Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Smittrisker

Checklistan innehåller frågor om vilka risker som kan finnas för smitta och hur riskerna hanteras i verksamheten.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2018:4 Smittrisker AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Allmänt

1Ingår en undersökning av risk för smitta i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 5-6 §§

Kommentar

Arbetsgivaren ska alltid göra en generell riskbedömning av sin verksamhet och avseende smittrisker.

Tips och råd

Om det vid den generella riskbedömningen visar sig att det finns risk för smitta ska en särskild undersökning och riskbedömning göras avseende smittriskerna.

Riskbedömning:

2Om det finns risk för smitta, har då en särskild riskbedömning gjorts avseende:

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 6 §, Bilaga

Kommentar

Vid smittrisker ingår det i riskbedömningen att ta hänsyn till tillgänglig information om riskklass enligt förteckningen över klassificerade smittämnen i bilaga 1.

avilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk?

Riskbedömning:

bhur smittämnet kan orsaka infektion (smittväg)?

Riskbedömning:

ckonsekvenserna för personalen vid smitta eller ett bärarskap?

Riskbedömning:

dunder hur lång tid personalen riskerar att bli utsatt för smitta?

Riskbedömning:

3Har följande förebyggande åtgärder vidtagits:

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 7-9 §§

Kommentar

På arbetsställen där det finns smittrisk ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att begränsa att smittämnen sprids från arbetsområdet och se till att antalet arbetstagare som riskerar att utsättas för smittämnen hålls så lågt som möjligt.

aSmittspridning undviks genom att städning utförs korrekt?

Kommentar

Till exempel städning av lokaler, använda städmetoder som motverkar att smittämnen virvlar upp eller sprids via aerosol.

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 8 §
Riskbedömning:

bPersonalen äter eller dricker inte i utrymmen med smittrisk?

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 9 §
Riskbedömning:

cTillgång finns till handtvätt och desinfektionsmedel?

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 9 §
Riskbedömning:

4Erbjuds personalen vaccination?

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 10 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska erbjuda och stå för kostnaderna för vaccination om arbetstagaren har arbetsmoment som innebär smittrisker.
Arbetstagaren ska också informeras om för- och nackdelarna med en vaccination samt informeras om att vaccin inte alltid ger ett fullständigt skydd.

Tips och råd

Vaccination kan användas förebyggande, men kan inte ersätta andra skyddsåtgärder som goda arbetsrutiner, goda hygienrutiner eller personlig skyddsutrustning. Arbetsgivaren ska till exempel erbjuda vaccination mot rabies vid behov för personal inom djurens hälso- och sjukvård.

Riskbedömning:

5Dokumenteras tillbud med risk för smitta, t.ex. stickskada?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 9 §
Riskbedömning:

6Dokumenteras händelser där personalen exponerats för smittämnen i riskklass 3 och 4? (Exempel på smittämnen i dessa riskklasser är HIV och TBC-bakterier.)

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 11 §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Arbetsgivaren ska dokumentera när exponering för smittämnen i riskklass 3 eller 4 har konstaterats i samband med tillbud, olyckor eller andra oönskade händelser.

Tips och råd

Följande uppgifter ska dokumenteras:
1. Namn på de personer som har exponerats.
2. Vilken typ av arbete som utfördes.
3. Vilket eller vilka smittämnen, i riskklass 3 eller 4, som arbetstagaren exponerades för, i den utsträckning kunskap finns.
4. En beskrivning av hur exponeringen skedde.
Uppgifterna ska sparas i tio eller fyrtio år. Vissa smittämnen har lång inkubationstid och andra kan finnas latent i kroppen utan att orsaka sjukdom förrän många år efter exponeringen.

Riskbedömning:

Kontakt kroppsvätskor

7Finns det risk för att arbetstagare kan komma i kontakt med kroppsvätskor från människor eller djur inom djurens hälso- och sjukvård?

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 5 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten.

