Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Hästnäringen

Checklistan innehåller till exempel frågor om grundläggande arbetsmiljöarbete, säkerhet, psykosocial och fysisk arbetsmiljö.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:5 Arbetsanpassning AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2008:17 Arbete med djur AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2005:16 Buller AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1982:3 Ensamarbete

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Grundläggande arbetsmiljöarbete

1Har ni kontroll på vilka av de som vistas på anläggningen som klassas som arbetstagare och som ni har ett arbetsmiljöansvar för?

Riskbedömning:

2Har alla på arbetsplatsen tillgång till gällande arbetsmiljöregler (lagar och föreskrifter)?

Riskbedömning:

3Medverkar skyddsombud och / eller arbetstagarna i arbetsmiljöarbetet?

Riskbedömning:

4Finns det en aktuell arbetsmiljöpolicy?

Riskbedömning:

5Har arbetsgivaren fördelat ut uppgifter till chefer, ledare och övriga arbetstagare för att förebygga olycksfall och ohälsa?

Riskbedömning:

6Har de personer som fått tilldelade arbetsmiljöuppgifter tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser för att kunna genomföra arbetsmiljöarbetet?

Riskbedömning:

7Har arbetstagarna kunskap om vilka risker som finns i de olika arbetsmomenten och hur de ska arbeta för att förebygga olycksfall och ohälsa?

Riskbedömning:

8Finns det skriftliga instruktioner då riskerna är allvarliga?

Riskbedömning:

9Undersöks arbetsmiljön regelbundet, exempelvis med hjälp av skyddsronder, tekniska mätningar, enkäter, intervjuer etc?

Riskbedömning:

10Görs det regelbundet skriftliga riskbedömningar av den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön?

Riskbedömning:

11Görs det skriftliga riskbedömningar inför förändringar som kan medföra risker för arbetstagarnas hälsa och arbetsmiljö?

Riskbedömning:

12Upprättas skriftlig arbetsmiljöplan vid ny- och ombyggnation?

Sanktionsbelagt

Riskbedömning:

13Utses BAS-P och BAS-U vid ny- och ombyggnation?

Riskbedömning:

14Har BAS-P och BAS-U erforderlig utbildning för sitt uppdrag?

Riskbedömning:

15Finns det rutiner för att rapportera risker, tillbud och olyckor?

Riskbedömning:

16Utreds tillbud och olyckor med syfte att händelsen inte ska hända igen?

Riskbedömning:

17Anmäls allvarliga tillbud och olycksfall omgående till Arbetsmiljöverket?

Riskbedömning:

18Anmäls arbetsskador och arbetssjukdomar till Försäkringskassan?

Riskbedömning:

19Finns det en skriftlig handlingsplan för kommande åtgärder i arbetsmiljöarbetet?

Riskbedömning:

20Följs det systematiska arbetsmiljöarbetet upp årligen?

Riskbedömning:

21Finns det en aktuell alkohol- och drogpolicy?

Riskbedömning:

22Finns det rutiner för introduktion av nyanställda?

Riskbedömning:

23Finns det en tydlig organisation för arbetsanpassning?

Riskbedömning:

24Anlitas företagshälsovård när den egna kompetensen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringsarbetet inte räcker till?

Riskbedömning:

Grundläggande säkerhet

25Är det tydligt uttalat från ledningen för verksamheten att säkerheten alltid ska prioriterast?

Riskbedömning:

26Är det ordning och reda på anläggningen?

Riskbedömning:

27Hålls stallgångarna fria från snubbelrisk?

Riskbedömning:

28Förvaras redskap på avsedda platser?

Riskbedömning:

29Finns det stoppar för att hålla ytterdörrar i öppet läge?

Riskbedömning:

30Används hel utrustning av god kvalitet vid träning och arbete med hästar?

Riskbedömning:

31Sköts utrustningen på ett sådant sätt att den håller och inte riskerar att orsaka olyckor?

Riskbedömning:

32Är utrustningen (vagnar, sadlar etc) anpassad till de personer som använder den?

Riskbedömning:

33Finns det rutiner för att informera arbetstagarna om hästarnas fysiska och psykiska tillstånd som kan vara nödvändigt för att arbeta säkert?

Riskbedömning:

34Finns det markeringar och varningar om det finns risk att halka?

Riskbedömning:

35Finns det markeringar och varningar vid nivåskillnader?

Riskbedömning:

36Är alla trappor och ramper försedda med ledstänger och / eller skyddsräcken?

Riskbedömning:

37Finns det skydd mot fall vid fodernedkast och andra utrymmen med fallrisk?

Riskbedömning:

38Är de stegar ni använder typgodkända och har halkskydd?

Riskbedömning:

39Använder alla godkänd hjälm när så behövs?

Riskbedömning:

40Använder alla skyddsvästar när så behövs?

Riskbedömning:

41Använder alla skyddsskor / skyddsstövlar med stålhätta vid hantering av hästar?

Riskbedömning:

42Använder alla hörselskydd när så behövs?

