Tillbaka till checklistorna
prevent.se
Ny checklista

Bevakning: Steg 2. Fasta tillsynsuppdrag

Den här checklistan riktar sig till den som bedriver Stationärbevakning, Receptionstjänst, Säkerhetskontroll, Hamn- och sjöfartsskydd, Publik bevakning, Värdedepå och uppräkning (CMS). Checklistor för steg ett och tre samt närmare instruktioner om hur dessa ska användas hittar du på www.prevent.se/bransch/tjanster/bevakning.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2018:4 Smittrisker AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2008:3 Maskiner AFS 2006:5 Användning av truckar AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1982:3 Ensamarbete

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du spara länken till din checklista?

Denna checklista är inte kopplat till ett konto på www.prevent.se och du kan därför endast komma åt den via denna länken:
https://checklists.prevent.se/checklist/answer/241?key=IEjhqw9fQdztB1E0MZXNDDHrI5gykNOwfePdxRp5OZ0

Logga in eller registrera dig för att enkelt komma åt checklistan via Mina sidor på www.prevent.se

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Organisatorisk och social arbetsmiljö

1Är det en rimlig arbetsbelastning under ett normalt arbetspass?

Kommentar

Finns tidsutrymme för paus, matuppehåll m.m?

Riskbedömning:

Kommunikation och larm

2Tas hänsyn till av BYA framtagna skrift Fframgångsfaktorer vid användande av överfallslarm" när medarbetare utrustas med personlarm?

Kommentar

Hänsyn behöver tas till problem som kan uppstå i gränssnittet mellan människa, teknik och organisation.

Riskbedömning:

3"Finns larm-, radio och telefontäckning och om inte är då zoner med begränsad radiotäckning kartlagda, dokumenterade och kända?"

Riskbedömning:

Utbildning och instruktioner

4Får personal information om skyddsföreskrifter, kemiska risker, biologiska risker och risker för bränn- och kylskador där det är relevant?

Kommentar

Gäller exempelvis den som bevakar laboratorier, industrier, sjukhus, säkerhetskontroll eller som annars kan komma i kontakt med dessa risker.

Riskbedömning:

5Finns instruktioner och genomförs handhavandeutbildningar för den tekniska utrustning som används?

Kommentar

Exempelvis larmdatorer, kroppsburna trygghetskameror, passersystem och kommunikationsutrustning.

Riskbedömning:

6Finns det tydliga instruktioner som beskriver hur kända risker ska förebyggas och hanteras hos kunden?

Kommentar

Exempelvis kundens önskemål om agerande vid inrymning, utrymning, utestängning, bombhot eller pågående dödligt våld (PDV) m.m.

Riskbedömning:

Skyddsutrustning

7Har alla arbetstagare tillgång till den personliga skyddsutrustning som de enligt riskbedömningen behöver?

Kommentar

Exempelvis för funktionsbeteckningen godkänd varselväst,
personliga, årstidsanpassade och ergonomiska skyddsskor / skyddskängor, skyddsväst enligt BYA-kravspecifikation, hörselskydd, skyddshjälm, skyddsglasögon.

Riskbedömning:

8Har alla arbetstagare tillgång till övrig arbetsutrustning som de behöver?

Kommentar

Ex ficklampa, broddar till skor eller kängor när det är halt, arbetskläder som är anpassade till sig och arbetet, inklusive bra regnkläder, första-hjälpen utrustning, hjärtstartare, ögondusch m.m?

Riskbedömning:

Personalutrymmen

9Finns tillgång till pausrum för återhämtning med tillgång till dricksvatten, toalett, utrustning för uppvärmning av mat och dryck och i övrigt enligt BYA:s skrift Bättre bevakningslokaler?

Kommentar

Se BYA:s skrift "Bättre bevakningslokaler".

Riskbedömning:

10Finns omklädningsrum på arbetsstället med duschmöjligheter samt eget skåp för förvaring av uniform och värdesaker?

Kommentar

Med arbetsstället avses lokaler som disponeras av bevakningsföretaget.

Riskbedömning:

Särskilda risker

11Tas hänsyn till Prevents checklista om arbetsuppgifter med förhöjd smittrisk förekommer?

Kommentar

Kopiera länken: https://checklists.prevent.se/checklist/answer/190

Riskbedömning:

12Tas hänsyn till Prevents checklista (eller motsvarande) om samordningsansvar på fast driftställe?

Kommentar

https://checklists.prevent.se/checklist/answer/45
Exempelvis rutiner vid brand, utrymning, inrymning, kemikalier m.m.

Riskbedömning:

13Kan medarbetare får snabb hjälp på plats vid aktiverat personlarm som beskrivet i BYA:s skrift "Framgångsfaktorer vid användande av överfallslarm"?

Kommentar

Hänsyn behöver tas till problem som kan uppstå i gränssnittet mellan människa, teknik och organisation. Exempelvis hjälpens tillgång till nycklar, och tillräcklig objektskännedom och framkörningsstid.

Riskbedömning:

14Finns en fungerande rutin för att omedelbart informera all personal som kan beröras av uppgifter t.ex. från polisen om ökad risk för brott på en viss plats?

Riskbedömning:

15Finns förutsättningar för bevakningspersonalen att utrymma?

Kommentar

Fria och uppmärkta utrymningsvägar, aktuell utrymningsplan m.m.

Riskbedömning:

16Sker särskild riskbedömning vid arbete inom hamn- och sjöfartsområde?

Riskbedömning:

17Om personal har uppdrag där det ingår i arbetsuppgifterna att öppna post eller hantera gods, vet personalen då vilka säkerhets- och sekretessrutiner den ska följa för att minimera risken att utsättas för sprängämnen och smitta?

