Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Djursjukvården

Checklistan är indelad i två delar. Del 1 är frågor ur ett organisatoriskt perspektiv och behöver inte genomföras lika frekvent medan del 2 med fördel kan användas mer regelbundet, förslagsvis 1-2 gånger per år.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2018:4 Smittrisker AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2008:17 Arbete med djur AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2005:16 Buller AFS 2001:7 Anestesigaser AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1982:3 Ensamarbete

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Del 1. Arbetsledning

Organisation, rutiner och instruktioner

1Finns rutiner för att undersöka och hantera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Riskbedömning:

2Finns dokumenterat introduktionsprogram för nya arbetstagare?

Riskbedömning:

3Har ni regelbundna arbetsplatsträffar?

Riskbedömning:

4Genomförs det medarbetarsamtal regelbundet med samtliga arbetstagare?

Riskbedömning:

5Finns det tydliga arbetsbeskrivningar?

Riskbedömning:

6Finns tydliga och fungerande rutiner för schemaläggning och semesterplanering?

Riskbedömning:

7Finns det rutiner för hur hot och våldssituationer kan förebyggas och hanteras? (T.ex. missnöjda djurägare.)

Riskbedömning:

8Har de anställda kunskap om lyftergonomi och om vilka arbetsställningar som är skonsamma?

Riskbedömning:

9Tas externt stöd in vid behov, exempelvis företagshälsovård?

Riskbedömning:

10Genomförs alltid en riskbedömning vid större förändring i verksamheten? (T.ex. omorganisation, inköp av ny utrustning, större ändringar i lokaler.)

Riskbedömning:

11Finns rutiner för ensamarbete? (T.ex. kommunikations- och larmmöjligheter, möjlighet till dubbelbemanning vid riskfyllda arbetsmoment.)

Riskbedömning:

12Genomförs riskbedömningar när någon är gravid?

Riskbedömning:

13Finns rutiner när minderåriga anlitas?

Riskbedömning:

14Finns det skriftliga instruktioner för särskilt farliga arbetsmoment och är de kända för arbetstagarna? (T.ex. hantering av svårhanterliga djur, lastning/avlastning häst, arbete med cytostatika och röntgen.)

Riskbedömning:

15Finns det fungerande rutiner för kemikalier, anestesi och läkemedelshantering?

Riskbedömning:

16Finns aktuell förteckning över samtliga hälso-, miljö och brandfarliga kemiska produkter och ämnen?

Riskbedömning:

17Finns säkerhetsdatablad och instruktioner tillgängliga för personal som hanterar hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter och ämnen?

Riskbedömning:

18Finns det rutiner för hur riskavfall, som smittförande avfall och kanyler, ska hanteras?

Riskbedömning:

19Genomförs årlig teknisk översyn av anestesigas på anläggningen?

Riskbedömning:

20Genomförs och dokumenteras täthetskontroller av anestesiutrustning enligt gällande regler?

Riskbedömning:

21Är exponerade medarbetare smittskyddsvaccinerade mot rabies?

Riskbedömning:

22Är det väl känt vilka skyddsåtgärder som krävs för att förhindra att personal smittas av djur?

Riskbedömning:

23Finns det upprättade rutiner för att arbeta säkert med strålskydd / röntgen?

Riskbedömning:

24Har berörd personal tillräcklig kunskap för att hantera röntgenutrustningen?

Riskbedömning:

25Finns det rutiner för dokumentation av vilka djur som varit inblandade i tillbud och olyckor?

Riskbedömning:

26Finns fungerande rutiner för att rapportera och utreda tillbud, ohälsa och olycksfall?

Riskbedömning:

27Finns rutin för anmälan till Arbetsmiljöverket efter allvarlig olycka / tillbud?

Riskbedömning:

28I händelse av nödsituation:

aFinns larmrutiner?

Riskbedömning:

bFinns rutiner för krisstöd?

Riskbedömning:

cFinns anhöriglista? (Tänk på att beakta GDPR.)

Riskbedömning:

29Har tillräckligt antal arbetstagare kunskaper i första hjälpen?

Riskbedömning:

30Har arbetstagarna kunskaper om brandsäkerhet och i hantering av brandskyddsutrustning?

Riskbedömning:

31Genomförs regelbundna brandövningar?

Riskbedömning:

32Är uppsamlingsplatsen utmärkt och känd för alla?

Riskbedömning:

Del 2. Arbetsplatsen

Allmänt lokaler

33Är det ordning och reda på anläggningen?

