Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Lantbruk - Nötkreatur

Checklistan används av ansvarig chef för undersökning av arbetsmiljön. Skyddsombudet ska medverka och anställda bör göras delaktiga vid såväl undersökningen som vid utformning och genomförandet av åtgärder. Denna checklista bör användas efter Prevents checklista Lantbruk - Allmän, som innehåller avsnitten 1. Arbetsledning och 2. Arbetsplatsen. Denna kompletterande checklista, avsnitt 3, finns i flera olika utföranden beroende på produktionsinriktning.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2018:4 Smittrisker AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2008:17 Arbete med djur AFS 2008:3 Maskiner AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Del 3. Nötkreatur

Allmänt

1Har ni ordning, reda och städat på arbetsplatsen?

2Finns fasta rutiner vid arbete med djuren? (Minskar olycksfallsrisken.)

3Finns reträttvägar i stallarna? (T.ex. mellanrum i inredningen eller liggande rör på grindar/inredning.)

4Finns utrustning för att skilja från ett djur?

5Används andningsskydd vid ströning?

6Används personlig skyddsutrustning vid hantering av kopparsulfat för fotbad? (Ex. handskar, skyddsglasögon och andningsskydd.)

7Finns ögonskölj där mejeridiskmedel hanteras?

8Vid behandling av djuren, fixeras de på ett säkert sätt?

9Förvaras veterinärmedicinska preparat och dylikt i låsbart skåp?

10Finns särskild avsedd behållare för använda kanyler?

Sanktionsbelagt

Mjölkning uppbundet

11Finns goda ergonomiska förutsättningar? (T.ex. mjölkräls, personlig mjölkpall, automatisk avtagare.)

Mjölkgrop / karusell

12Är golvet höj- och sänkbart?

13Är arbetsplatsen vid mjölkning väl ventilerad och finns tilläggsvärme vid behov?

14Är belysningen tillräcklig vid arbetsplatsen vid mjölkning?

Mjölkrobot

15Kan man vistas säkert runt roboten / robotarmen?

16Är medarbetarna medvetna om kamerans laser? (Risk för ögonskada.)

17Är golvet vid roboten halksäkert?

Avhorning

18Är djuren avhornade?

19Har medarbetarna som avhornar Heta arbeten- certifikat?

20Används gasavhornare? (Mer ergonomisk.)

21Används andningsskydd?

Tjurar

22Kan tillskottsutfodring och tillsyn av tjurar på bete ske utan att man behöver lämna traktorn / fordonet?

23Kan utfodring och strö hos tjurarna ske utan att man behöver gå in till dem?

24Finns rutiner för hantering av tjurar?

25Undviks lösgående tjur bland mjölkkorna?

aFinns särskilda rutiner för arbete bland korna?

Utfodring

26Är grovfodersystemet CE-märkt som en enhet?

Sanktionsbelagt

27Finns skriftliga rutiner för service och underhåll av grovfodersystemet?

Arbete med fodervagnar

28Finns lättåtkomliga nödstopp eller nödstoppsbågar på automatiserade vagnar?

29Ljuder automatiserade vagnar innan start?

30Finns säkerhetskedja/vajer mellan hjulbygel och fodervagn?

Arbete med storbalar

31Kan storbalarna hämtas och förflyttas på säkert sätt? (Rätt maskin, bra sikt, rätt kompetens.)

32Finns mekanisk hjälp vid upprullning av storbal?

33Rullar rälshängd storbal lätt?

34Lagras storbalar på ett säkert sätt? (Stabilt underlag, staplingshöjd.)

35Transporteras balarna på ett säkert sätt från åker till lagringsplats? (Lastsäkring, anpassad vagn och rätt dragfordon.)

Utgödsling

36Finns nödstopp för utgödslingen på flera platser i ladugården?

37Är vändplatser täckta med durkplåt eller plank?

aÄr durkplåten eller planket helt?

Gödselgas

38Ventileras gödselgaserna bort effektivt?

39Finns rutiner för tömning av vakuumutgödsling? (Får ej utföras ensam.)

40Finns rutiner för arbete i slutna utrymmen som pumpbrunn, gödselkanaler, gödselbrunn eller gödseltunna? (Får ej utföras ensam.)

41Finns kunskap och rutiner om hur man räddar en person som drabbats av syrebrist vid arbete med gödselgaser? (Utan att själv drabbas av syrebrist.)

Plansilo / silotorn

42Finns fallskydd överst på plansilo? (Ett fallskydd kan innebära antingen att man sätter upp staket eller har högre mark runt om plansilon. Samt att inte fylla ända upp till kanten så det blir en kant kvar som staket.)

43Finns rutin vid täckning och avtäckning av plast på plansilo? (Bör ej utföras ensam.)

44Stängs alltid huvudströmbrytaren av och låses innan arbete sker i tornsilon?

Flytt av djur

45Är man alltid minst två personer vid lastning av djur?

46Finns rutiner för lastning / lossning med djurvagn?

47Finns en väl fungerande fjäder på baklämmen på djurvagnen?

Betesrutiner

48När djuren kontrollers på betet, görs det på ett säkert sätt? (T.ex. från traktor.)

49Är fångstgrindar lätta att flytta?

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.