Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Truckar

Checklistan tar upp frågor om utbildning, tillstånd och utformningen av transportvägar och trucken med mera.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2006:5 Användning av truckar AFS 1988:4 Blybatterier

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Truckar

1Förekommer truckarbete?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 3 §

Kommentar

Arbetsförhållandena ska undersökas och riskerna bedömas när truckar ska användas.

Riskbedömning:

2Genomförs ny undersökning och riskbedömning vid planerade förändringar, om tidigare riskbedömningar inte stämmer med aktuella risker eller om åtgärder inte givit avsett resultat?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 4 §

Kommentar

Ny undersökning och riskbedömning ska genomföras om uppföljningen visar att befintliga risker inte stämmer med tidigare riskbedömning, om vidtagna åtgärder inte gett förväntat resultat eller vid förändringar i arbetsprocesser eller verksamheten.

Riskbedömning:

3Har alla truckförare utbildning och arbetsgivarens tillstånd att köra truck?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 18-19 §§

Sanktionsbelagt

Kommentar

En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Sanktionsbelagt av AV.

Riskbedömning:

4Är truckarna i trafiksäkert skick och kan de köras utan ryck vid växling m.m?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 22 §

Kommentar

En truck ska kontrolleras och underhållas med intervaller som är anpassade till driftförhållandena och tillverkarens rekommendationer.

Riskbedömning:

5Används skyddsskor av de som kör truck och de som arbetar i anslutning till truck?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 14 §

Kommentar

En truckförare ska använda skyddsskor. Det gäller även för andra som arbetar med godshantering inom truckens arbetsområde.

Riskbedömning:

6Har den som leder och övervakar arbetet med truckar den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 20 §

Kommentar

Den som leder och övervakar arbetet med truckar ska ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert.

Riskbedömning:

7Är sikten från truckarna tillfredsställande även vid transport av stora föremål?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 12 §

Kommentar

Arbete med truckar ska organiseras så att sikten i körriktningen alltid är tillfredsställande från förarplatsen.

Riskbedömning:

8Är truckkörning runt hörn säker ur olycksfallshänseende?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 11 §

Kommentar

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt områden med begränsat siktfält och områden där trucktrafik kan förekomma utan förvarning för de gående.

Riskbedömning:

9Används truckar bara där mark och golv är hårda och jämna, ramper inte lutar för kraftigt och trösklar och kajbryggor inte ger upphov till kraftiga stötar?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 10 §

Kommentar

Truckar får bara användas i miljöer som är lämpade för truckanvändning.

Riskbedömning:

10Utsätts truckföraren för vibrationer på grund av exempelvis ojämna golv?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 10 §

Kommentar

Truckar får bara användas i miljöer som är lämpade för truckanvändning.

Riskbedömning:

11Är gång- och trucktrafik vid behov tydligt åtskilda?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 11 §

Kommentar

Trucktrafik ska när så är möjligt avgränsas från gående och annan verksamhet där personer befinner sig.

Riskbedömning:

12Finns batteriladdningsplats eller -rum för truckarna?

Lag eller föreskrift: AFS 1988:4, 8 §

Kommentar

Laddning och underhåll av batteri ska utföras på laddningsplats. Denna ska utgöras av särskilt rum eller särskild för verksamheten avsedd plats.

Riskbedömning:

13Ger förarstol samt placering och utformning av reglage en bra arbetsställning vid körning av trucken?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 3 §, Bilaga A 4.1

Kommentar

Arbetsförhållandena ska undersökas och riskerna bedömas när truckar ska användas, bl.a. de belastningsergonomiska förhållandena. En åktruck för sittande förare ska ha en inställbar förarstol som ger en bekväm arbetsställning. En förarstol som kan svängas eller förskjutas ska automatiskt låsas säkert i önskat läge.

Riskbedömning:

14Finns och används ögonskydd vid batteriarbete?

Lag eller föreskrift: AFS 1988:4, 5 §

Kommentar

Vid underhåll av batteri, som medför risk för elektrolytstänk, ska skyddsglasögon eller ansiktsvisir användas.

Riskbedömning:

15Finns fungerande ögonspolningsutrustning samt rutiner för test och underhåll?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 161-162 §§ AFS 1988:4, 11 §

Kommentar

En lättåtkomlig ögonspolningsanordning ska finnas vid verksamheter där det finns risk för stänk av ämnen som kan skada ögonen. På laddningsplats ska anordning som möjliggör ögonspolning finnas lätt tillgänglig. I anslutning till laddningsplats ska finnas tvättmöjlighet.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.