Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Byggnadsställningar

Checklistan innehåller frågor om arbete på ställning för att minska fallriskerna.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2013:4 Ställningar

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Uppförande

1Finns det en ställningsplan för uppförande, användning, väderskydd och nedmontering?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 25 §

Kommentar

Planen ska upprättas av en person som har god kunskap om och erfarenhet av arbete med ställningar.

Tips och råd

Dokumentationen om ställningar bifogas till arbetsmiljöplanen vid byggnads- och anläggningsarbete.

Riskbedömning:

2Kontrolleras att underlaget kan ta upp de laster som kan förekomma?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 26 §, 51 §

Kommentar

I samband med att en ställning eller ett väderskydd planeras ska underlaget kontrolleras, så att det med betryggande säkerhet kan bära upp den belastning som kan uppstå. Ställningen får endast förankras till konstruktioner som kan ta upp de laster som kan uppkomma.

Riskbedömning:

3Är ställning över två meter monterad av person med lämplig utbildning?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 47 §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Dokumentation ska finnas som styrker att arbetstagaren har genomgått lämplig utbildning med godkänt resultat.

Tips och råd

Utbildningskravet beror på hur komplex den aktuella ställningskonstruktionen är.

Riskbedömning:

4Sker det kontroll av ställning och väderskydd när det är färdigt så det är korrekt byggt och fungerar väl?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 55 §

Kommentar

När en ställning eller ett väderskydd är färdigt ska den som har utfört arbetet göra en kontroll för att säkerställa att det är korrekt byggt och fungerar väl.

Riskbedömning:

5Har den som uppfört ställningen lämnat över lämplig dokumentation?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 57 §

Kommentar

Dokumentationen ska överlämnas till den som samordnar åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall.

Tips och råd

Vid byggnads- och anläggningsarbete ska byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) hålla dokumentationen tillgänglig.

Riskbedömning:

6Är ställningen typkontrollerad?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 11 §

Kommentar

Prefabricerade ställningar, komponenter till prefabricerade ställningar och kopplingar får upplåtas endast om de har godkänts vid typkontroll.

Riskbedömning:

Användning

7Har ställning över två meter ett skyddsräcke?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 28 §

Kommentar

Skyddsräcket ska ha tillräcklig styrka och vara säkert fastsatt. Det ska vara tillräckligt högt och ska bestå av överledare, mellanledare och fotlist, eller ge motsvarande skydd på annat sätt.

Riskbedömning:

8Har ställningen skydd mot nedfallande föremål?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 29 §

Kommentar

Om det finns särskild risk för att nedfallande föremål kan skada någon, ska ställningen ha skyddstak.

Riskbedömning:

9Finns det ergonomiskt utformade tillträdesleder till varje arbetsplan?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 32 §

Kommentar

Tillträdeslederna ska vara ergonomiskt utformade och ska normalt bestå av trappor eller landgångar. Trappor och landgångar ska ha tillräcklig bredd och lämplig lutning. Landgångar ska vara minst 0,60 m breda.

Riskbedömning:

10Är väderskyddet dimensionerat för snölast, vindlast, personlast?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 42 §

Kommentar

Innan man påbörjar arbetet med att uppföra ett väderskydd ska det vara dimensionerat med betryggande säkerhet.

Riskbedömning:

11Om rullställning ska användas, kan den alltid ställas på fast och plant underlag?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 51 §

Kommentar

Ställningar och väderskydd får endast uppföras om underlaget kan ta upp de laster som kan förekomma.

Riskbedömning:

12Om rullställning ska användas, har den tvålediga skyddsräcken och fotlist runt arbetsytan om höjden från marken är mer än två meter?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 28 §

Kommentar

Skyddsräcket ska ha tillräcklig styrka och vara säkert fastsatt. Det ska vara tillräckligt högt och ska bestå av överledare, mellanledare och fotlist, eller ge motsvarande skydd på annat sätt.

Riskbedömning:

13Om hantverkarställning ska användas, används den bara av en person åt gången?

Lag eller föreskrift: AFS 2013:4, 74 §

Kommentar

Hantverkarställningar får normalt endast användas för lätta arbeten där ställningen behöver flyttas ofta. De får endast användas på plana och hårdgjorda eller förstärkta ytor, och endast på horisontella ytor om inte benen kan justeras i höjdled.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.