Riskbedömning:

43Använder alla andningsskydd med rätt sorts filter vid dammiga arbeten?

Riskbedömning:

44Använder alla skyddshandskar när så behövs?

Riskbedömning:

45Förvaras läkemedel och receptbelagda mediciner i ett låst utrymme?

Riskbedömning:

46Kan samtliga boxdörrar öppnas inifrån på ett enkelt sätt?

Riskbedömning:

47Går det att göra rent hos hästarna utan att riskera att bli sparkad eller biten?

Riskbedömning:

48Utfodras hästarna samtidigt och av erfaren personal?

Riskbedömning:

49Leds hästarna på ett säkert sätt med hänsyn till situationen, och med minst grimma och grimskaft?

Riskbedömning:

50Finns det tydliga anvisningar om hästarnas egenheter?

Riskbedömning:

51Finns det dokumenterat vilka hästar som varit inblandade i tillbud och olyckor?

Riskbedömning:

52Har alla på arbetsplatsen tillräckliga kunskaper om hästens beteende och behov?

Riskbedömning:

53Görs en bedömning och anpassning utifrån hästens temperament och utbildningsnivå till arbetstagarnas erfarenhet vid hantering och träning?

Riskbedömning:

54Sker lastning av häst på ett säkert sätt?

Riskbedömning:

55Planeras arbetet på ett sådant sätt att stressiga situationer där hästar eller fordon är inblandade undviks?

Riskbedömning:

56Planeras längre resor med häst, till exempel till och från tävling, så att arbetstagaren ges möjlighet till erforderlig vila?

Riskbedömning:

Första hjälpen och krisstöd

57Finns det första hjälpen-utrustning tillgängligt på strategiska platser på anläggningen?

Riskbedömning:

58Finns det rutiner för att underhålla första hjälpen-utrustningen?

Riskbedömning:

59Finns det tillräckligt många personer som är utbildade i första hjälpen?

Riskbedömning:

60Finns det tydliga rutiner och instruktioner så att alla vad de ska göra och vart de ska vända sig om det inträffar en olycka?

Riskbedömning:

61Finns det hjärtstartare på anläggningen?

Riskbedömning:

62Finns det en anhöriglista med aktuella kontaktuppgifter?

Riskbedömning:

63Finns viktiga telefonnummer uppsatta (till exempelvis ledning, skyddsombud, veterinär, hovslagare, företagshälsovård, försäkringsbolag etc) så att alla kan nå dem?

Riskbedömning:

Ergonomi

64Är samtliga boxdörrar samt grindar till hagar lätta att öppna och stänga?

Riskbedömning:

65Är vagnar och kärror lätta att manövrera?

Riskbedömning:

66Understiger lutningen 1:12 av manuella transporter av gödsel till gödselcontainer?

Riskbedömning:

67Används ergonomiska redskap (grepar, sopborstar, spadar etc)?

Riskbedömning:

68Är golven jämna och stadiga?

Riskbedömning:

69Är anläggningen fri från nivåskillnader som kan leda till ökad belastning?

Riskbedömning:

70Har arbetstagarna kunskap om vilka arbetsställningar som är mest skonsamma för kroppen?

Riskbedömning:

71Finns och används lyfthjälpmedel vid tunga eller upprepade lyft?

Riskbedömning:

72Finns det möjlighet att minimera ensidiga arbetsuppgifter genom rotation?

Riskbedömning:

Fysisk miljö

73Uppfylls djurskyddslagens krav på stall- och hagmiljö?

Riskbedömning:

74Fungerar ventilationen tillfredsställande i stallet och övriga utrymmen?

Riskbedömning:

75Är belysningen tillräcklig i stallet och i övriga utrymmen för att kunna hantera hästarna säkert?

Riskbedömning:

76Finns det nödbelysning i stallet och i ridhus/körhallar?

Riskbedömning:

77Är anläggningen fri från störande och / eller hörselskadande buller?

Riskbedömning:

78Genomför ni åtgärder som förhindrar risk för snöras vid in- och utgångar?

Riskbedömning:

79Hålls gångvägar till och från hagar och träningsbanor fria från lera och vatten?

Riskbedömning:

80Plogas och sandas gångvägar till och från hagar och träningsbanor vintertid?

Riskbedömning:

Psykosocial arbetsmiljö

81Har ni regelbundna arbetsplatsträffar?

Riskbedömning:

82Genomförs det medarbetarsamtal regelbundet med samtliga arbetstagare?

Riskbedömning:

83Finns det tydliga arbetsbeskrivningar?

Riskbedömning:

84Är arbetsmängden för var och en rimlig?

Riskbedömning:

85Har alla tillräcklig kunskap, resurser och befogenheter för att klara av sina arbetsuppgifter?

Riskbedömning:

86Kan arbetstagarna påverka uppläggningen och genomförandet av det egna arbetet?

Riskbedömning:

87Är närmaste chef tillgänglig för hjälp och stöd vid behov?

