Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Mobila arbetsmaskiner

Checklistan innehåller frågor om hur arbetet planeras och genomförs.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2008:3 Maskiner AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1982:3 Ensamarbete

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Planering

1Har företaget ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 1 §, 2 §

Kommentar

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Föreskrifterna gäller för alla arbetsgivare. Med arbetsgivare likställs de som hyr in arbetskraft.

Riskbedömning:

2Är samordningsansvaret klart och tydligt formulerat?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 14 §

Kommentar

Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska organisera en skyddsverksamhet på byggarbetsplatsen. Om flera företag bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen ska byggarbetsmiljösamordnaren organisera en gemensam skyddsverksamhet tillsammans med dem.

Riskbedömning:

3Finns en arbetsmiljöplan utarbetad?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 9 §, 12b §

Kommentar

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska se till att en dokumentation med det innehåll som anges i 12 b § upprättas. Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen ska utarbeta den dokumentation som anges i 9 §.

Riskbedömning:

4Vet maskinföraren vad som finns i arbetsmiljöplanen?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 14 §

Kommentar

Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska se till att den arbetsmiljöplan som upprättats enligt 8, 12 och 12 a §§ finns tillgänglig på byggarbetsplatsen, så att alla som arbetar där kan ta del av den, så snart byggarbetsplatsen etablerats.

Riskbedömning:

Etablering

5Finns uppvärmd personalbod med möjlighet att värma mat / dryck?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 79 §, 80 §

Kommentar

Arbetstagare som äter medhavd mat ska ha tillgång till ett matrum eller plats i en personalrestaurang.

Riskbedömning:

6Finns det tillgång till städad och ren toalett?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 75 §

Kommentar

På arbetsställen ska det finnas tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt.

Riskbedömning:

7Finns omklädningsrum med dusch, ev. med skilda rum för arbets- och gångkläder om arbetet är mycket smutsigt?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 75 §

Kommentar

På arbetsställen, där arbetet är smutsande eller svettdrivande, ska det finnas tillgång till dusch.

Riskbedömning:

Genomförande

8Innan grävningsarbetet påbörjas:

aundersöks om ledningar och / eller hälsofarliga ämnen / material finns inom arbetsområdet?

Kommentar

Innan schaktning påbörjas ska det utredas om det i marken finns hälsofarliga material, hälsofarliga ämnen eller installationer eller ledningar. Om så är fallet ska erforderliga skyddsåtgärder vidtas.

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 73 §
Riskbedömning:

bgörs släntlutningar eller monteras stödkonstruktioner e.d. om det finns risk för farliga ras / skred?

Kommentar

Stödkonstruktioner ska användas vid schaktning om inte risken för ras som kan orsaka ohälsa eller olycksfall bedöms som obefintlig. Alternativt får schakten utföras med släntlutning.

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 74 §
Riskbedömning:

ckänner föraren väl till markförhållanden?

Kommentar

Markarbete ska planeras och genomföras så att stabiliteten i marken blir tillräcklig med hänsyn till de belastningar den kan komma att utsättas för.

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 72 §
Riskbedömning:

9Behöver någon eller några transportvägar separeras, markeras och enkelriktas för olika speciella fordon / viss trafik?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 81 §

Kommentar

Byggnads- och anläggningsarbete ska planeras, ordnas och bedrivas så att det ger betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall på grund av passerande fordonstrafik. Risker som beror på passerande fordonstrafik ska förebyggas.

Riskbedömning:

10Finns ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan gående och fordonstrafik?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 28 §

Kommentar

Om både fordons- och gångtrafik förekommer på förbindelselederna ska det finnas ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan gående och fordonstrafik.

Riskbedömning:

11Finns det rutiner för dammbekämpning, exempelvis regelbunden bevattning av transportvägarna vid behov?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 65 §

Kommentar

Luftkvaliteten på arbetsplatser ska vara tillfredsställande.

Riskbedömning:

12Fungerar utmärkningen även i dimma och mörker?

Kommentar

Skyltar och signalanordningar ska underhållas, kontrolleras, repareras och rengöras så att de behåller sin funktion och kvalitet.

