Tillbaka till checklistorna
prevent.se
Ny checklista

Motorsåg och röjsåg

Checklistan innehåller frågor om användaren har utbildning, om utrustningens skydd och om personlig skyddsutrustning med mera. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller av den som ska använda utrustningen.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2012:1 Användning av motorkedjesågar och röjsågar AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du spara länken till din checklista?

Denna checklista är inte kopplat till ett konto på www.prevent.se och du kan därför endast komma åt den via denna länken:
https://checklists.prevent.se/checklist/answer/74?key=nrEW4MxartWQaqG0mmpXxCtZ3F9QsS-615Wixuc5HNk

Logga in eller registrera dig för att enkelt komma åt checklistan via Mina sidor på www.prevent.se

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Utbildning

1Känner alla till och följer motorsågens och röjsågens säkerhetsanvisningar?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 17-18 §§

Kommentar

Den som arbetar med en motorkedjesåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras. Den som arbetar med en röjsåg ska ha genomgått en utbildning för den typ av arbete som ska utföras och ha kunskaper för arbetet. Utbildningen ska ta upp de olycksrisker som förekommer i arbetet.

2Kontrolleras sågens säkerhetsanordning regelbundet?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 12 §

Kommentar

Motorkedjesågar och röjsågar ska kontrolleras regelbundet.

3Har alla lärt sig att använda första förband, tryckförband och L-ABC?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 15 § AFS 2001:1, 7 §

Kommentar

Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg ska medföra första förband. Arbetstagarna ska ha tillräckliga kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas.

4Har alla som arbetar med motorsåg ett utbildningsbevis efter avlagt teoretiskt och praktiskt prov?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 17 §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Dokumentation som styrker att den som arbetar med en motorkedjesåg har avlagt teoretiskt och praktiskt prov för motorsågsanvändning med godkänt resultat ska finnas.

Skydd och utrustning

5Kontrolleras motorkedjesågar och röjsågar regelbundet?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 12 §

Kommentar

Motorkedjesågar och röjsågar ska kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska utföras av en person med god kännedom om sågens säkerhetsanordningar, användning och skötsel.

6Görs kontrollerna av person med god kännedom om sågarnas säkerhetsanordning, användning och skötsel?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 12 §

Kommentar

Kontrollen ska utföras av en person med god kännedom om sågens säkerhetsanordningar, användning och skötsel.

7Är motorsågen försedd med kedjebroms?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, Bilaga A 1.1

Kommentar

En motorkedjesåg ska ha kedjebroms.

8Är motorsågen försedd med skydd vid kedjebrott?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, Bilaga A 1.1

Kommentar

En motorkedjesåg ska ha kedjefångare.

9Har motorsågen ett fungerande kastskydd?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, Bilaga 1.1

Kommentar

En motorkedjesåg ska ha kastskydd som fungerar som utlösare av kedjebromsen.

10Har motorsågen ett fungerande skydd mot oavsiktligt gaspådrag?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 17 §

Kommentar

Så länge en arbetsutrustning används ska den underhållas så att den uppfyller gällande krav. När det finns en underhållsjournal till arbetsutrustningen ska den hållas aktuell.

11Är röjsågens bränsletank tät?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 17 §

Kommentar

Så länge en arbetsutrustning används ska den underhållas så att den uppfyller gällande krav. När det finns en underhållsjournal till arbetsutrustningen ska den hållas aktuell.

12Är röjsågen försedd med transportskydd?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 11 §

Kommentar

Den som arbetar med en röjsåg ska skyddas mot skärskador från klinga.

13Är röjsågen försedd med skydd av klingan som riktar sig bakåt mot användaren?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, Bilaga A 2.1

Kommentar

En röjsåg ska ha ett klingskydd fastsatt i bestämt läge, som avskärmar klingans bakre del och som är inriktat mot den som använder röjsågen.

