Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Härdplaster

Checklistan innehåller frågor om hur arbetet med härdplaster undersöks och organiseras med exempelvis läkarundersökningar för de arbetstagare som exponeras.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Härdplaster

1Har riskerna av kemiska riskkällor som kan orsaka ohälsa eller olycksfall undersökts och bedömts?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 5 §

Kommentar

Risken för att kemiska riskkällor kan orsaka ohälsa eller olycksfall i verksamheten ska undersökas och bedömas så ofta som förhållandena i verksamheten kräver.

Riskbedömning:

2Har de kemiska riskkällorna identifierats och förtecknats?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 6 §

Kommentar

De kemiska riskkällor som kan förväntas förekomma i verksamheten ska identifieras och förtecknas.

Riskbedömning:

3Har resultatet av en riskbedömning och besluten om åtgärder dokumenterats?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 10 §

Kommentar

Resultatet av en riskbedömning och besluten om åtgärder ska dokumenteras.

Riskbedömning:

4Har alla berörda den utbildning som krävs om ni arbetar med lack / färg eller lim som är UV-härdande eller som innehåller metakrylater / akrylater (H317, H334), epoxi, diisocyanater (s.k. härdplaster) eller formaldehydhartser?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 37e §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Utbildning krävs för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete som kan innebära exponering för farliga kemiska produkter som innehåller diisocyanater, epoxiplastkomponenter, organiska syraanhydrider, formaldehydhartser, metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 eller akrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 samt vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd.

Riskbedömning:

5Erbjuder arbetsgivaren läkarundersökning för alla som arbetar med lackfärg eller lim som är UV-härdande och innehåller; 1) epoxiplastkomponenter, 2) formaldehydhartser, 3) metakrylater (H317, H334) eller 4) akrylater (H317, H334)?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 37f §

Kommentar

Arbetsgivaren ska erbjuda läkarundersökning för arbetstagare
som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i arbete med farliga kemiska produkter som innehåller epoxiplastkomponenter, formaldehydhartser, metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 eller akrylater som ska vara märkta med H317 eller H334. (AFS 2014:43 ).

Riskbedömning:

6Ordnar arbetsgivaren regelbundna läkarundersökningar inklusive tjänstbarhetsbedömning där arbetstagare sysselsätts eller ska sysselsättas i något av följande arbeten; 1) kemiska produkter innehållande diisocyanater, organiska syraanhydrider, 2) kemiska produkter innehållande etyl-2-cyanoakrylater eller metyl-2-cyanoakrylater eller 3) exponering för isocyanater som bildas vid termisk nedbrytning?

Lag eller föreskrift: AFS 2019:3, 18 §, 36 §, 37 § AFS 2011:19, 37 g §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Arbetsgivare ska se till att periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning genomförs av de arbetstagare som sysselsätts eller kommer att sysselsättas med kemiska produkter som innehåller diisocyanater eller organiska syraanhydrider som ska vara märkta med H334 eller arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka eller arbete som kan medföra exponering för isocyanater som bildas vid termisk nedbrytning.

Riskbedömning:

7Kommer den arbetstagare som vid läkarundersökning inte bedöms som tjänstbar att nekas arbete med ovanstående produkter exempelvis H334?

Lag eller föreskrift: AFS 2019:3, 18 § AFS 2011:19, 37 g §

Sanktionsbelagt

Kommentar

I ett arbete där det ställs krav på tjänstbarhetsbedömning får arbetsgivaren bara sysselsätta den arbetstagare som efter medicinsk kontroll bedöms som tjänstbar. Den som sysselsätter en eller flera arbetstagare i strid med kraven ska betala en sanktionsavgift.

Riskbedömning:

8Om ni arbetar med lack / färg eller lim som är UV-härdande eller som innehåller akrylater, epoxi eller isocyanater (s.k. härdplaster), finns hanterings- och skyddsinstruktioner?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 11 §

Kommentar

De hanterings- och skyddsinstruktioner samt andra rutiner som behövs för den verksamhet som bedrivs på arbetsplatsen ska fastställas. De ska vara skriftliga när det inte rör sig om en enkel hantering där riskerna lätt kan överblickas.

Riskbedömning:

9Har mätning av luftföroreningar i andningszonen utförts om inte exponeringen är godtagbar med hänsyn till gränsvärdet?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 9 §

Kommentar

Mätning av luftföroreningar i andningszonen ska utföras om det inte på annat sätt kan klargöras vilka åtgärder som krävs för att exponeringen ska vara godtagbar med hänsyn till gränsvärdet.

Riskbedömning:

10Har val av andningsskydd skett med utgångspunkt från mätning och riskbedömning?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 16 §

Kommentar

Om bedömningen visar att det trots valen av kemisk produkt,
arbetsmetod och arbetsutrustning fortfarande finns risker, och när andra åtgärder inte är tillräckliga eller går att använda ska personlig skyddsutrustning användas, t.ex. andningsskydd.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.