Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Första hjälpen

Checklistan innehåller frågor om hur arbetet organiseras och om kunskaperna avseende första hjälpen vid krissituationer. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid till exempel en årlig genomgång av verksamhetens rutiner för arbetsmiljöarbetet.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Första hjälpen

1Har det gjorts någon bedömning av de olycksfallsrisker och akuta sjukdomar som kan inträffa och som det behövs beredskap för?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 4 §

Kommentar

Första hjälpen och krisstöd ska planeras, ordnas och följas upp med utgångspunkt från en bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.

2Finns rutiner för första hjälpen som är kända av de anställda?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 5 §

Kommentar

På varje arbetsställe ska finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.

3Finns tillräckligt antal personer med utbildning i Första hjälpen, exempelvis L-ABC (Lägesbedömning - Andning, Blod, Chock) och HLR (hjärt-lung­räddning)?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 6 §

Kommentar

Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns ska det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället.

4Finns rätt utrustning för den första hjälpen som behövs, t.ex. rätt typ av förbandsutrustning och ev. hjärtstartare?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 8 §

Kommentar

Vid alla arbetsställen ska i tillräcklig omfattning finnas utrustning för första hjälpen. Utrustningen ska vara anpassad efter riskerna i verksamheten.

5Ges regelbundet utbildning och träning i L-ABC och HLR?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 6 §

Kommentar

Åtgärder ska vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.

6Finns det väl synliga anslag med information om utrustning, vem som kan ge första hjälpen och larmtelefonnummer?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 5 §

Kommentar

På lämpliga ställen ska finnas anslag med uppgift om var utrustning för första hjälpen finns, vilka personer som kan ge första hjälpen, telefonnummer till utryckningsfordon och taxi samt adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället.
Anslaget ska vara utformat så att det lätt känns igen.

7Finns behov av ögondusch och nöddusch?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 9 §, 10 §

Kommentar

Där det finns risk för att ämne som kan ge ögonskada kan stänka eller på annat sätt komma in i ögat, och där omedelbar ögonspolning behövs för att hindra skada, ska anordning för ögonspolning finnas i omedelbar
närhet av arbetsplatsen. Där det finns risk för översköljning med ämne som kan skada huden eller lätt tas upp genom denna samt där risk för brännskada finns ska nöddusch finnas i nära anslutning till arbetsplatsen.

8Har chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper om krisstöd?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 7 §

Kommentar

Chefer och arbetsledande personal ska ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.

9Finns kontakter med berörda lokala samhällsorgan?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:7, 5 §

Kommentar

Vid planeringen ska de kontakter som behövs tas med berörda lokala samhällsorgan.

10Finns rutiner för omedelbar anmälan till Arbetsmiljöverket vid dödsfall, svårare personskador, skador som drabbat flera samtidigt eller allvarligt tillbud?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 3a §

Staffbart

Kommentar

En arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta den myndighet som regeringen bestämmer om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande. En arbetsgivare ska också utan dröjsmål underrätta samma myndighet om skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.
Se även checklista Arbetsskador.

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.