Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Maskiner - Underhåll

Checklistan innehåller frågor om underhållet av maskiner. Syftet är att arbeta med förebyggande underhåll för att undvika oplanerade driftstopp med ökad risk för olyckor.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2017:3 Användning av trycksatta anordningar AFS 2008:3 Maskiner AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Besiktning

1Finns det maskiner som ska vara certifierade, och är de i så fall certifierade?

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, 6 §

Kommentar

Enligt Maskindirektivet ska vissa maskiner vara certifierade. AFS 2008:3 grundar sig på EU:s maskindirektiv 2006/42/EG. Innan tillverkaren eller dennes representant släpper ut en maskin på marknaden eller tar den i drift, ska denne uppfylla kraven i 6 § och bilagor.

Riskbedömning:

2Görs besiktning enligt gällande regler av:

atryckkärl?

Consequence

Sanktionsbelagt

Kommentar

Besiktning av trycksatta anordningar. Av Swedac godkänt organ.

Riskbedömning:

banfästningar för lyftblock och traverser?

Consequence

Sanktionsbelagt

Kommentar

En anordning som finns upptagen i bilaga 1 får användas bara om villkoren om besiktningar är uppfyllda.

Lag eller föreskrift: AFS 2003:6, 4 §
Riskbedömning:

3Har ni fungerande rutiner för att följa upp vad som är tillåtet att förändra vid ombyggnation av maskinerna?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 7 §, 10 §

Kommentar

Vid ombyggnad av maskiner, eller då delar av maskiner kommer från olika fabrikat, kan CE-märkningen upphöra att gälla. En arbetsutrustning får bara användas för det ändamål och under de förutsättningar den är avsedd eller lämpad för.

Riskbedömning:

Underhåll

4Är maskinerna i gott skick?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 17 §

Kommentar

Så länge en arbetsutrustning används ska den underhållas så att den uppfyller gällande krav. När det finns en underhållsjournal till arbetsutrustningen ska den hållas aktuell.

Riskbedömning:

5Finns förebyggande underhållsprogram som reducerar orsaken till störningar och tillfälliga stopp vid automatiserat produktionssystem?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 17 §

Kommentar

Så länge en arbetsutrustning används ska den underhållas så att den uppfyller gällande krav. När det finns en underhållsjournal till arbetsutrustningen ska den hållas aktuell.

Riskbedömning:

6Underhålls maskinerna regelbundet enligt tillverkarens instruktioner?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 17 §

Kommentar

Så länge en arbetsutrustning används ska den underhållas så att den uppfyller gällande krav.

Riskbedömning:

7Känner all personal till och följer maskinernas skötsel- och säkerhetsanvisningar?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 14 §

Kommentar

Arbetstagare ska göras medvetna om de risker för ohälsa och olycksfall de utsätts för när de använder arbetsutrustningen. De instruktioner som följer med arbetsutrustningen vid leverans ska vara tillgängliga för de arbetstagare som berörs, och vid behov kompletteras med skriftliga eller muntliga instruktioner.

Riskbedömning:

8Har alla maskiner skydd över drivande remmar, kedjor och roterande axlar?

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, Bilaga 1.3.7

Kommentar

En maskins rörliga delar ska vara konstruerade och tillverkade så att risk för kontakt som kan leda till olyckor förhindras eller, i de fall då risker ändå finns, vara försedda med skydd eller skyddsanordningar.

Riskbedömning:

9Vid smörjning, rengöring, justering och lagning av maskiner, förhindras ofrivilligt startande med bryt och lås?

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, Bilaga 1.6.3

Kommentar

En maskin ska vara försedd med anordningar för frånkoppling av alla kraftkällor. Dessa frånkopplingsanordningar ska vara klart identifierade. De ska kunna låsas om återinkoppling kan medföra fara för personer, t.ex. genom att slå av huvudströmbrytaren.

Riskbedömning:

10Deltar personalen vid ombyggnation av lokaler så att underhållet kan ske på ett smidigt sätt?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 4 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Riskbedömning:

Säkra stopp

11Finns instruktioner för underhålls- och servicepersonal avseende frånkoppling, låsning, skyltning och återstart?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 11, 14 §§
Riskbedömning:

12Finns instruktioner för hur säkerheten upprätthålls vid felsökning och programmering då energitillförseln måste hållas obruten?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 11, 14 §§
Riskbedömning:

13Kan man åstadkomma ett säkert stopp utan att manuellt frånkoppla energierna till automatiserad arbetsutrustning?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 3-6, 11 §§
Riskbedömning:

14Görs fortlöpande tillsyn och periodiskt underhåll av nyckelbrytare på förreglade grindar?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 17, 19-21 §§
Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.