Riskbedömning:

88Fungerar samarbetet mellan arbetstagarna bra?

Riskbedömning:

89Finns det ett tillåtande klimat där alla vågar säga vad de tycker och tänker?

Riskbedömning:

90Behandlas alla rättvist och med respekt?

Riskbedömning:

91Finns det nolltolerans mot trakasserier?

Riskbedömning:

92Hanteras problem och konflikter så fort de uppstår?

Riskbedömning:

93Finns tydliga och fungerande rutiner för schemaläggning och semesterplanering?

Riskbedömning:

94Tas externt stöd in vid behov, exempelvis företagshälsovård?

Riskbedömning:

Ensamarbete

95Har ni riskbedömt olika arbetsmoment då personer arbetar ensamma?

Riskbedömning:

96Finns det möjlighet till dubbelbemanning när riskfyllda arbetsuppgifter ska utföras?

Riskbedömning:

97Om ensamarbete förekommer, finns det möjlighet att kommunicera med andra?

Riskbedömning:

Minderåriga

98Finns det kunskap om vilka tider minderåriga får arbeta?

Riskbedömning:

99Är det säkerställt att de minderårigas arbetstider totalt sett inte överstiger vad som är godkänt i lagstiftningen (sammanlagt med skola och andra arbeten)?

Staffbart

Riskbedömning:

100Är de minderårigas arbetsuppgifter avstämda gentemot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö?

Staffbart

Riskbedömning:

101Finns det rutiner för introduktion av minderåriga?

Riskbedömning:

102Har samtliga minderåriga en utsedd handledare med uppgift att leda och ha tillsyn över den minderårige?

Riskbedömning:

103Är skyddsombudet informerat om den minderåriges arbetsuppgifter?

Riskbedömning:

Personalutrymmen

104Finns det:

aUppvärmda omklädningsrum?

Riskbedömning:

bSeparata omklädningsrum för kvinnor och män?

Riskbedömning:

105Finns det:

aToalett?

Riskbedömning:

bDuschmöjlighet?

Riskbedömning:

106Finns det möjlighet för arbetstagarna att förvara sina privata kläder?

Riskbedömning:

107Finns det möjlighet för arbetstagarna att värma mat och dryck?

Riskbedömning:

108Finns det tillgång till vilrum?

Riskbedömning:

Maskiner och kemikalier

109Är alla maskiner CE-märkta?

Riskbedömning:

110Används maskiner endast i verksamhetssyfte av behöriga personer?

Riskbedömning:

111Servas maskiner, verktyg och annan utrustning regelbundet?

Riskbedömning:

112Känner användarna till maskinernas skötsel- och säkerhetsanvisningar?

Riskbedömning:

113Står maskinerna uppställda på ett säkert sätt?

Riskbedömning:

114Har alla maskiner skydd över drivande remmar, kedjor och roterande axlar?

Riskbedömning:

115Är drag och krokar för tillkoppling av redskap och vagnar intakta och låsbara?

Riskbedömning:

116Finns det rutiner för regelbunden kontroll och underhåll av maskiner och utrustning?

Riskbedömning:

117Kontrolleras bromsar regelbundet på traktorer, maskiner, vagnar och annan mobil utrustning?

Riskbedömning:

118Stängs alltid drivkällan av vid smörjning, lagning, rengöring och justering av maskiner?

Riskbedömning:

119Kontrolleras att utrustning som körs på väg är trafiksäker?

Riskbedömning:

120Finns alla kemiska produkter som kan medföra hälsorisker förtecknade i ett register?

Riskbedömning:

121Används så ofarliga kemikalier som möjligt?

Riskbedömning:

122Har alla fått information om hur kemikalierna ska användas?

Riskbedömning:

123Finns säkerhetsdatablad för alla kemikalier och är de tillgängliga för arbetstagarna?

Riskbedömning:

124Finns fungerande ögondusch på strategiska platser på anläggningen där det finns risk för stänk av kemikalie?

Riskbedömning:

Brand och säkerhet

125Anlitas behörig installatör vid alla elarbeten?

Riskbedömning:

126Är elbesiktning utförd?

Riskbedömning:

127Finns jordfelsbrytare?

Riskbedömning:

128Är alla skarvsladdar oskadade och skyddsjordade?

Riskbedömning:

129Finns det fria utrymningsvägar?

Riskbedömning:

130Är nödutgångarna markerade?

Riskbedömning:

131Finns det en anläggningsplan och skriftlig utrymningsplan som är känd för alla arbetstagare?

Riskbedömning:

132Är uppsamlingsplatsen utmärkt och känd för alla?

Riskbedömning:

133Finns det brandutrustning (brandvarnare, brandsläckare, brandfiltar etc) på strategiska platser?

Riskbedömning:

134Kontrolleras brandutrustningen regelbundet?

Riskbedömning:

135Genomförs regelbundna brandövningar?

Riskbedömning:

136Är det rökfritt på anläggningen?

Riskbedömning:

137Finns det andra problem med brand- och elsäkerhet på anläggningen?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.