Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Svarv

Checklistan tar upp frågor om det finns instruktioner och rutiner kring användningen, om maskinens utformning och skydd med mera för ett riskfritt arbete.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2008:3 Maskiner AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2005:16 Buller AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Arbetsutrustning

1Finns skriftlig instruktion (bruksanvisning) på svenska språket för användning av maskinen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 14 §

Kommentar

De instruktioner som följer med arbetsutrustningen ska vara tillgängliga för de arbetstagare som berörs. Information och instruktioner ska vara begripliga för de arbetstagare som berörs.

Riskbedömning:

2Har operatören dokumenterad praktisk och teoretisk kunskap om hur man arbetar säkert med denna maskin?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 16 §

Kommentar

En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda arbetsutrustning som kan medföra särskild risk för ohälsa eller olycksfall, ska ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Riskbedömning:

3Är de som sköter kontroll, reparation, ändring, service, rengöring och underhåll särskilt utsedda och har de tillräcklig kunskap för arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 15 §, 16 §

Kommentar

De som sköter kontroll, reparation, ändring, service, rengöring och underhåll av en arbetsutrustning som kan medföra särskild risk för ohälsa eller olycksfall, ska vara särskilt utsedda. Det ska finnas dokumentation över deras praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Riskbedömning:

4Är samtliga kemiska riskkällor listade och riskbedömda?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 5-6 §§

Kommentar

Risken för att kemiska riskkällor kan orsaka ohälsa eller olycksfall i verksamheten ska undersökas och bedömas. De kemiska riskkällor som kan förväntas förekomma i verksamheten ska identifieras och förtecknas.

Riskbedömning:

5Finns säkerhetsdatablad för kemikalier?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 7 §

Kommentar

Säkerhetsdatablad för kemiska produkter som används i verksamheten ska alltid finnas.

Riskbedömning:

6Finns det fungerande processventilation?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 117 §, 118 §

Kommentar

Processventilation ska finnas där föroreningskällan så kräver. Den ska vara effektiv och utformad efter hur farlig luftföroreningen är.

Riskbedömning:

7Är riskfylld exponering undanröjd eller förebyggd vid ventilationsbortfall?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 12 § AFS 2001:1, 7 §

Kommentar

En beredskapsplan ska innehålla uppgifter om vilka skadebegränsande åtgärder som omedelbart ska genomföras, vilken skyddsutrustning som då behövs och var den finns. När riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.

Riskbedömning:

8Finns städrutin för att löpande ta bort spån och skräp på arbetsplatsen samt rutin för städning och rengöring av maskinen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 9 §

Kommentar

Arbetsutrustning ska förvaras, installeras, placeras och användas så att betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall föreligger.

Riskbedömning:

9Är risk att snubbla eller halka minimerad?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 87 §

Kommentar

Golv ska vara utförda så att halkrisken är liten och, där det behövs, så att ytskiktet motverkar halkning.

Riskbedömning:

10Har operatören tillräckligt med utrymme på arbetsplatsen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 13 §

Kommentar

En arbetsutrustning ska användas med lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser och även i övrigt på ett ergonomiskt lämpligt sätt.

Riskbedömning:

11Är alla manuella lyft lättare än 25 kg?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska ordna arbetsplatsen så att man minskar eller undviker risken för arbetstagarna att drabbas av belastningsbesvär.

Riskbedömning:

12Är arbetsområdet fritt från störande skuggor och reflexer?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §, 135 §, 136 §

Kommentar

Belysning ska ha en för den enskilde lämplig fördelning och riktning.

Riskbedömning:

13Är belysningsarmaturer bländningsfria?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §, 135 §, 136 §

Kommentar

Bländning ska undvikas så långt det är möjligt.

Riskbedömning:

14Uppfattas belysningsstyrkan som tillräcklig?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §, 135 §, 136 §

Kommentar

Belysningen ska anpassas till de arbetandes olika förutsättningar och de synkrav som arbetsuppgifterna ställer.