Riskbedömning:

13Vet maskinföraren vad som ska göras om han kommer i kontakt med farliga material i byggnader eller jord, t.ex. asbest, PCB, kvicksilver eller kreosot?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Riskbedömning:

14Vid ensamarbete, kan den anställde få snabb hjälp i en nödsituation, t.ex. via mobiltelefon, kommunikationsradio eller larmanordning?

Lag eller föreskrift: AFS 1982:3, 4 §

Kommentar

Innebär ensamarbete påtaglig risk för kroppsskada genom olycksfall, ska det ordnas så att arbetstagaren kan få snabb hjälp i en nödsituation.

Riskbedömning:

15Begränsas ensamarbetet genom att man tar flera pauser som ger kontakt med andra eller genom planerade besök av någon annan under arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 1982:3, 2 §, 3 §

Kommentar

Vid planering och anordnande av ensamarbete ska arbetstagarens möjligheter till kontakt med andra människor beaktas. Åtgärder ska vidtas för att så långt möjligt ordna ensamarbete så, att den som utför arbetet ensam inte löper större risk för skada än om flera gemensamt utför arbetet.

Riskbedömning:

16Använder maskinförare personlig skyddsutrustning som varselkläder, skyddsskor och vid behov hjälm samt hörselskydd?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 71 §

Kommentar

Skyddshjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta ska användas om det inte är uppenbart obehövligt.

Riskbedömning:

Utbildning och tillstånd

17Förvaras instruktionsbok till maskin i förarhytten?

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, 19 § AFS 2006:4, 14 §

Kommentar

En distributör som för in en maskin i Sverige ska tillhandahålla en ”Bruksanvisning i original” på svenska språket. De instruktioner som följer med arbetsutrustningen vid leverans ska vara tillgängliga för de arbetstagare som berörs, och vid behov kompletteras med skriftliga eller muntliga instruktioner.

Riskbedömning:

18Förvaras CE-dokument och ”besiktningsprotokoll” i förarhytten?

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, 19 § AFS 2003:6, 5-12 §§

Kommentar

En distributör som för in en maskin i Sverige ska tillhandahålla en ”EG-försäkran om maskinens överensstämmelse” på svenska språket. En anordning som finns upptagen i bilaga 1 ska ha genomgått erforderliga besiktningar.

Riskbedömning:

19Har maskinföraren utbildning för den maskin han kör?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 16 §

Kommentar

En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda arbetsutrustning enligt 15 § ska ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder arbetsutrustning enligt 15 § på ett gemensamt arbetsställe ska ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.

Riskbedömning:

20Förvaras yrkesbevis i förarhytten?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 16 §

Kommentar

En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda arbetsutrustning enligt 15 § ska ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder arbetsutrustning enligt 15 § på ett gemensamt arbetsställe ska ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.

Riskbedömning:

21Arbetsgivarens tillstånd att köra maskinen finns och förvaras i maskinen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 16 §

Kommentar

En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda arbetsutrustning enligt 15 § ska ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder arbetsutrustning enligt 15 § på ett gemensamt arbetsställe ska ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.

Riskbedömning:

22Förvaras EBR-intyg vid mekaniserat ledningsbygge i förarhytten?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 16 §

Kommentar

En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda arbetsutrustning enligt 15 § ska ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder arbetsutrustning enligt 15 § på ett gemensamt arbetsställe ska ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.

Riskbedömning:

23Har den som transporterar farligt gods tillstånd och utbildning?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 16 §

Kommentar

En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda arbetsutrustning enligt 15 § ska ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder arbetsutrustning enligt 15 § på ett gemensamt arbetsställe ska ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället. Drivmedel, olja m m. Lag om Yrkesförarkompetens 2007:1157.

Riskbedömning:

24Är lyftanordningarna, t.ex. kranar, besiktigade?

Lag eller föreskrift: AFS 2003:6, 4 §

Sanktionsbelagt

Kommentar

En anordning som finns upptagen i bilaga 1 får användas bara om villkoren om besiktningar är uppfyllda.

Riskbedömning:

25Om det har förekommit allvarliga tillbud, olycksfall eller arbetsskador hos er, utreder ni dem?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 9 §

Kommentar

Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.