Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Hårdlödning

Checklistan tar upp frågor om arbetsmetod och skyddsutrustning vid hårdlödning.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 1997:7 Gaser AFS 1992:9 Smältsvetsning och termisk skärning

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Arbetsmetod

1Finns det alltid brandvakt vid lödning?

Lag eller föreskrift: AFS 1992:9, 7 §

Kommentar

Särskild svetsvakt ska finnas om det behövs.

Riskbedömning:

2Vid lödning av kopparrör, rengörs kopparytan från olja och fett innan lödning?

Lag eller föreskrift: AFS 1992:9, 3 §

Kommentar

Svets- och skärarbeten ska planeras och utföras så att expositionen för svetsrök blir så låg som möjligt.

Riskbedömning:

3Vid lödning av kopparrör, är arbetsområdet välstädat och fritt från brandfarligt material?

Lag eller föreskrift: AFS 1992:9, 8 §

Kommentar

Arbetsplats där svetsning eller skärning utförs ska hållas städad och fri från främmande föremål.

Riskbedömning:

4Vid lödning av kopparrör, används alltid kvävgas som skyddsgas vid lödning?

Lag eller föreskrift: AFS 1992:9, 3 §

Kommentar

Svets- och skärarbeten ska planeras och utföras så att expositionen för svetsrök blir så låg som möjligt.

Riskbedömning:

5Vid lödning av kopparrör, undviks övervärmning av kopparrör?

Lag eller föreskrift: AFS 1992:9, 5 §

Kommentar

Brand och explosion till följd av svetsning och skärning ska förebyggas.

Riskbedömning:

6Vid lödning av kopparrör, används punktutsug om arbetsutrymmet är dåligt ventilerat?

Lag eller föreskrift: AFS 1992:9, 10 §

Kommentar

Vid svetsning eller skärning i trånga, dåligt ventilerade utrymmen ska risken för syrebrist beaktas. OBS! Inloppet ska placeras framför eller vid sidan av den som löder.

Riskbedömning:

7Kontrolleras att lödningsutrustning och tryckregulatorer är i gott skick?

Lag eller föreskrift: AFS 1992:9, 19 §

Kommentar

Svetsbrännare ska vid svetsning och skärning ha backventil mellan svetshandtag och slang för såväl bränngas som syrgas.

Riskbedömning:

8Hanteras gasflaskorna på ett säkert sätt under lödningen?

Riskbedömning:

9Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt är märkta med produktens namn och faropiktogram samt med en pil för strömningsriktningen?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 20 §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta med produktens namn och faropiktogram samt med en pil för strömningsriktningen.

Riskbedömning:

Skyddsutrustning

10Använder den som löder personlig skyddsutrustning som skyddskläder av antiflambehandlad bomull?

Lag eller föreskrift: AFS 1992:9, 24 §

Kommentar

Hudskador ska förebyggas genom täckande klädsel.

Riskbedömning:

11Använder den som löder personlig skyddsutrustning som andningsskydd med partikel- och gasfilter?

Lag eller föreskrift: AFS 1992:9, 22 §, 24 §

Kommentar

I arbetslokal där svetsning eller skärning regelmässigt förekommer ska arbetsgivare se till att luftundersökning sker. Vid svetsning och skärning inomhus ska andningsskydd användas om andra skyddsåtgärder inte kan vidtas eller är otillräckliga. Friskluftshjälm kan behövas i trånga utrymmen.

Riskbedömning:

12Använder den som löder personlig skyddsutrustning som värmehandske?

Lag eller föreskrift: AFS 1992:9, 24 §

Kommentar

Hudskador ska förebyggas genom täckande klädsel.

Riskbedömning:

13Använder den som löder personlig skyddsutrustning som mörka skyddsglasögon?

Lag eller föreskrift: AFS 1992:9, 23 §

Kommentar

Vid svetsning och skärning ska utrustning som skyddar ögonen mot optisk strålning användas. OBS! Det räcker med mörkhetsgraden 5-7.

Riskbedömning:

14Inhämtas skriftligt arbetstillstånd från arbetsgivaren vid arbete i slutet utrymme?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 36 §

Kommentar

Innan ett arbete med att t.ex. svetsa, skära, löda och slipa påbörjas ska arbetsgivaren ha lämnat sitt skriftliga godkännande på ett dokument (arbetstillstånd) som innehåller hanterings-­ och skyddsinstruktioner för arbetsuppgiften. Vid arbete i cistern, brunn, silo, ett lastutrymme eller liknande ska en särskild riskbedömning genomföras.

Riskbedömning:

Information

15Finns de skriftliga hanterings- och skyddsföreskrifterna som behövs för arbetet tillgängliga på arbetsplatsen?

Lag eller föreskrift: AFS 1992:9, 2 §

Kommentar

Skriftliga hanterings- och skyddsföreskrifter som behövs för arbetet ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen.

Riskbedömning:

16Har arbetstagare som arbetar med svetsning eller skärning tillräckliga kunskaper för arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 1992:9, 2 §

Kommentar

Arbetsgivare ska se till att arbetstagare som arbetar med svetsning eller skärning har tillräckliga kunskaper för arbetet.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.