Tillbaka till checklistorna
prevent.se
Ny checklista

Lantbruk - Allmän

Checklistan består av denna allmänna del som består av två avsnitt: 1. Arbetsledning – frågor om organisation, rutiner, instruktioner, kunskaper / utbildning. 2. Arbetsplatsen – frågor om arbetsplatsens utformning, utrustning och säkerheten på arbetsplatsen. Det finns också en separat branschspecifik tredje del att komplettera med. Den checklistan innehåller frågor kring produktionsinriktning, och man kan välja mellan arbete med Nötkreatur, Grisar, Fjäderfän, Maskiner och Traktorer. Del 1 är avsedd att användas av chefen / arbetsledaren tillsammans med skyddsombudet för att riskbedöma verksamheten på ett organisatoriskt plan. Komplettera gärna med Prevents enkät Psykosocial arbetsmiljö. Del 2 är avsedd att ha som underlag vid en riskbedömning av arbetsplatsen. Om ni har kontorslokaler, komplettera gärna med Prevents checklista Kontor. Del 3 är avsedd att användas som underlag vid riskbedömning för specifik produktionsinriktning.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2017:3 Användning av trycksatta anordningar AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2008:3 Maskiner AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2006:5 Användning av truckar AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1998:6 Bekämpningsmedel AFS 1988:4 Blybatterier AFS 1982:3 Ensamarbete

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du spara länken till din checklista?

Denna checklista är inte kopplat till ett konto på www.prevent.se och du kan därför endast komma åt den via denna länken:
https://checklists.prevent.se/checklist/answer/135?key=IEjhqw9fQdztB1E0MZXNDPz-ORYCP3fFSFGAM_wSLrg

Logga in eller registrera dig för att enkelt komma åt checklistan via Mina sidor på www.prevent.se

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Del 1. Arbetsledning

Organisation, rutiner och instruktioner

1Finns det instruktioner för särskilt farliga arbetsmoment och är de kända för medarbetarna? (T.ex. arbete med bekämpningsmedel eller arbete i tornsilo.)

2Finns dokumenterat introduktionsprogram för nya arbetstagare och inhyrd personal?

3Finns instruktioner på förståeligt språk för utländska arbetstagare?

4Finns rutiner för ensamarbete? (T.ex. kommunikations- och larmmöjligheter, möjlighet till dubbelbemanning vid riskfyllt arbete.)

5Finns rutiner när minderåriga anlitas?

Staffbart

6Genomförs alltid en riskbedömning vid större förändring i verksamheten? (T.ex. omorganisation, inköp av ny utrustning, om- och nybyggnation.)

7Genomförs riskbedömningar om någon är gravid?

8Finns fungerande system för att rapportera och ut- reda tillbud, ohälsa och olycksfall?

9Finns rutin för anmälan till Arbetsmiljöverket efter allvarlig olycka / tillbud?

10Finns larmrutiner i händelse av nödsituation?

11Finns anhöriglista?

12Utnyttjas möjligheter till arbetsrotation för att undvika påfrestning? (T.ex. belastningsergonomiskt och arbete i kyla.)

13Planeras arbetet så att stress undviks?

14Finns rutiner för inköp av första hjälpen-utrustning?

15Finns rutiner för inköp av personlig skyddsutrustning?

16Kontrolleras brandskyddsutrustningen regelbundet?

17Finns rutiner för underhåll av maskiner? (OBS! Följ tillverkarens anvisningar.)

18Finns skriftlig instruktion för arbete med:

aBekämpningsmedel?

bBrand- och hälsofarliga produkter?

19Finns aktuell förteckning över samtliga hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter och ämnen?

20Finns en skriftlig riskbedömning över er hantering av kemiska risker i verksamheten?

Kunskaper och utbildning

21Har medarbetarna utbildning för sina arbetsuppgifter och känner de till eventuella risker med arbetsuppgifterna? (T.ex. belastningsergonomi, bekämpningsmedel, truckkörning.)

22Har medarbetarna som kör truck och hjullastare med pallgafflar skriftligt tillstånd från arbetsgivaren?

