Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Kemiska risker

En kemisk riskkälla är ett eller flera kemiska ämnen som tillsammans kan medföra ohälsa eller olycksfall.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Kemiska risker

1Finns en förteckning över alla kemiska riskkällor? (Tänk på att kemiska risker kan bildas i verksamheten eller förekomma naturligt)

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 6 §

Kommentar

En kemiska riskkälla är något som kan skada på kemisk väg, till exempel en farlig kemisk produkt, het vätska eller luftförorening.
Förteckningen ska ta upp:
1. typ av farlighet,
2. på vilken plats den förvaras och annars förekommer,
3. om hygieniskt gränsvärde finns och
4. vilka andra särskilda regler som kan gälla för riskkällan.

Riskbedömning:

2Finns det säkerhetsdatablad för alla farliga kemiska produkter?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 7 §, 13 §

Kommentar

Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras eller på annat sätt förekommer i verksamheten och om hur dessa risker ska förebyggas.

Information ska finnas i form av till exempel säkerhetsdatablad, risk- och skyddsinformation om farliga kemiska produkter och andra dokument som kan krävas enligt 7 §.

Riskbedömning:

3Är alla kemiska riskkällor riskbedömda?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 5 §

Kommentar

Risken för att kemiska riskkällor kan orsaka ohälsa eller olycksfall i verksamheten ska undersökas och bedömas så ofta som förhållandena i verksamheten kräver.

Tips och råd

Sådana riskkällor som är kemiska produkter och som hanteras eller saluförs i slutna förpackningar får sammanföras och förtecknas under ett gemensamt namn om bedömningen av riskerna i hanteringen enligt 8 § kan göras för dessa produkter gemensamt.

Riskbedömning:

4Har det utretts om det går att ersätta eller minska mängden kemikalier som innehåller hälsofarliga ämnen?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 15 §
Riskbedömning:

5Har alla berörda informerats om hälso- och olycksfallsriskerna vid hanteringen av de kemiska produkterna?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 13 §

Kommentar

Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras eller på annat sätt förekommer i verksamheten och om hur dessa risker ska förebyggas.

Tips och råd

Personalen ska känna till var säkerhetsdatabladen finns. De kan till exempel finnas tillgängliga utskrivna i en pärm eller digitalt. Det är också viktigt att alla vet vad faropiktogrammen som finns på produktmärkning och säkerhetsdatablad betyder.

Riskbedömning:

6Har alla berörda fått information om hantering och skyddsåtgärder för de kemiska riskerna på arbetsstället?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 13 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso­ och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras eller på annat sätt förekommer i verksamheten och om hur dessa risker ska förebyggas.

Riskbedömning:

7Finns skriftliga instruktioner för arbete som medför allvarliga kemiska risker?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 13 §

Kommentar

När riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso-­ och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras eller på annat sätt förekommer i verksamheten och om hur dessa risker ska förebyggas.

Riskbedömning:

8Är alla farliga kemiska produkter märkta, inklusive rörledningar?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 18 §, 19 §

Kommentar

Behållare och rörledningar som innehåller kemiska riskkällor ska vara märkta med de uppgifter som
behövs för att man klart ska kunna identifiera innehållet och de risker som är förknippade med detta. Märkning av farliga kemiska produkter ska som minst innehålla produktens namn, faropiktogram med text samt information om produkten kan ge cancer, allergi, skada arvsmassan eller störa reproduktionen.

Tips och råd

Kom ihåg att märka de nya kärlen på rätt sätt om kemikalier hälls över från originalförpackningen.

Riskbedömning:

9Förvaras kemiska produkter på ett säkert sätt?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 21 §

Kommentar

Vid förvaring av kemiska riskkällor ska hälso- och olycksfallsrisker förebyggas. Bland annat ska följande iakttas.
1. Förvaringsskåp och förråd inomhus ska ha fläktstyrd ventilation när hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från behållarna.
2. Behållare ska förvaras åtskilda om de tillsammans kan ge upphov till ökade risker.
3. Risk för läckage av kemiska riskkällor ska kontrolleras och åtgärdas.

Tips och råd

I säkerhetsdatabladet avsnitt 7 finns krav från leverantören om hur deras produkter ska hanteras och lagras.

Riskbedömning:

10Finns rutiner för att säkerställa att medicinska kontroller utförs då det krävs? (T.ex. vid hantering av bly, kadmium, härdplaster eller fibrosframkallande damm som asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer.)

Lag eller föreskrift: AFS 2019:3, 2 §, 3 §, 18 § AFS 2011:19, 37 f §, 37 g §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Bestämmelserna i AFS 2011:19, 37f § och 37g § utgör föreskrifter som omfattas av krav på medicinska kontroller i arbetslivet. I ett arbete där det ställs krav på tjänstbarhetsbedömning får arbetsgivaren bara sysselsätta den arbetstagare som efter medicinsk kontroll bedöms som tjänstbar.

Riskbedömning:

11Finns rutiner för att säkerställa att gravida och ammande inte utsätts för skadliga kemiska ämnen?

