Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Hot och våld

Checklistan innehåller frågor om hur arbetet organiseras, hur arbetsplatsen är utformad och om anställdas kunskaper om hur de ska agera i hotfulla situationer. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid till exempel skyddsronden och den årliga genomgången av verksamhetens rutiner för arbetsmiljöarbetet.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Hot och våld

1Har inventering gjorts av vilka risker för hot och våld som finns i verksamheten?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 § AFS 1993:2, 2 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen.
Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Riskbedömning:

2Känner de anställda till de risker för hot och våld som finns i arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 § AFS 1993:2, 4 §

Kommentar

Arbetstagarna ska ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Riskbedömning:

3Har de anställda fått utbildning i att förebygga hot och våld och hur man ska agera i situationer med hot eller våld i arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 4 §

Kommentar

Arbetstagarna ska ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet.

Riskbedömning:

4Går det att snabbt påkalla hjälp vid hotfulla situationer?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 7 §

Kommentar

Arbetstagarna ska ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en våld- eller hotsituation.

Riskbedömning:

5Undviks ensamarbete då det finns påtaglig risk för hot och våld?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 8 §

Kommentar

Innebär en arbetsuppgift påtaglig risk för våld eller hot om våld får den inte utföras som ensamarbete.

Riskbedömning:

6Kan anställda som utsatts för hot och våld få snabb hjälp och stöd?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 11 §

Kommentar

Arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld ska snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada.

Riskbedömning:

7Finns särskilda rutiner för ett snabbt omhändertagande med hjälp och stöd efter att anställda har utsatts för hot eller våld?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 11 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska ha särskilda rutiner för detta.

Riskbedömning:

8Sker rapportering av tillbud och händelser med hot eller våld?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 10 §

Kommentar

Tillbud och händelser med våld eller hot om våld ska dokumenteras och utredas.

Riskbedömning:

9Utreds/analyseras rapporter om hot och våld i arbetet så att en handlingsplan med åtgärder kan upprättas?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 9 § AFS 1993:2, 10 §

Kommentar

Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. Tillbud och händelser med våld eller hot om våld ska dokumenteras och utredas.

Riskbedömning:

10Anmäls allvarliga händelser av hot och våld till Arbetsmiljöverket och eventuellt andra myndigheter?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 3a §

Kommentar

En arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta den myndighet som regeringen bestämmer om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande. En arbetsgivare ska också utan dröjsmål underrätta samma myndighet om skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

Riskbedömning:

11Fungerar och följs rutiner för hantering/transporter av värdeföremål eller värdefulla varor?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 9 §

Kommentar

Värdetransporter ska organiseras och utföras så att arbetstagarna har betryggande säkerhet

Riskbedömning:

12Finns en beredskap för att möta aggressiva och hotfulla personer i arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 3 §, 4 §

Kommentar

Arbetet ska ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs. Särskilda säkerhetsrutiner ska finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld.
Arbetstagarna ska ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet.

Riskbedömning:

13Fungerar och följs rutiner för öppning/stängning av arbetsplatsen?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 3 §

Kommentar

Särskilda säkerhetsrutiner ska finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld.

Riskbedömning:

14Har riskbedömning gjorts vid kvälls- och nattarbete i kombination med ensamarbete?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 2 §, 3 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen. Särskilda säkerhetsrutiner ska finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld.

Riskbedömning:

Arbetsutrustning

15Finns en för verksamheten anpassad larmutrustning?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 7 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten.

Riskbedömning:

Arbetsplatsens utformning

16Är arbetslokaler och enskilda arbetsplatser utformade så att risker för hot och våld förebyggs?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 6 §

Kommentar

Arbetsplatser ska placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs.

Tips och råd

Exempel på utformning som minimerar risken för våld och hot är att det finns möjlighet till reträtt ut ur den aktuella lokalen / det finns annan möjlighet att sätta sig i säkerhet i lokalen / det är möjligt att överblicka lokalerna / lokalen innehåller inte gömda skrymslen / det är möjligt att överblicka området utanför en entré innan man öppnar ytterdörren.

Riskbedömning:

17Är belysningen tillfredsställande vid entréer och varuintag?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 6 §

Kommentar

Arbetsplatser ska placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs.

Riskbedömning:

18Är entréer och varuintag säkrade och övervakade mot intrång?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 6 §

Kommentar

Arbetsplatser ska placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.