Riskbedömning:

Hot och våld

18Är arbetsplatsen / uppdraget utformad så att risk för våld och hot så lång som möjligt kan förebyggas?

Kommentar

Se Prevents checklista för Hot och våld för exempel på förebyggande åtgärder.

Riskbedömning:

Lokaler

19Är utrymmen som används av personalen i ordning och väl städade?

Riskbedömning:

20Fungerar ventilation, ljud, belysning och värme tillfredsställande?

Riskbedömning:

21Finns det ergonomiska mattor med bibehållen funktion på ståytor?

Riskbedömning:

22Finns utrymmen för att hantera frihetsberövade personer på ett säkert sätt (om sådana arbetsuppgifter förekommer)?

Kommentar

Se BYA:s bättre bevakningslokaler.

Riskbedömning:

23Bevakas platsen med rätt typ av bevakningspersonal?

Kommentar

Skyddsobjekt av skyddsvakter, LOV-områden av ordningsvakter osv.

Riskbedömning:

24Tas hänsyn till BYA:s skrift "Bättre bevakningslokaler" inklusive checklista vid bedömning, ny-, till-, och ombyggnation av lokaler som personalen ska vistas i?

Riskbedömning:

Säkerhetskontroll

25Är röntgenmaskiner säkra ur arbetsmiljösynpunkt, t.ex. försedda med varningstext, blyhängen, klämskydd och nödstopp?

Riskbedömning:

26Är tekniskt detektionsutrustning och positioner ergonomiskt utformade?

Riskbedömning:

27Finns arbetsmiljörutiner för att hantera misstänkta explosivämnen som påträffas vid säkerhetskontroll?

Riskbedömning:

28Finns ändamålsenliga utrymmen och utrustning för att genomföra manuella undersökningar (visitationer) på ett säkert sätt ur ett arbetsmiljöperspektiv?

Riskbedömning:

29Minimerar företaget riskerna för att personal blir påkörd i samband med fordonskontroll? Det kan t.ex. göras genom att utbilda personalen och skylta om fordonskontrollen.

Riskbedömning:

Receptionstjänst

30Tas hänsyn till Prevents checklista för att skapa en god arbetsmiljö vid receptionstjänst?

Kommentar

Kopiera länken: https://checklists.prevent.se/checklist/answer/47

Riskbedömning:

Värdedepå och uppräkning

Maskiner och maskinergonomi

31Är maskinerna uppställda så att personalen har tillräckligt utrymme för att arbeta vid maskiner och transportera material?

Riskbedömning:

32Är maskiner som avger luftföroreningar försedda med utsug?

Riskbedömning:

33Är myntplastare försedda med utsug?

Riskbedömning:

34Är maskiner säkra från arbetsmiljösynpunkt, t.ex. försedda med varningstext, kåpor och nödstopp?

Riskbedömning:

35Finns hjälpmedel för att undvika risker för belastningsskador?

Riskbedömning:

Städning och underhåll

36Upplevs städningen som tillfredsställande för att få bort dammpartiklar?

Riskbedömning:

37Finns fungerande rutiner för städning?

Riskbedömning:

38Kan man undvika besvärliga arbetsställningar vid rengöring av maskiner och annat maskinarbete?

Riskbedömning:

39Utförs underhåll av maskiner regelbundet, enligt tillverkares instruktioner?

Riskbedömning:

Truckarbete

40Finns rutiner för att kontrollera att truckarbete sker på ett säkert sätt?

Kommentar

Utbildning, bevis, tillstånd och instruktioner för truckarbete. Transportvägar ska vara säkra och truckarna trafiksäkra och besiktigade.

Riskbedömning:

41Kan truckladdning ske på ett säkert sätt?

Kommentar

Ventilerad plats, med anvisning, nära till ögondusch och batteribyte med ögonskydd och handskar.

Riskbedömning:

42Sker regelbunden besiktning och service enligt tillverkarens anvisningar?

Riskbedömning:

Infärgning och övriga kemikalier

43Finns förutsättningar för att hantera kemikalierisker?

Kommentar

Väl anslagen första hjälpen-utrustning, ögondusch, skyddsutrustning, olycksrutiner.

Riskbedömning:

44Hanteras öppen infärgningsfärg och andra kemikalier på ett säkert sätt?

Kommentar

Kontroll av säkerhetsdatablad, utbildningsrutiner och skyddsutrustning.

Riskbedömning:

45Är kemikalier riskbedömda avseende lösningsmedel, allergiframkallande ämnen eller andra hälsofarliga ämnen?

Riskbedömning:

46Förvaras kemikalier och avfall på ett säkert sätt?

Riskbedömning:

Hot och våld

47Finns fungerande rutiner för angrepp eller misstänkta angrepp?

Riskbedömning:

48Finns larmpunktern i tillräcklig omfattning?

Riskbedömning:

Packa, lasta, lossa och förflytta

49Är transportvägarna lättframkomliga?

Riskbedömning:

50Är transportvägarna utan trösklar, trappsteg eller lutande plan?

Riskbedömning:

51Är transportvägarna försedda med uppställbara dörrar?

Riskbedömning:

52Är arbetet fritt från lyft över axelhöjd och under knähöjd?

Riskbedömning:

53Är maskiner och skåp väl förankrade?

Riskbedömning:

54Fungerar gränssnittet mellan värdetransportör och depåpersonal?

Riskbedömning:

55Finns ergonomiska mattor där man står ofta?

Riskbedömning:

56Bär all personal skyddsskor och arbetskläder?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.