Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Frysrum

Checklistan innehåller frågor om hur frysrummet är utformat. Den tar även upp frågor om hur arbetet organiseras avseende arbete i kyla.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Frysrum

1Har personalen fått tillräcklig instruktion om arbetssätt, åtgärder och klädsel till skydd mot kyla?

Kommentar

Arbetsgivare ska se till att arbetstagare får tillräcklig instruktion om arbetssätt, åtgärder och klädsel till skydd mot besvär och skador vid arbete i kyla.

Riskbedömning:

2Finns och används lämpliga kläder för mer långvarigt arbete i frysrum, t.ex. termoställ, lämpliga underkläder, fotbeklädnad, handskar, mössa?

Kommentar

Personlig skyddsutrustning till skydd mot avkylning under arbetet ska användas. Kläder och handskar som används till skydd mot kyla ska bäras under sådana skyddskläder, handskar och annan utrustning som används av livsmedelshygieniska skäl.

Riskbedömning:

3Finns och används lämpliga kläder, handskar m.m. för arbete i frysdiskar?

Kommentar

Arbetet ska ordnas så att nedkylning av händerna genom kontakt med frysta eller kylda varor eller förpackningar förebyggs.

Riskbedömning:

4Finns möjlighet till uppvärmning i angränsande pausrum?

Kommentar

Arbetsplats för stillasittande eller stillastående arbete ska förläggas och ordnas så, att den som arbetar där inte utsätts för strålningsdrag från kalla ytor. Om det behövs ska sådan arbetsplats avskärmas eller strålningsvärmare användas.
Pausrum +20.

Riskbedömning:

5Finns rutiner för att hålla golvet rent och halkfritt i kyl- och frysrum?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 27 §

Kommentar

Ytskikten på golv, väggar och innertak ska kunna förnyas. Golv, väggar och innertak ska utan svårighet kunna rengöras i den omfattning och på det sätt som verksamheten kräver.

Riskbedömning:

6Kan dörren till frysrum öppnas inifrån?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 159 §

Kommentar

Skydd mot instängning ska finnas i arbets- och förvaringslokaler där de som arbetar är speciellt utsatta för risker om de blir instängda.

Riskbedömning:

7Finns fasta arbetsplatser nära kylelement, frysta/kalla varor eller kyl- och frysrumsdörrar?

Kommentar

Arbetsplats för stillasittande eller stillastående arbete ska förläggas och ordnas så, att den som arbetar där inte utsätts för strålningsdrag från kalla ytor. Om det behövs ska sådan arbetsplats avskärmas eller strålningsvärmare användas.

Riskbedömning:

8Om det behövs, finns sluss med styrluft för att hindra drag från öppning till kylrum?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 125 §

Kommentar

Om en permanent arbetsplats är placerad nära en dörr eller en port till det fria eller till en lokal med väsentligt annan temperatur ska det normalt finnas ett skydd mot besvärande drag. Besvärande drag ska undvikas och på arbetsplats för stillasittande eller stillastående arbete ska lufthastigheten vara särskilt låg.

Riskbedömning:

9Finns tillfredsställande belysning i frysrummet?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §, 135 §, 136 §

Kommentar

Belysningen ska anpassas till de arbetandes olika förutsättningar och de synkrav som arbetsuppgifterna ställer. Belysning ska ha en för den enskilde lämplig fördelning och riktning. Bländning ska undvikas så långt det är möjligt. Belysningen och arbetsplatsens utformning ska vara sådana att man med tillfredsställande säkerhet och utan onödiga anpassningssvårigheter kan förflytta sig mellan eller i olika lokaler eller arbetsområden med skilda belysningsförhållanden.

Riskbedömning:

10Finns nödsignal i frysrummet och hörs den på ett bemannat ställe?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 159 §

Kommentar

Dörrar till kyl- och frysrum ska kunna öppnas inifrån. Vid dörrar till kyl- eller frysrum där temperaturen är under –5 °C ska det finnas en tillförlitlig, inifrån lätt åtkomlig och synlig ljus- och signalanordning. Den ska vara placerad ca 0,5 m över golv, och kunna användas för att ge signal till ett ställe varifrån hjälp kan erhållas. Den ska vara märkt Nödsignal.

Riskbedömning:

11Om det behövs, finns TV-övervakning i transportkylen?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 159 §

Kommentar

Lämpligt skydd mot instängning är att dörren görs lätt öppningsbar även inifrån. Detta är särskilt viktigt att beakta för rum med farlig miljö, t.ex. stark värme, stark kyla eller syrebrist.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.