Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Handmaskin

Checklistan innehåller frågor om arbete vid handmaskin.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2005:16 Buller AFS 2005:15 Vibrationer

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Arbetsutrustning

1Används bullerdämpande maskiner vid allt arbete?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 3 § AFS 2005:16, 4 §

Kommentar

Bedömning ska göras om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det arbete som ska utföras så att den kan användas med betryggande säkerhet. Arbeten ska planeras och bedrivas så att bullerexponeringen minskas genom att bullret elimineras vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå.

Riskbedömning:

2Används lågvibrerande maskiner vid allt arbete?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 3 §

Kommentar

Riskerna till följd av exponering för vibrationer ska minimeras genom att vibrationerna elimineras vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå.

Riskbedömning:

3Har undersökning och riskbedömning gjorts för att bedöma om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 3 §

Kommentar

Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Det är en viktig aspekt att beakta vid tillhandahållande av arbetsutrustning. Arbetsgivaren ska bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Riskbedömning:

4Vid användning av vibrerande handmaskiner:

aKan arbetet delas upp i korta pass?

Kommentar

De riskmoment som föreligger på grund av användningen av arbetsutrustningen ska undersökas och bedömas.

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 3 §
Riskbedömning:

bTas regelbundna arbetspauser?

Kommentar

Om den dagliga vibrationsexponeringen överskrids eller när riskvärderingen motiverar det så ska t.ex. begränsningar av exponeringens varaktighet och intensitet och anpassning av arbetstiderna göras så att tillräckliga viloperioder erhålls.

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 8 §
Riskbedömning:

cByter ni ut dåliga slipskivor och slitna verktyg eller tillbehör (spindlar, sliptrissor, sågblad m.fl)?

Kommentar

Så länge en arbetsutrustning används ska den underhållas så att den uppfyller gällande krav.

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 17 §
Riskbedömning:

dHar slipskivan god balans?

Kommentar

Arbetsutrustning ska kunna användas på ett ergonomiskt lämpligt sätt. Om bullerexponeringen inte är tillfredsställande ska orsaken utredas och åtgärder vidtas för att minska exponeringen.

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 13 § AFS 2005:16, 8 §
Riskbedömning:

eÄr huggmejseln skarp?

Kommentar

Så länge en arbetsutrustning används ska den underhållas så att den uppfyller gällande krav.

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 17 §
Riskbedömning:

5Används slipmaskin med utsug?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.10

Kommentar

Arbetsutrustning, som medför risk på grund av utsläpp av gas, ånga eller vätska eller spridning av damm, ska vara försedd med lämpliga utsugningsanordningar nära spridningskällorna.

Riskbedömning:

6Har det erbjudits medicinsk kontroll till de arbetstagare som exponeras för vibrationer som överstiger insatsvärdena?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 12 §

Kommentar

Medicinsk kontroll ska erbjudas till de arbetstagare som exponeras för vibrationer som överstiger insatsvärdena i bilaga 3, tabell 1.

Riskbedömning:

7Har arbetsförhållandena undersökts (inkl. mätning) och riskerna till följd av exponering för buller i arbetet bedömts?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 5 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna till följd av exponering för buller i arbetet.

Riskbedömning:

8Är hörselskydden i gott skick och underhålls väl?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 12 §

Kommentar

Om risker som uppstår vid bullerexponering inte kan förebyggas med andra medel, ska ändamålsenliga hörselskydd som passar berörda arbetstagare ställas till deras förfogande.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.