Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Arbetsorganisation

Checklistan innehåller allmänna frågor om hur arbetet är organiserat med anknytning till arbetsmiljöarbetet. Den är lämplig att användas av ansvarig chef vid en genomgång av organiseringen av, och kunskapsnivån i, arbetsmiljöarbetet.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Arbetsorganisation

1Finns det en arbetsmiljöpolicy?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

Kommentar

Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

2Finns det tydliga och välkända mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Lag eller föreskrift: AFS 2015:4, 7 § AFS 2001:1, 5 §

Kommentar

Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

3Finns skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och resurser?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 6 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

4Har behov av kunskap och utbildning för chefer och arbetsledande personal klarlagts och tillgodosetts?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 6 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

5Informeras och utbildas arbetstagarna om viktiga arbetsmiljöfrågor t.ex. om risker i arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §, Kommentarer till paragraf

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetstagarna kan få kunskaper om arbetsmiljön genom att delta i särskild utbildning och genom att syssla med arbetsmiljöfrågor i arbetet.

6Förekommer ensamarbete?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

7Anordnas ensamarbetet så att arbetstagaren inte löper större risk vid sitt ensamarbete än om flera gemensamt istället utför arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 1982:3, 3 §

Kommentar

Åtgärder ska vidtas för att så långt möjligt ordna ensamarbete så, att den som utför arbetet ensam inte löper större risk för skada än om flera gemensamt utför arbetet.

8Får nyanställda, inhyrd personal och personal med nya arbetsuppgifter en bra introduktion där arbetsmiljö ingår?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

9Utförs arbete av minderåriga?

10Har arbetsgivaren gjort bedömningen att den minderårige inte anlitas till att utföra arbete på ett sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 5 kap 3 §

Kommentar

En minderårig får inte anlitas till eller utföra arbete på ett sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling. Barn och ungdomar skyddas av särskilda regler i arbetsmiljölagen ända tills de har blivit 18 år. Skyddet för minderåriga anses så viktigt att reglerna gäller också om de arbetar som egenföretagare eller bara hjälper till i familjeföretaget utan att vara anställda.

11Kan alla arbetstagare ta kortare pauser under arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har möjligheter att påverka upplägget och genomförandet av det egna arbetet, så att de får tillräcklig rörelsevariation och återhämtning.

12Finns det möjlighet att variera arbetsuppgifter?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 2 kap 1 §

Kommentar

Det ska eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation.

13Kan arbetstagarna påverka upplägg och genomförande av det egna arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har möjligheter att påverka upplägget och genomförandet av det egna arbetet, så att de får tillräcklig rörelsevariation och återhämtning.

14Finns bra balans mellan kraven i arbetet och de anställdas resurser för arbetets genomförande?

Lag eller föreskrift: AFS 2015:4, 9 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

15Finns bra balans mellan kraven i arbetet och de anställdas tillgång till stöd och hjälp för arbetets genomförande?

Lag eller föreskrift: AFS 2015:4, 10 § Allmänna råd

Kommentar

I arbeten där stöd och hjälp från kollegor inte går att ordna bör arbetsgivaren se till att chefer, arbetsledare eller annan utsedd person är tillgängliga för hjälp och stöd.

16Förekommer kränkningar och särbehandling?

Lag eller föreskrift: AFS 2015:4, 13 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.

17Hanteras kränkningar och konflikter så snart de uppstår?

Lag eller föreskrift: AFS 2015:4, 13 §, 14 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.

18Genomförs regelbundet medarbetarsamtal?

Lag eller föreskrift: AFS 2015:4, 9 § Allmänna råd

Kommentar

Genom att bedriva ett ledarskap som möjliggör regelbunden dialog med arbetstagarna kan tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning uppmärksammas och obalanser rättas till.

19Undersöks, bedöms och åtgärdas risker för ohälsa och olycksfall vid planering av och beslut om till exempel ny eller ändrad verksamhet, inköp, reparation, underhåll eller ombyggnad?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §

Kommentar

När ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.