Sanktionsbelagt

23Har medarbetarna som arbetar med svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg Heta arbeten-certifikat?

24Har tillräckligt antal arbetstagare kunskaper i första hjälpen?

25Har medarbetarna kunskaper om brandsäkerhet och hantering av brandskyddsutrustning?

Barn på gården

26Om barn åker med i traktor / maskin, finns då anpassad passagerarstol med säkerhetsbälte?

27Finns tydliga avgränsningar där barnen inte får vistas på lantbruket?

Del 2. Arbetsplatsen

Allmänt

28Finns första-hjälpenutrustning på relevanta platser i verksamheten?

29Finns tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning?

30Finns det brandskyddsutrustning på strategiska platser?(T.ex. brandvarnare, brandsläckare, brandfiltar.)

31Har ni ordnat trafiksäkerheten på gårdsplanen/företaget? (T.ex regler, gångstråk.)

32Finns tillräcklig belysning på gårdsplanen?

33Anlitas behörig installatör vid alla elarbeten?

34Finns jordfelsbrytare där det är relevant?

35Är alla skarvsladdar oskadade och skyddsjordade?

36Används endast typgodkända stegar?

37Finns märkning av rörledningar innehållande farlig kemisk produkt, t.ex biogas, gasol? (OBS! Sanktionsavgift.)

Sanktionsbelagt

Verkstad och arbetsutrustning

38Är ordning och städning i verkstaden tillfredsställande?

39Är belysningen i verkstaden tillfredsställande?

40Är alla utrymningsvägar uppmärkta och fria från hinder?

41Finns punktutsug och anpassad ventilation där arbetet kräver? (T.ex. vid svetsning.)

42Finns och används lyfthjälpmedel för tunga lyft? (T.ex. hantering av hjul.)

43Finns ögonskölj tillgängligt i verkstaden?

44Är alla maskiner CE-märkta och samtliga skydd på plats?

Sanktionsbelagt

45Har maskiner förändrats eller byggts om från dess originalutförande?

aHar maskinen CE-märkts om?

46Har alla maskiner skydd över drivande kedjor, remmar och drivande axlar?

47Görs besiktning enligt gällande regler för:

Konsekvens

Sanktionsbelagt

aTryckkärl?

bMotordrivna lyfthjälpmedel, hö- och halmhissar?

cGrävmaskin / Traktorgrävare?

dMotordrivna portar?

eBillyft?

fMobila arbetsplattformar?

Truckladdningsplats

48Är truckladdningsplatsen avgränsad, väl ventilerad och skyltad?

49Finns skyddshandskar, ögonskydd, brandsläckare och ögonspolning vid truckladdningsplatsen?

50Finns skriftliga instruktioner för laddning och underhåll av batteri?

Bekämpningsmedel, brand- och hälsofarliga produkter

51Förvaras hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter och ämnen på ett säkert sätt?

Högtryckstvätt

52Används skyddsutrustning?

53Fungerar dödmansgrepp?

54Har ni arbetsrotation vid längre monotona arbetspass?

55Är alla som jobbar med högtryckstvättning över 18 år? (Gäller vid över 10 bars tryck.)

Personalutrymme

56Finns uppvärmt personalutrymme med tillgång till handtvätt, toalett och dusch?

57Finns ordnat så att omklädningsrum kan användas separat av kvinnor och män?

58Finns möjlighet att kyla och värma mat?

59Finns städrutiner för personalutrymmet?

60Finns möjlighet att iordningsställa vilrum vid behov?

Ergonomi

61Används lyfthjälpmedel eller vagnar vid hantering av tunga föremål? (T.ex. mineralsäckar, döda grisar.)

62Används ergonomiska arbetsredskap?

Om- och nybyggnation

63Tas det fram en arbetsmiljöplan vid om- och nybyggnationer? (OBS! Sanktionsavgift.)

Sanktionsbelagt

64Finns det en utsedd byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U) vid om- och nybyggnationer? (Specifika kunskapskrav från Arbetsmiljöverket.)

65Anmäls större byggprojekt till Arbetsmiljöverket?

Sanktionsbelagt

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.