Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Personlig skyddsutrustning

Checklistan innehåller frågor om behovet av lämplig personlig skyddsutrustning och hur den används.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Personlig skyddsutrustning

1Finns en skriftlig bedömning av olika arbeten som visar på behovet av användning av personlig skyddsutrustning?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 5 § AFS 2001:1, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska, innan personlig skyddsutrustning väljs, analysera och bedöma riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen ska ha för att skydda mot dessa.

Riskbedömning:

2Om skyddsutrustning, d.v.s. hörselskydd, skyddskläder, huvudskydd, stövlar, handskar m.m. behövs, är den tillgänglig och i fullgott skick?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 12 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att den personliga skyddsutrustningen underhålls, kontrolleras, repareras och förvaras så att dess skyddseffekt och hygieniska standard bibehålls.

Tips och råd

Utöver den nämnda skyddsutrustningen kan det behövas knäskydd, andningsskydd, skyddsglasögon och varselväst med mera.

Riskbedömning:

3Är skyddsutrustningen utprovad för den enskilde personen?

Riskbedömning:

4Finns erforderliga instruktioner för när och hur skyddsutrustningen ska användas?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 10 §

Kommentar

Lämplig skriftlig information för varje aktuell personlig skyddsutrustning ska tillhandahållas och finnas tillgänglig inom företaget eller verksamheten.

Riskbedömning:

5Är viktig personlig skyddsutrustning typkontrollerad och CE-märkt?

Sanktionsbelagt

Kommentar

Försäkran ska intyga att den personliga skyddsutrustningen överensstämmer med bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Riskbedömning:

6Krävs särskild utbildning / information för användning av den personliga skyddsutrustning som anvisats?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 10 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska även ordna med instruktion och övning och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen ska användas så att avsedd skyddseffekt uppnås.

Riskbedömning:

7Kan arbetet ändras så att personlig skyddsutrustning inte behövs?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 5 §

Kommentar

Det är bättre med skyddsåtgärder som eliminerar eller reducerar källan till risken. Skyddsutrustning är en åtgärd som sker om inget annat är möjligt.

Riskbedömning:

8Används skyddshandskar av rätt sort och med rätt skydd mot t.ex. nötning, genomträngning av kemiska ämnen?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 27 §

Kommentar

Vid val av skyddshandskar och skyddskläder ska följande faktorer beaktas. 1. På vilket sätt ämnet är farligt vid hudkontakt. 2. Hur ofta och länge hudkontakt beräknas förekomma. 3. Vilka material som skyddar mot ämnet och hur länge materialet skyddar från hudkontakt med ämnet, så kallad genombrottstid. 4. Arbetets krav på funktion och hållfasthet. 5. Leverantörsinformation om lämpliga skyddshandskar och skyddskläder.

Riskbedömning:

9Finns hörselskydd med rätt dämpförmåga tillgängliga vid de arbetsplatser där behov finns?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 9 §

Kommentar

Vid användning av personlig skyddsutrustning ska hänsyn tas till arbetets varaktighet, den fysiska och psykiska belastningen samt omfattning och frekvens.

Riskbedömning:

10Förvaras andningsskydd så de är lätt tillgängliga, skyddade mot smuts och så att filtren inte förstörs av ångor när de inte används?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 12 §

Kommentar

Den personliga skyddsutrustningen underhålls, kontrolleras, repareras och förvaras så att dess skyddseffekt och hygieniska standard bibehålls. Exempelvis filtren / masken ska förvaras i tät plastpåse.

Riskbedömning:

11Används rätt typ hjälm vid risk, t.ex. för fallande föremål eller vid klättring i träd?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 6-7 §§

Kommentar

Personlig skyddsutrustning får användas endast om den är ändamålsenlig i förhållande till de risker den är avsedd för utan att den i sig leder till ökad risk, är anpassad till förhållandena på arbetsplatsen, är anpassad till aktuella arbetsställningar och arbetsrörelser, är anpassad till arbetstagarens hälsotillstånd samt passar bäraren efter nödvändig justering. Personlig skyddsutrustning får endast användas för det ändamål för vilket den är avsedd.

Riskbedömning:

12Används rätt sorts skyddskläder?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 5 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska, innan personlig skyddsutrustning väljs, analysera och bedöma riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen ska ha för att skydda mot dessa.

Riskbedömning:

13Används föreskriven typ av skyddsskor?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 5 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska, innan personlig skyddsutrustning väljs, analysera och bedöma riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen ska ha för att skydda mot dessa.

Riskbedömning:

14Används säkerhetslina med helsele?

Riskbedömning:

aFinns det en räddningsplan om en person skulle bli hängande i helselen?

15Används lämpligaste skyddsglasögon av en typ som minimerar ögonskador i arbetet, exempelvis korgskyddsglasögon, visir etc?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 5 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska, innan personlig skyddsutrustning väljs, analysera och bedöma riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen ska ha för att skydda mot dessa.

Riskbedömning:

16Följer arbetstagarna givna instruktioner vid användning av den personliga skyddsutrustningen?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 11 §

Kommentar

Arbetstagare ska följa givna instruktioner vid användning av den personliga skyddsutrustningen.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.