Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Pelarborrmaskin

Checklistan tar upp frågor om det finns instruktioner och rutiner kring användningen, om maskinens utformning och skydd med mera för ett riskfritt arbete.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2008:3 Maskiner AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2005:16 Buller

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Arbetsutrustning

1Finns skriftlig instruktion (bruksanvisning) på svenska språket för användning?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 14 §

Kommentar

De instruktioner som följer med arbetsutrustningen vid leverans ska vara tillgängliga för de arbetstagare som berörs. Information och instruktioner ska vara begripliga för de arbetstagare som berörs.

Riskbedömning:

2Har operatören dokumenterad praktisk och teoretisk kunskap om hur man arbetar säkert med denna maskin?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 16 §

Kommentar

En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda arbetsutrustning som kan medföra särskild risk för ohälsa eller olycksfall, ska ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Riskbedömning:

3Är de som sköter kontroll, reparation, ändring, service, rengöring och underhåll särskilt utsedda och har de tillräcklig kunskap för arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 15 §

Kommentar

De som sköter kontroll, reparation, ändring, service, rengöring och underhåll av en sådan anordning som kan medföra särskild risk för ohälsa eller olycksfall, ska vara särskilt utsedda.

Riskbedömning:

4Är samtliga kemiska riskkällor listade och riskbedömda?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 6 §

Kommentar

De kemiska riskkällor som kan förväntas förekomma i verksamheten ska identifieras och förtecknas.

Riskbedömning:

5Finns säkerhetsdatablad för kemikalier?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 7 §, 13 §

Kommentar

Säkerhetsdatablad för kemiska produkter som förekommer i verksamheten ska finnas samt annan information om risker och skyddsåtgärder som leverantören är skyldig att lämna.

Riskbedömning:

6Finns städrutin för att löpande ta bort spån och skräp på arbetsplatsen samt rutin för städning och rengöring av maskinen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 9 §

Kommentar

Arbetsutrustning ska förvaras, installeras, placeras och användas så att betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall föreligger.

Riskbedömning:

7Är risk att snubbla eller halka minimerad?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 87 §

Kommentar

Golv ska vara utförda så att halkrisken är liten och, där det behövs, så att ytskiktet motverkar halkning.

Riskbedömning:

8Har operatören tillräckligt med utrymme på arbetsplatsen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 13 §

Kommentar

En arbetsutrustning ska användas med lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser och även i övrigt på ett ergonomiskt lämpligt sätt.

Riskbedömning:

9Är alla manuella lyft lättare än 25 kg?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska ordna arbetsplatsen så att man minskar eller undviker risken för arbetstagarna att drabbas av belastningsbesvär.

Riskbedömning:

10Är arbetsområdet fritt från störande skuggor och reflexer?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §, 135 §, 136 §

Kommentar

Belysning ska ha en för den enskilde lämplig fördelning och riktning.

Riskbedömning:

11Är belysningsarmaturer bländningsfria?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §, 135 §, 136 §

Kommentar

Bländning ska undvikas så långt det är möjligt.

Riskbedömning:

12Uppfattas belysningsstyrkan som tillräcklig?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §, 135 §, 136 §

Kommentar

Belysningen ska anpassas till de arbetandes olika förutsättningar och de synkrav som arbetsuppgifterna ställer.

Riskbedömning:

Reglage

13Finns låsbar manöverströmbrytare?

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, Bilaga 1.2.4.1

Kommentar

En maskin ska vara försedd med ett manöverdon som gör det möjligt att på ett säkert sätt stoppa maskinen fullständigt. Maskinens stoppanordning ska vara överordnad dess startanordning.

Riskbedömning:

14Är maskinen utrustad med underspänningsskydd för att förhindra oavsiktlig start?

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, Bilaga 1.2.6

Kommentar

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att maskinen inte får starta oväntat.

Riskbedömning:

15Är knappar och reglage tydligt uppmärkta / utformade så att dess funktion inte kan missförstås?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.3

Kommentar

Manöveranordningar på arbetsutrustning ska, om de kan påverka säkerheten, vara klart synliga och identifierbara och, där så är nödvändigt, vara märkta på ett ändamålsenligt sätt.

Riskbedömning:

16Är nödstoppsanordningen på maskinen inom räckhåll från operatörsplatsen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.7

Kommentar

Nödstoppsdon ska vara utförda, märkta och placerade så att de lätt och snabbt kan lokaliseras och nås av en operatör eller någon annan.

Riskbedömning:

17Om nödstopp saknas, kan maskinen i så fall stoppas lika effektivt med annan stoppfunktion?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.6

Kommentar

Alla arbetsutrustningar ska ha ett manöverdon som gör det möjligt att stoppa dem helt och under säkra förhållanden.