14Är röjsågen försedd med väl fungerande ljuddämpare?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 11 §

Kommentar

Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg ska skyddas mot skador från buller.

15Är röjsågen försedd med avvibrerande handtag?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 11 §

Kommentar

Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg ska skyddas mot skador från vibrationer.

Personlig skyddsutrustning

16Används skyddshandskar vid all hantering av bensin?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 11 §

Kommentar

Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg ska skyddas mot skador från olja.

17Vid motorsågs-, röjningsarbete, används alltid skyddsskor med stålskyddshätta / skyddsstövlar?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 13-14 §§

Kommentar

Den som arbetar med en motorkedjesåg och röjsågar ska använda skyddskängor eller skyddsstövlar med sågskydd mot skador från motorsågskedjan.

18Vid motorsågsarbete, används alltid skyddsbyxa med sågskydd?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 13 §

Kommentar

Den som arbetar med en motorkedjesåg och röjsågar ska använda skyddsbyxa eller byxholkar med sågskydd mot skador från motorsågskedjan.

19Vid motorsågs-, röjningsarbete, används alltid:

avarselkläder? (Skyddskläder med god synbarhet såväl på dagen som i mörker.)

Kommentar

Den som arbetar med en motorkedjesåg och röjsågar ska använda varselkläder på överkroppen.

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 13-14 §§

barbetshandskar?

Kommentar

Den som arbetar med en motorkedjesåg och röjsågar ska använda arbetshandskar.

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 13-14 §§

cvisir / ögonskydd?

Kommentar

Den som arbetar med en motorkedjesåg och röjsågar ska använda ögonskydd eller ansiktsskydd mot skador genom mekanisk påverkan.

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 13-14 §§

dhörselskydd?

Kommentar

Den som arbetar med en motorkedjesåg och röjsågar ska använda hörselskydd.

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 13-14 §§

eskyddshjälm?

Kommentar

Den som arbetar med en motorkedjesåg och röjsågar ska använda skyddshjälm.

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 13-14 §§

20Sköts personlig skyddsutrustning dagligen?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 12 §

Kommentar

Den personliga skyddsutrustningen ska underhållas, kontrolleras, repareras och förvaras så att dess skyddseffekt och hygieniska standard bibehålls. Utrustning som skadats eller av annan anledning kan antas ha otillräcklig skyddseffekt får inte användas.

Användning

21Vid ensamarbete, sker regelbunden kontakt med annan person?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, Bilaga B 2.1

Kommentar

Vid ensamarbete med en motorkedjesåg eller en röjsåg ska fungerande och regelbunden kommunikation ordnas med en utsedd person.

22Används alltid specialbränsle, t.ex. förblandad tvåtaktsbensin (s.k. miljöbensin) för motorsåg och röjsåg?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 11 §

Kommentar

Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg ska skyddas mot skador från avgaser.

23Används miljövänlig olja, t.ex. vegetabilisk olja, till kedjesmörjning?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, 11 §

Kommentar

Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg ska skyddas mot skador från olja.

24Är selen rätt inställd så att klingan är väl balanserad och hänger fritt ca 30 cm över marken?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 § AFS 2012:1, Bilaga A 2.3

Kommentar

En röjsåg ska vara konstruerad så att sågföraren kan bära den i en bäranordning. Anordningens vikt ska så långt som möjligt vara lika fördelat på sågförarens axlar. Arbetsgivaren ska ordna arbetsplatsen så att man minskar eller undviker risken för arbetstagarna att drabbas av belastningsbesvär. (När sågen är fulltankad.)

25Är selen rätt inställd så att arbetsställningen är bekväm?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, Bilaga A 2.3

Kommentar

Anordningens vikt ska så långt som möjligt vara lika fördelat på sågförarens axlar.

26Kan motorkedjesågen med bäranordning snabbt frigöras från användaren?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:1, Bilaga A 1.3

Kommentar

Motorkedjesågar med bäranordning ska snabbt kunna frigöras från användaren.

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.