Tips och råd

Risken att komma i kontakt med kroppsvätskor finns i en mängd yrkesgrupper inom exempelvis: skönhetsvård och fotvård, tandvård, kriminalvård, ambulansverksamhet, väktare, akutmottagningar, polis, förskola, skola, hälso- och sjukvård, hemtjänst, städ- och renhållningsarbete, djurvård, kabinpersonal etc.

Riskbedömning:

8Erhåller arbetstagarna utbildning:

aom smittriskerna och hur de kan undvikas?

Riskbedömning:

bom hur de kan skydda sig mot stick- och skärskador?

Riskbedömning:

com hur de kan följa de särskilda hygienkraven?

Riskbedömning:

9Tillämpas särskilda hygienkrav som:

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 14 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att särskilda hygienåtgärder tillämpas, utöver de i 7–9 §§, inom
verksamheter där man kan riskera att komma i kontakt med kroppsvätskor från människor, verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård, andra verksamheter där man kan riskera att komma i kontakt med kroppsvätskor från djur inom djurens hälso- och sjukvård.

Tips och råd

Djurhållare som via veterinär delegerats att behandla sjuka djur är ett exempel på ”andra verksamheter där man kan riskera att komma i kontakt med kroppsvätskor från djur inom djurens hälso- och sjukvård”.

ahänder desinfekteras?

Kommentar

Händerna ska desinfekteras före rent och efter orent arbete och efter att skyddshandskar använts. Händerna ska vara fria från smycken och liknande när handtvätt eller desinfektion utförs.

Tips och råd

Observera att även Socialstyrelsens har krav på handhygien för verksamheter enligt föreskrifterna Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10).

Riskbedömning:

btekniska hjälpmedel används för att förebygga smitta?

Riskbedömning:

cvassa föremål som kan komma i kontakt med kroppsvätskor har en integrerad skyddsfunktion?

Kommentar

Vassa föremål som är avsedda att användas på människor ska vara försedda med ett integrerat stickskydd. När en arbetstagare exempelvis ger en insulininjektion, ska kanylen vara försedd med integrerad skyddsfunktion.

Riskbedömning:

dpersonlig skyddsutrustning som engångshandskar, visir och vid behov andningsskydd används?

Kommentar

Vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor ska personlig skyddsutrustning användas.

Riskbedömning:

10Finns behållare för skärande och stickande avfall?

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 15 §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att vassa föremål som har varit i kontakt med kroppsvätska från människor, eller från djur inom djurens hälso- och sjukvård, läggs i säkra behållare för skärande och stickande avfall.

Tips och råd

Avfallsbehållaren ska vara märkt med orden ”skärande och stickande avfall”. Vassa föremål med en integrerad skyddsfunktion ska precis som andra vassa föremål genast läggas i en engångsbehållare för stickande och skärande avfall.

Riskbedömning:

11Finns det en ansvarig för rutinerna om hur arbetskläderna omhändertas vid arbetsdagens slut?

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 16 §

Kommentar

Arbetsgivaren ansvarar för att använda arbetskläder efter arbetsdagen tas av och hålls åtskilda från andra kläder samt tvättas i minst 60 °C och förstörs vid behov.

Tips och råd

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsklädernas kostnader inklusive hanteringen av dessa.

Riskbedömning:

12Finns det risk för att arbetstagare inom vård- och omvårdnadsverksamheter kan komma i kontakt med smittämnen i riskklass 3 och 4?

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 17 §

Kommentar

Vid verksamheter med vård och omvårdnad av människor eller djur som är eller misstänks vara smittade med smittämnen i riskklass 3 eller 4.

Tips och råd

Förteckning över smittämnen med riskklass finns i bilaga 1 till AFS 2018:4.

Riskbedömning:

aÄr de skyddsåtgärder vidtagna som behövs enligt resultatet av den särskilda riskbedömningen?

Tips och råd

Förutom de skyddsåtgärder som följer av riskbedömningen ska relevanta skyddsåtgärder enligt nedan väljas och tillämpas (24-25 §§):
1. Arbetsområdet är avskilt från annan verksamhet i samma byggnad.
2. Tillträde ska vara tillåtet endast för behöriga arbetstagare.
3. osv.

Lag eller föreskrift: AFS 2018:4, 17 §

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.