Lag eller föreskrift: AFS 2007:5, 7, 8 §§

Kommentar

Eftersom gravida och foster är särskilt känsliga är det viktigt att halterna av kemiska ämnen i luften hålls så låga som möjligt. För ämnen med gällande hygieniska gränsvärden är det viktigt att försäkra sig om att lufthalterna på arbetsplatsen med god marginal ligger under sådana värden. Man bör också undvika hudkontakt med kemikalier. De kemiska ämnen som man särskilt måste uppmärksamma i samband med graviditet är de som i gränsvärdeslistan är markerade med R (reproduktionsstörande) eller med C (cancerframkallande). Kemiska produkter som är märkta med:
H340: Kan orsaka genetiska defekter.
H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
H350: Kan orsaka cancer.
H351: Misstänks kunna orsaka cancer.
H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H362: Kan skada spädbarn som ammas.
H370: Orsakar organskador.
H371: Kan orsaka organskador.

Riskbedömning:

12Görs en särskild riskbedömning innan arbete påbörjas i slutna utrymmen, som t.ex. cistern, brunn, silo eller ett lastutrymme?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 31 §

Kommentar

Vid riskbedömningen ska man bedöma om luften behöver kontrolleras fortlöpande under arbetet. Om utrymmet inte kan ventileras så att luftens sammansättning blir säker ska lämpligt andningsskydd användas.

Riskbedömning:

13Utfärdas arbetstillstånd inför arbeten där det finns brand-, explosions- eller reaktionsrisker?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 36 §

Kommentar

Exempel på arbeten som kräver arbetstillstånd är: 1) Arbete i slutet utrymme där en brandfarlig vätska, gas eller aerosol hanteras eller förekommer. 2) Heta arbeten i eller på rör och behållare som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara eller brännbar vätska. 3) Arbeten som kan orsaka brand eller explosion där explosionsfarlig atmosfär kan förekomma.

Riskbedömning:

14Finns tillstånd från Arbetsmiljöverket vid användning av kemiska ämnen som tillhör grupp A eller B i AFS 2011:19, bilaga 1?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 45 §, 47 §

Sanktionsbelagt

Riskbedömning:

15Finns beredskapsplan för olyckor och nödsituationer?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 12 §

Kommentar

Beredskapsplanen ska innehålla uppgifter om:
1. Vid vilka händelser omedelbara åtgärder krävs.
2. Vilka uppgifter särskilt utsedda personer har vid sådana händelser.
3. Vilka skadebegränsande åtgärder som omedelbart ska genomföras, vilken skyddsutrustning som då
behövs och var den finns.
4. Hur berörda arbetstagare ska informeras om händelsen.
5. Vilka varningssystem som finns och hur de fungerar.
6. När utrymning ska ske.
7. Var utrustning för första hjälpen finns.
Övningar ska genomföras i den omfattning som behövs för att beredskapsplanen ska följas då en olycka
eller en nödsituation uppstår

Tips och råd

Kontrollera att ni har det som krävs enligt säkerhetsdatabladet om det skulle inträffa ett oavsiktligt utsläpp. Det kan behövas kemikalieskyddshandskar, ögonskydd, speciella absorbtionsmedel och invallning m.m.

Riskbedömning:

16Finns processventilation, t.ex. dragskåp, dragbänk eller punktutsug där det behövs?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 117 §

Kommentar

Processventilation ska finnas där föroreningskällan så kräver. Den ska vara effektiv och utformad efter hur farlig luftföroreningen är.

Riskbedömning:

17Kontrolleras luftflöde och eventuella kontrollsystem i processventilation regelbundet?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 119 §, 120 §

Kommentar

Intervall för kontroll är vanligtvis minst en gång per år.

Riskbedömning:

18Vid användning av andningsskydd, är de individuellt utprovade, utrustade med fungerande filter och rätt förvarade?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 25 §

Kommentar

Andningsskydd ska vara individuellt utprovat och ge fullgott skydd med hänsyn till luftens syrgashalt, förekomsten av hälsofarliga fasta partiklar eller vätskepartiklar, samt hälsofarliga gaser eller ångor. Det är viktigt att huden är slätrakad där andningsskyddet sluter tätt mot ansiktet vid användning av passiva andningsskydd.

Riskbedömning:

19Används ögonskydd där det finns risk för stänk, ångor eller dimma?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 28 §
Riskbedömning:

20Finns tillgång till ögondusch och nöddusch?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 161 §, 162 §

Kommentar

En lättåtkomlig nöddusch ska finnas vid verksamheter där det finns risk att bli översköljd av ämnen som kan skada huden eller lätt tas upp genom denna samt där det finns risk för brand i kläderna. En lättåtkomlig ögonspolningsanordning ska finnas vid verksamheter där det finns risk för stänk av ämnen som kan skada ögonen. Ögonspolningsanordningen
ska normalt vara fast ansluten och kunna ge tempererat vatten.

Riskbedömning:

21Vid användning av kemikalieskyddshandskar, kontrolleras att de är av rätt material och hur länge de får användas?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.