prevent.se Tillbaka till checklistorna

Laser

Checklistan tar upp frågor vid arbete med laser.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2009:7 Artificiell optisk strålning AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Laser

1Är bruksanvisningar på svenska med säkerhetsinformation tillgängliga på arbetsplatsen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 14 §

Kommentar

De instruktioner som följer med arbetsutrustningen vid leverans ska vara tillgängliga för de arbetstagare som berörs, och vid behov kompletteras med skriftliga eller muntliga instruktioner. Information och instruktioner ska vara begripliga för de arbetstagare som berörs.

Riskbedömning:

2Är laserns märkning och varningstext korrekta?

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 14 §

Kommentar

Arbetsgivare som använder lasrar i sin verksamhet ska säkerställa att lasrars märkning och varningstexter är korrekta.

Riskbedömning:

3Har det gjorts bedömning av den sammanlagda exponeringen för artificiell optisk strålning som arbetstagarna kan komma att utsättas för?

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 5 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska bedöma den sammanlagda exponeringen för artificiell optisk strålning som arbetstagarna kan komma att utsättas för.

Riskbedömning:

4Planeras och genomförs bedömning av exponering med lämpliga intervaller av exponeringen i samråd med berörda arbetstagare och av sakkunnig person?

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 6 §

Kommentar

Arbetsgivarens bedömning av exponering ska planeras i samråd med berörda arbetstagare och genomföras med lämpliga intervall av sakkunnig person.

Riskbedömning:

5Har riskbedömning till följd av arbetet med lasrar gjorts?

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 7 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna till följd av exponering för optisk strålning i arbetet.

Riskbedömning:

6Uppdateras riskbedömningen vid förändringar i verksamheten?

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 8 §

Kommentar

Riskbedömningen ska uppdateras regelbundet.

Riskbedömning:

7Är det säkerställt att arbetstagarna inte utsätts för laserstrålning som överstiger gränsvärdena som anges i AFS 2009:7?

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 9 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att exponeringen inte ska överskrida gränsvärdena.

Riskbedömning:

8Är arbetstagarna informerade om risker som är förenade med laserklassen?

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 14 §

Kommentar

Arbetstagarna ska informeras om vilken laserklass lasern tillhör, om vilka risker som är förenade med den och om vilka säkerhetsåtgärder som behövs.

Riskbedömning:

9Har laseroperatörer och övrig personal som riskerar att exponeras erforderlig kunskap?

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 11 §

Kommentar

Arbetstagare som utsätts för risker på grund av artificiell optisk strålning på arbetsplatsen ska få all nödvändig information och utbildning som föranleds av resultatet av riskbedömningen.

Riskbedömning:

10Erbjuds läkarundersökning om en arbetstagare drabbats av en sjukdom eller skadlig inverkan beroende på exponering?

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 12 §

Kommentar

Arbetstagaren ska erbjudas läkarundersökning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet om det vid en hälsoundersökning visat sig att en arbetstagare drabbats av en sjukdom eller skadlig inverkan på hälsan som en läkare eller annan sakkunnig anser beror på exponering för artificiell optisk strålning på arbetsplatsen.

Riskbedömning:

Arbete med lasrar klass 3B och 4

11Finns särskild person utsedd som övervakar lasersäkerheten på arbetsplatsen vid arbete med laser klass 3B och 4?

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 15 §

Kommentar

På arbetsplatser där laser klass 3B och 4 används ska arbetsgivaren utse en särskild person att övervaka lasersäkerheten på arbetsplatsen.

Riskbedömning:

12Är den person som utsetts för övervakning av arbetsplatsen vid arbete med lasrar klass 3B och 4 väl förtrogen med på vilket sätt utrustningen används, risker och tillämpliga föreskrifter?

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 15 §

Kommentar

Personen ska vara väl förtrogen med det sätt på vilket laserutrustningen används och med de risker som är förknippade med dess användning samt med tillämpliga föreskrifter.

Riskbedömning:

13Är riskområdet tillräckligt avgränsat med skyltar?

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 16 §

Kommentar

Riskområdet ska märkas ut med varningsskyltar.

Riskbedömning:

14Är riskområdet avspärrat eller, om avspärrningar av praktiska skäl inte är lämpliga, övervakat?

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 16 §

Kommentar

Riskområdet ska i första hand vara avspärrat och i andra hand, om avspärrning av praktiska skäl inte är lämplig, vara övervakat.

