Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Ensamarbete

Checklistan innehåller frågor om hur arbetet organiseras avseende särskilda risker vid ensamarbete. Den är lämplig att använda av chef och skyddsombud vid till exempel en årlig genomgång av arbetsmiljöarbetet.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1982:3 Ensamarbete

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Ensamarbete

1Förekommer ensamarbete?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

2Begränsas ensamarbete som innebär påtaglig risk, genom att arbetsledare eller andra besöker/ringer den som arbetar ensam?

Lag eller föreskrift: AFS 1982:3, 2 §, 4 §

Kommentar

Vid planering och anordnande av ensamarbete ska arbetstagarens möjligheter till kontakt med andra människor beaktas. Det ska särskilt uppmärksammas att arbetstagaren har tillräcklig utbildning, information och instruktion för att utföra arbetet ensam. Särskild hänsyn ska också tas till arbetstagarens fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. Innebär ensamarbete påtaglig risk för kroppsskada genom olycksfall ska det ordnas så, att arbetstagaren kan få snabb hjälp i en nödsituation. Kan godtagbar säkerhet inte erhållas på annat sätt får arbetet inte utföras utan att jämte arbetstagaren annan person är närvarande under arbetet.

3Tas alltid hänsyn till de faktorer vid ensamarbete som innebär påtaglig risk?

Lag eller föreskrift: AFS 1982:3, 2 §

Kommentar

Vid planering och anordnande av ensamarbete ska arbetstagarens möjligheter till kontakt med andra människor beaktas. Det ska särskilt uppmärksammas att arbetstagaren har tillräcklig utbildning, information och instruktion för att utföra arbetet ensam. Särskild hänsyn ska också tas till arbetstagarens fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet.

4Är det säkert att arbeta ensam i lokalerna på kvällar, nätter eller helger?

Lag eller föreskrift: AFS 1982:3, 2 §

Kommentar

Vid planering och anordnande av ensamarbete ska arbetstagarens möjligheter till kontakt med andra människor beaktas. Inbrott kan förekomma. Kontakt med andra människor beaktas.

5Har arbetstagaren, vid ensamarbete, tillräcklig utbildning, information och instruktion?

Lag eller föreskrift: AFS 1982:3, 2 §

Kommentar

Det ska särskilt uppmärksammas att arbetstagaren har tillräcklig utbildning, information och instruktion för att utföra arbetet ensam.

6Anordnas ensamarbetet så att arbetstagaren inte löper större risk vid sitt ensamarbete än om flera gemensamt istället utför arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 1982:3, 3 §

Kommentar

Åtgärder ska vidtas för att så långt möjligt ordna ensamarbete så, att den som utför arbetet ensam inte löper större risk för skada än om flera gemensamt utför arbetet.

7Kan arbetstagaren få direktkontakt med arbetskamrater eller andra människor vid ensamarbete med stark psykisk påfrestning?

Lag eller föreskrift: AFS 1982:3, 5 §

Kommentar

Innebär ensamarbete en stark psykisk påfrestning, ska eftersträvas att arbetstagare kan få direktkontakt med arbetskamrater eller andra människor.

8Minderåriga får inte utföra ensamarbete där det finns en påtaglig risk för kroppsskada eller som innebär stark psykisk påfrestning, följs det?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 9 § AFS 1982:3, 6 §

Kommentar

Minderårig får inte anlitas till sådant ensamarbete som innebär påtaglig risk för kroppsskada genom olycksfall eller stark psykisk påfrestning. Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare får aldrig låta en minderårig utföra en sådan riskfylld arbetsuppgift som finns uppräknad i AFS 2012:3, bilaga 1, som ensamarbete.

9Är skyddsombudet informerat om de ensamarbeten där det finns en påtaglig risk för kroppsskada eller som innebär stark psykisk påfrestning?

Lag eller föreskrift: AFS 1982:3, 7 §

Kommentar

När ensamarbete anordnas som innebär påtaglig risk för kroppsskada genom olycksfall eller stark psykisk påfrestning, ska arbetsgivaren underrätta skyddsombud.

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.