Tillbaka till checklistorna
prevent.se
Ny checklista

Introduktion

Den här checklistan behandlar verksamhetens rutiner vid introduktion av nyanställda, inhyrd personal och personal med nya arbetsuppgifter. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en granskning av verksamhetens rutin för introduktion. Granskningen kan exempelvis göras vid den årliga genomgången av arbetsmiljöarbetet. Checklistan kan också användas vid förberedelserna inför introduktionen av en nyanställd.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du spara länken till din checklista?

Denna checklista är inte kopplat till ett konto på www.prevent.se och du kan därför endast komma åt den via denna länken:
https://checklists.prevent.se/checklist/answer/40?key=IEjhqw9fQdztB1E0MZXNDNEOGaGSo6FpESao2OxwXSU

Logga in eller registrera dig för att enkelt komma åt checklistan via Mina sidor på www.prevent.se

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Organisering

1Får nyanställda, inhyrd personal och personal med nya arbetsuppgifter en bra introduktion där arbetsmiljö ingår?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

2Finns det en rutin för introduktion av nyanställda, inhyrd personal och personal med nya arbetsuppgifter?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 § AFS 2001:1, 7 §, Kommentarer till paragraf

Kommentar

Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Arbetsgivaren bör så tidigt som möjligt introducera arbetstagaren i arbetet. Det gäller särskilt arbetstagare som saknar tidigare erfarenheter av arbetslivet. Introduktionen bör ge en uppfattning om arbetstagarens egna arbetsuppgifter och sambandet med andras, inblick i hur verksamheten i stort fungerar och om vilka risker som finns i verksamheten. Introduktionen bör också beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel vem arbetstagaren ska vända sig till när det gäller arbetsmiljön.

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

bFöljs rutinen?

Kommentar

Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten. Arbetsgivaren ska se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 6 §

cUtvärderas och förbättras rutinen vid den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Kommentar

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra ska det förbättras.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 11 §

3Säkerställs att minderåriga får en bra introduktion?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 10 §

Kommentar

Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare ska se till att den minderåriga får en introduktion med information om arbetsuppgifterna och dess risker och försäkra sig om att den minderåriga har förstått informationen. Se även checklista Minderåriga.

4Säkerställs att minderårigas arbete utförs under ledning av en lämplig handledare?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 10 §

Kommentar

Arbetet ska utföras under ledning och tillsyn av en lämplig person som har fyllt 18 år och har kunskaper om arbetet. En lämplig person att leda och ha tillsyn över den minderåriga kan till exempel vara en lärare, arbetsledare eller en mer erfaren arbetskamrat.

Utformning av introduktionen

5Finns det ett skriftligt program för introduktionen?

Kommentar

Ett skriftligt program skapar tydlighet under introduktionen och är ett bra underlag för uppföljning och utvärdering av introduktionen.

6Ger introduktionen arbetstagaren en uppfattning om dennes egna arbetsuppgifter i förhållande till annan personal?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §, Kommentarer till paragraf

Kommentar

Introduktionen bör ge en uppfattning om arbetstagarens egna arbetsuppgifter och sambandet med andras.

7Ger introduktionen en inblick i hur verksamheten i stort fungerar och om vilka risker som finns i verksamheten?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §, Kommentarer till paragraf

Kommentar

Introduktionen bör ge en inblick i hur verksamheten i stort fungerar och om vilka risker som finns i verksamheten.

8Finns det skriftliga instruktioner för eventuella, allvarliga risker i verksamheten?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §

Kommentar

När riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.

9Beskriver introduktionen hur det systematiska arbetsmiljöarbetet går till i stort?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §, Kommentarer till paragraf

Kommentar

Introduktionen bör beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet.

10Anges vem arbetstagaren ska vända sig till när det gäller frågor om arbetsmiljön?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §, Kommentarer till paragraf

Kommentar

Introduktionen bör beskriva vem arbetstagaren ska vända sig till när det gäller arbetsmiljön.

11Anpassas introduktion till arbetstagarens förutsättningar? 

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §, Kommentarer till paragraf

Kommentar

Arbetsgivaren bör anpassa introduktion och instruktioner till arbetstagarens ålder, erfarenhet, vana vid arbetsuppgiften och arbetslivet, språkkunskaper, kulturella bakgrund och eventuell funktionsnedsättning.

12Hålls kontinuerliga och planerade avstämningar mellan chef och nyanställd under introduktionen?

13Görs en utvärdering av introduktionen när den avslutats?

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.