohälsa och olycksfall begränsas. De ska vara lämpligt placerade, utformade och inredda. Placeringen av arbetsplatsens olika delar ska vara sådan att sambanden blir tydliga och funktionella.

Riskbedömning:

54Finns det ytor som är svåra att städa p.g.a. sladdar på golvet, stora pappershögar m.m?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §, 10 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs.

Riskbedömning:

Soprum och källsortering

55Har arbetstagarna fått kunskap (om kemiska och mikrobiologiska risker) och information samt instruktioner för hanteringen av sopor och källsorterat avfall?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 13 §

Kommentar

Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras eller på annat sätt förekommer i verksamheten och om hur dessa risker ska förebyggas.

Riskbedömning:

56Finns det fungerande rutiner för insamling av farligt avfall, t.ex. tonerkassetter m.m?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 11 § AFS 2001:1, 5 §, 7 §

Kommentar

De hanterings- och skyddsinstruktioner samt andra rutiner som behövs för den verksamhet som bedrivs på arbetsplatsen ska fastställas. De ska vara skriftliga när det inte rör sig om en enkel hantering där riskerna lätt kan överblickas. Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. När riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.

Riskbedömning:

57Används lämpliga handskar och redskap vid packning och hantering av avfall?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 6 §

Kommentar

Personlig skyddsutrustning får användas endast om den är ändamålsenlig i förhållande till de risker den är avsedd för utan att den i sig leder till ökad risk.

Riskbedömning:

58Om återvinningskärl eller städvagn transporteras i hiss, används endast hiss som har innerdörr eller fotocell?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 34 §

Kommentar

Transporter mellan olika plan ska kunna ske med hiss eller annan lämplig lyftanordning om de är tunga eller förekommer ofta. Olyckor kan hända i hissar som saknar innerdörr eller grind.

Riskbedömning:

59Är soprummet utan trösklar?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 29 §, 30 §

Kommentar

Transportvägar för tyngre transporter ska normalt vara utformade så att de medger transporter på hjul. Enstaka trappsteg liksom trösklar i korridorer och gångar ska normalt inte förekomma.

Riskbedömning:

60Har soprummet lämplig belysning?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 135-136 §§

Kommentar

Belysningen ska planeras, utföras och underhållas samt undersökas och bedömas i den omfattning som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Riskbedömning:

61Är transportgångarna bra utformade så det inte uppstår en fysisk överbelastning vid transport av kärl?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 22 §, 26-27 §§, 46 §

Kommentar

Tillträdesleder till utrymmen ska vara så att transporter kan utföras på ett för kroppen skonsamt sätt och utan inbyggda risker för ohälsa och olycksfall.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.