Riskbedömning:

15Får riskområdet endast beträdas av dem som behöver vara där för att arbeta med, underhålla lasern, eller assistera vid arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 16 §

Kommentar

Riskområdet får endast beträdas av dem som behöver vara där för att arbeta med eller underhålla lasern eller för att assistera vid laserarbetet.

Riskbedömning:

16Är riskområdet vid arbete med lasrar av klass 3B och 4 bestämt med hänsyn till reflexer (t.ex. blanka ytor) och användning av strålningssamlande optik (t.ex. linser)?

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 16 §

Kommentar

Riskområdet på arbetsplatser där laser klass 3B och 4 används ska bestämmas med hänsyn till reflexioner och användning av strålningssamlande optik.

Riskbedömning:

17Är laserstrålens bana inkapslad eller avskärmad?

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 17 §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Laserstrålens bana ska vara inkapslad eller avskärmad. Inomhus ska strålbanan avslutas med ett strålstopp. (Gäller dock ej för laser i medicinska tillämpningar.)

Riskbedömning:

18Om laserskyddsglasögon används, är glasögonen anpassade till aktuell laser?

Lag eller föreskrift: AFS 2009:7, 18 §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Laserskyddsglasögon ska användas om det finns risk för att ett oskyddat öga exponeras för laserstråle. Glasögonen ska ha så hög optisk dämpning vid de våglängder av laserstrålning som används vid det aktuella tillfället att denna risk elimineras. Den arbetsgivare som låter en eller flera personer arbeta utan laserskyddsglasögon, trots att sådana ska användas enligt första stycket, ska betala en sanktionsavgift.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Dokumentnamn
Laser
Checklistans namnDatumVersion
FöretagFramtagen avGodkänd av
Deltagare
BeskrivningListan baseras på följande föreskrifter
Checklistan tar upp frågor vid arbete med laser.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se
AFS 2009:7Artificiell optisk strålning AFS 2006:4Användning av arbetsutrustning

Laser

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
1. Är bruksanvisningar på svenska med säkerhetsinformation tillgängliga på arbetsplatsen?
2. Är laserns märkning och varningstext korrekta?
3. Har det gjorts bedömning av den sammanlagda exponeringen för artificiell optisk strålning som arbetstagarna kan komma att utsättas för?
4. Planeras och genomförs bedömning av exponering med lämpliga intervaller av exponeringen i samråd med berörda arbetstagare och av sakkunnig person?
5. Har riskbedömning till följd av arbetet med lasrar gjorts?
6. Uppdateras riskbedömningen vid förändringar i verksamheten?
7. Är det säkerställt att arbetstagarna inte utsätts för laserstrålning som överstiger gränsvärdena som anges i AFS 2009:7?
8. Är arbetstagarna informerade om risker som är förenade med laserklassen?
9. Har laseroperatörer och övrig personal som riskerar att exponeras erforderlig kunskap?
10. Erbjuds läkarundersökning om en arbetstagare drabbats av en sjukdom eller skadlig inverkan beroende på exponering?

Arbete med lasrar klass 3B och 4

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
11. Finns särskild person utsedd som övervakar lasersäkerheten på arbetsplatsen vid arbete med laser klass 3B och 4?
12. Är den person som utsetts för övervakning av arbetsplatsen vid arbete med lasrar klass 3B och 4 väl förtrogen med på vilket sätt utrustningen används, risker och tillämpliga föreskrifter?
13. Är riskområdet tillräckligt avgränsat med skyltar?
14. Är riskområdet avspärrat eller, om avspärrningar av praktiska skäl inte är lämpliga, övervakat?
15. Får riskområdet endast beträdas av dem som behöver vara där för att arbeta med, underhålla lasern, eller assistera vid arbetet?
16. Är riskområdet vid arbete med lasrar av klass 3B och 4 bestämt med hänsyn till reflexer (t.ex. blanka ytor) och användning av strålningssamlande optik (t.ex. linser)?
17. Är laserstrålens bana inkapslad eller avskärmad?
18. Om laserskyddsglasögon används, är glasögonen anpassade till aktuell laser?
Övrigt Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

© Prevent – Arbetsmiljö i samverkan Svensk Näringsliv, LO och PTK
Fler checklistor hittar du på www.prevent.se/checklistor

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.