Riskbedömning:

18Medger skyddet fri sikt över bearbetningsytan för operatören?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.13

Kommentar

Skydd och skyddsanordningar får inte skymma uppsikten över utrustningens operationer mer än nödvändigt.

Riskbedömning:

19Kan arbetsstycket sättas fast på ett säkert sätt?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.11

Kommentar

En arbetsutrustning och delar i en sådan ska, när det behövs för säkerhet och hälsa, vara fastspända eller stabiliserade på annat sätt.

Riskbedömning:

20Vid användning av handskar, är risken att dras med i roterande maskinrörelse minimerad?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.16

Kommentar

En beröringsfri skyddsanordning ska vara utförd och ordnad så att farliga funktioner avbryts och hindras från att starta när en kroppsdel påverkar skyddsfältet.

Riskbedömning:

21Är risk för indragning av kläder, hår och smycken eliminerad?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.16

Kommentar

En beröringsfri skyddsanordning ska vara utförd och ordnad så att farliga funktioner avbryts och hindras från att starta när en kroppsdel påverkar skyddsfältet.

Riskbedömning:

22Är risker för ögonskador undanröjda?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 14 §

Kommentar

Arbetstagare ska få nödvändiga instruktioner och information om användningen samt vilken personlig skyddsutrustning de ska använda.

Riskbedömning:

23Är risk att oavsiktligt starta maskinen med händer i riskområdet eliminerad?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.15

Kommentar

Om det går att starta en arbetsutrustning genom att stänga ett skydd får det inte gå att ha någon kroppsdel innanför skyddet då det är stängt.

Riskbedömning:

Skydd

24Har maskinen snabbchuck eller självfjädrande chucknyckel?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.9

Kommentar

En arbetsutrustning, som medför risk på grund av att något kan kastas ut, ska ha lämpliga skyddsanordningar anpassade efter riskerna.

Riskbedömning:

25Finns ställbart skydd framför borr, chuck och verktygsspindel?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.14

Kommentar

Om ett maskinverktyg av arbetstekniska skäl inte kan hållas oåtkomligt när det används, ska det finnas skydd som är utförda och kan ställas in så att olycksrisken motverkas.

Riskbedömning:

26Spänns arbetsstycket alltid fast i ett skruvstycke eller med tving?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.11

Kommentar

En arbetsutrustning och delar i en sådan ska, när det behövs för säkerhet och hälsa, vara fastspända eller stabiliserade på annat sätt.

Riskbedömning:

27Är maskinen stabilt förankrad i golv / arbetsbänk eller försedd med stabil större bottenplatta?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.11

Kommentar

En arbetsutrustning och delar i en sådan ska, när det behövs för säkerhet och hälsa, vara fastspända eller stabiliserade på annat sätt.

Riskbedömning:

28Finns skydd för drivning och utskjutande rörliga axlar etc?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.17

Kommentar

Vid risk för olycksfall i samband med att material ska trädas eller stickas in i ett valsingrepp ska lämpliga skyddsåtgärder vidtas.

Riskbedömning:

29Är risk att skära sig minimerad?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.13

Kommentar

Arbetsutrustning ska ha skydd eller skyddsanordningar om det finns någon olycksrisk vid kontakt med rörliga eller på annat sätt farliga delar.

Riskbedömning:

30Finns andra användningsområden för maskinen som påverkar funktion och säkerhet?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 3 §, 10 §

Kommentar

Undersökning och riskbedömning ska göras för att bedöma om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det arbete som ska utföras, eller om den har anpassats till det på lämpligt sätt så att den kan användas med betryggande säkerhet. De riskmoment som föreligger på grund av användningen av arbetsutrustningen ska undersökas och bedömas. En arbetsutrustning får bara användas för det ändamål och under de förutsättningar den är avsedd eller lämpad för.

Riskbedömning:

31Finns påbudsskyltar för personlig skyddsutrustning uppsatta vid maskinen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 14 §

Kommentar

Arbetstagaren ska få nödvändiga instruktioner och information om användningen samt vilken personlig skyddsutrustning de ska använda. Information och instruktioner ska vara begripliga för de arbetstagare som berörs.

Riskbedömning:

32Används hörselskydd om ljudnivån uppfattas som hög vid användning av maskinen?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 12 §

Kommentar

Om de risker som uppstår vid bullerexponering inte kan förebyggas med andra medel, ska ändamålsenliga hörselskydd som passar berörda arbetstagare ställas till deras förfogande och användas av dem.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.