Riskbedömning:

34Finns skyddsutrustning tillgänglig på de platser där det krävs? (T.ex. personlig skyddsutrustning och skyddsutrustning för djurhantering)

Riskbedömning:

35Är golven jämna och stadiga samt finns det markeringar och varningar vid nivåskillnader?

Riskbedömning:

36Är alla trappor och ramper försedda med ledstänger och / eller skyddsräcken?

Riskbedömning:

37Går det att göra rent hos djuren utan att riskera att bli skadad av dem?

Riskbedömning:

38Fungerar ventilationen tillfredsställande i alla utrymmen?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 110 §, 111 §

Kommentar

Det kan vara nödvändigt med fläktstyrd till- och frånluft
för att få tillfredsställande luftkvalitet, temperatur, lufthastighet, renhet och fuktighet i alla utrymmen.

Riskbedömning:

39Är temperaturen i lokalerna bra?

Riskbedömning:

40Är arbetsbelysningen bra i alla utrymmen? (Gäller även korridorer, trapphus, lager, entré.)

Kommentar

Gäller även i korridorer, trapphus, lager, entré.

Riskbedömning:

41Behövs persienner / markiser eller solskydd för fönstren?

Riskbedömning:

42Finns det nödbelysning?

Riskbedömning:

43Genomför ni åtgärder som förhindrar risk för snöras vid in- och utgångar?

Riskbedömning:

44Går hundburarna lätt att öppna och stänga inifrån?

Riskbedömning:

45Är lokalerna bra med avseende på:

amottagning och förvaring av prover?

Riskbedömning:

blaboratoriearbete?

Riskbedömning:

cmöten / utbildning?

Riskbedömning:

dpersonalutrymmen, omklädning, WC, dusch, vilrum?

Riskbedömning:

estädutrymmen och förråd?

Riskbedömning:

fatt värma mat och dryck?

Riskbedömning:

Ergonomi

46Är arbetsbord, undersökningsbord och bänkar lätta att höja och sänka?

Riskbedömning:

47Finns det tillräckligt med arbets- och avställningsytor?

Riskbedömning:

48Har datorarbetsplatser bra ergonomi med höj- och sänkbara bord och stolar?

Riskbedömning:

49Finns det avlastningsstolar i undersökningsrum och operationssalar?

Riskbedömning:

50Används lyfthjälpmedel vid tunga eller upprepade lyft?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska vidta lämpliga åtgärder, exempelvis genom att tillhandahålla hjälpmedel, framför allt teknisk utrustning, för att undvika att arbetstagarna behöver hantera bördor och laster manuellt.

Riskbedömning:

51Kan rengöring av hund- och kattburar göras på ett så ergonomiskt sätt som möjligt?

Riskbedömning:

Kemikalier, läkemedel och anestesi

52Finns fungerande ögondusch på strategiska platser på anläggningen där det finns risk för stänk av kemikalie?

Riskbedömning:

53Finns dragskåp eller dragbänk där det behövs?

Riskbedömning:

54Förvaras läkemedel och receptbelagda mediciner i ett låst utrymme?

Riskbedömning:

55Finns punktutsug där arbetsmomentet så kräver? (T.ex. vid användning av anestesigas)?

Riskbedömning:

Strålskydd

56Finns intakta, och i tillräckligt antal, blyförkläden, blyhalsskydd, blyhandskar vid röntgenundersökning?

Riskbedömning:

Brand och utrymning

57Är alla kablar och sladdar oskadade och skyddsjordade?

Riskbedömning:

58Är utrymningsvägarna fria?

Riskbedömning:

59Är nödutgångarna markerade?

Riskbedömning:

60Finns det brandutrustning (brandvarnare, brandsläckare, brandfiltar etc) på strategiska platser?

Riskbedömning:

Första hjälpen och krisstöd

61Finns det första hjälpen-utrustning tillgängligt på strategiska platser på anläggningen?

Riskbedömning:

Särskilda förutsättningar för arbete med hästar

62Hålls stallgångarna fria från snubbelrisk?

Riskbedömning:

63Finns det stoppar för att hålla ytterdörrar i öppet läge?

Riskbedömning:

64Hålls gångvägar till och från hagar fria från halkrisk?

Riskbedömning:

65Plogas och sandas gångvägar till och från hagar och träningsbanor vintertid?

Riskbedömning:

66Använder alla skyddsskor / skyddsstövlar med stålhätta vid hantering av hästar?

Riskbedömning:

67Kan samtliga boxdörrar öppnas inifrån på ett enkelt sätt?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.