Riskbedömning:

15Används hörselskydd om ljudnivån uppfattas som hög vid användning av maskinen?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 12 §

Kommentar

Om risker som uppstår vid bullerexponering inte kan förebyggas med andra medel, ska ändamålsenliga hörselskydd som passar berörda arbetstagare användas.

Riskbedömning:

Skydd

16Är maskinen utrustad med underspänningsskydd för att förhindra oavsiktlig start?

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, Bilaga 1.2.6

Kommentar

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att maskinen inte får starta oväntat.

Riskbedömning:

17Är knappar och reglage tydligt uppmärkta / utformade så att dess funktion inte kan missförstås?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.3

Kommentar

Manöveranordningar på arbetsutrustning ska, om de kan påverka säkerheten, vara klart synliga och identifierbara och, där så är nödvändigt, vara märkta på ett ändamålsenligt sätt.

Riskbedömning:

18Är nödstoppsanordningen på maskinen inom räckhåll från operatörsplatsen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.7

Kommentar

Nödstoppsdon ska vara utförda, märkta och placerade så att de lätt och snabbt kan lokaliseras och nås av en operatör eller någon annan.

Riskbedömning:

19Har maskinen snabbchuck eller självfjädrande chucknyckel?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.9

Kommentar

En arbetsutrustning, som medför risk på grund av att något kan kastas ut, ska ha lämpliga skyddsanordningar anpassade efter riskerna.

Riskbedömning:

20Finns andra användningsområden för maskinen som påverkar funktion och säkerhet?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 3 §, 10 §

Kommentar

Undersökning och riskbedömning ska göras för att bedöma om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det arbete som ska utföras, eller om den har anpassats till det på lämpligt sätt så att den kan användas med betryggande säkerhet. De riskmoment som föreligger på grund av användningen av arbetsutrustningen ska undersökas och bedömas. En arbetsutrustning får bara användas för det ändamål och under de förutsättningar den är avsedd eller lämpad för.

Riskbedömning:

21Om spånskydd finns, medger det då fri sikt över bearbetningsytan?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.13

Kommentar

Skydd och skyddsanordningar får inte skymma uppsikten över utrustningens operationer mer än nödvändigt.

Riskbedömning:

22Finns det ställbart skydd för chucken?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.14

Kommentar

Om ett maskinverktyg av arbetstekniska skäl inte kan hållas oåtkomligt när det används, ska det finnas skydd som är utförda och kan ställas in så att olycksrisken motverkas.

Riskbedömning:

23Vid användning av handskar, är risken att dras med i roterande maskinrörelse minimerad?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.16

Kommentar

En beröringsfri skyddsanordning ska vara utförd och ordnad så att farliga funktioner avbryts och hindras från att starta när en kroppsdel påverkar skyddsfältet.

Riskbedömning:

24Är risk att skära sig minimerad?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.13

Kommentar

En arbetsutrustning ska ha skydd eller skyddsanordningar om det finns någon olycksrisk vid kontakt med rörliga eller på annat sätt farliga delar.

Riskbedömning:

25Är risk för indragning av kläder, hår och smycken eliminerad?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.16 och B 4.1.3

Kommentar

En beröringsfri skyddsanordning ska vara utförd och ordnad så att farliga funktioner avbryts och hindras från att starta när en kroppsdel påverkar skyddsfältet. Beroende på vilken sorts arbetsutrustning som valts ska lämpliga åtgärder vidtas för att minimera de risker för ohälsa och olycksfall som är förenade med denna typ av utrustning.

Riskbedömning:

26Är risk att oavsiktligt starta maskinen med händer i riskområdet eliminerad?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.15

Kommentar

Om det går att starta en arbetsutrustning genom att stänga ett skydd får det inte gå att ha någon kroppsdel innanför skyddet då det är stängt.

Riskbedömning:

27Finns låsbar manöverströmbrytare?

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, Bilaga 1.2.4

Kommentar

En maskin ska vara försedd med ett manöverdon som gör det möjligt att på ett säkert sätt stoppa maskinen fullständigt. Maskinens stoppanordning ska vara överordnad dess startanordning.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.