Tillbaka till checklistorna
prevent.se
Ny checklista

Fräsmaskin

Checklistan innehåller frågor om arbete vid fräsmaskin.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2008:3 Maskiner AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2005:16 Buller AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du spara länken till din checklista?

Denna checklista är inte kopplat till ett konto på www.prevent.se och du kan därför endast komma åt den via denna länken:
https://checklists.prevent.se/checklist/answer/64?key=IEjhqw9fQdztB1E0MZXNDDPAnL5dfu6q3LYSmCDoMS4

Logga in eller registrera dig för att enkelt komma åt checklistan via Mina sidor på www.prevent.se

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Instruktioner

1Finns skriftlig instruktion (bruksanvisning) för användning av maskinen på svenska?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 14 §

Kommentar

Instruktioner som följer med arbetsutrustningen vid leverans ska vara tillgängliga för de arbetstagare som berörs, och vid behov kompletteras med skriftliga eller muntliga instruktioner. Information och instruktioner ska vara begripliga för de arbetstagare som berörs.

Riskbedömning:

2Har operatören dokumenterad praktisk och teoretisk kunskap om hur man arbetar säkert med denna maskin?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 16 §

Kommentar

En arbetstagare eller inhyrd arbetskraft som använder maskinen ska ha dokumentation över praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Riskbedömning:

3Är de som sköter kontroll, reparation, ändring, service, rengöring och underhåll särskilt utsedda och har de tillräcklig kunskap för arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 17 §

Kommentar

Arbetsutrustning ska underhållas så att den uppfyller gällande krav. När det finns en underhållsjournal till arbetsutrustningen ska den hållas aktuell.

Riskbedömning:

4Sker särskilda kontroller av maskinen om avvikelser i maskinens uppförande inträffar t.ex. oväntade avbrott, kvalitetsförändringar i produktionen etc?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 20 §

Kommentar

Varje gång något ovanligt har inträffat som kan påverka säkerheten hos en arbetsutrustning negativt ska särskilda kontroller göras.

Riskbedömning:

5Är samtliga kemiska riskkällor listade och riskbedömda?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 6 §

Kommentar

De kemiska riskkällor som kan förväntas förekomma i verksamheten ska identifieras och förtecknas.

Riskbedömning:

6Finns skyddsblad / säkerhetsdatablad för de kemiska produkter som används?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 7 §

Kommentar

Säkerhetsdatablad för kemiska produkter samt annan information om risker och skyddsåtgärder som leverantören är skyldig att lämna ska finnas.

Riskbedömning:

7Finns det fungerande processventilation?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 117 §, 118 § AFS 2006:4, Bilaga A 2.10

Kommentar

Processventilation ska finnas där föroreningskällan så kräver. En arbetsutrustning, som medför risk på grund av utsläpp av gas, ånga eller vätska eller spridning av damm, ska ha lämplig inneslutning och / eller vara försedd med lämpliga utsugningsanordningar nära spridningskällorna.

Riskbedömning:

8Är riskfylld exponering undanröjd eller förebyggd vid ventilationsbortfall?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 12 §

Kommentar

En beredskapsplan ska upprättas om det av en undersökning och riskbedömning följer att olyckor och nödsituationer kan uppkomma som kräver omedelbara åtgärder för att skydda arbetstagare.

Riskbedömning:

9Finns städrutin för att löpande ta bort spån och skräp på arbetsplatsen samt rutin för städning och rengöring av maskinen?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §

Kommentar

Arbetsplatser med tillhörande inredning och utrustning ska städas och rengöras på ett tillfredsställande sätt för att förebygga olycksfall och ohälsa.

Riskbedömning:

10Är risk att snubbla eller halka minimerad?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §

Kommentar

Arbetsplatser med tillhörande inredning och utrustning ska underhållas och rengöras på ett tillfredsställande sätt för att förebygga olycksfall och ohälsa.

Riskbedömning:

Belastningsergonomi

11Har operatören tillräckligt med utrymme på arbetsplatsen?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 24 § AFS 2006:4, 13 §

Kommentar

En arbetsutrustning ska användas med lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser och även i övrigt på ett ergonomiskt lämpligt sätt. Arbetsplatser ska ha en, med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt förlagda, utformade och inredda.

Riskbedömning:

12Är alla manuella lyft lättare än 25 kg?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 4 §

Kommentar

Det är olämpligt att hantera bördor som är tyngre än
25 kg i de flesta fall. (Modeller för att bedöma risker för besvär i rörelseorganen vid arbetsställningar, manuell hantering och repetitivt arbete enligt kommentarerna till 4 §.)

Riskbedömning:

13Är arbetsområdet fritt från störande skuggor och reflexer?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §, 135 §, 136 §

Kommentar

Belysningen ska anpassas till de synkrav som arbetsuppgifterna ställer. Belysning ska ha en för den enskilde lämplig fördelning och riktning.

Riskbedömning:

14Är belysningsarmaturer bländningsfria?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §, 135 §, 136 §

Kommentar

Bländning ska undvikas så långt det är möjligt.

Riskbedömning:

15Uppfattas belysningsstyrkan som tillräcklig?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §, 135 §, 136 § AFS 2006:4, Bilaga A 2.18

Kommentar

Belysningen ska anpassas till de arbetandes olika förutsättningar och de synkrav som arbetsuppgifterna ställer. Belysningen på områden och ställen för arbete med eller underhåll av en arbetsutrustning ska vara väl anpassad till arbetet.

Riskbedömning:

16Används hörselskydd om ljudnivån uppfattas som hög vid användning av maskinen?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 12 §

Kommentar

Om de risker som uppstår vid bullerexponering inte kan förebyggas med andra medel, ska ändamålsenliga hörselskydd som passar berörda arbetstagare ställas till deras förfogande.

Riskbedömning:

Skydd

17Finns låsbar manöverströmbrytare?

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, Bilaga 1.2.4

Kommentar

En maskin ska vara försedd med ett manöverdon som gör det möjligt att på ett säkert sätt stoppa maskinen fullständigt.

Riskbedömning:

18Är maskinen utrustad med underspänningsskydd för att förhindra oavsiktlig start?

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, Bilaga 1.2.6

Kommentar

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att maskinen inte får starta oväntat.

Riskbedömning:

19Är knappar och reglage tydligt uppmärkta / utformade så att dess funktion inte kan missförstås?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.3

Kommentar

Manöveranordningar på arbetsutrustning ska, om de kan påverka säkerheten, vara klart synliga och identifierbara och, där så är nödvändigt, vara märkta på ett ändamålsenligt sätt.

Riskbedömning:

20Är nödstoppsanordningen på maskinen inom räckhåll från operatörsplatsen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.7

Kommentar

Nödstoppsdon ska vara utförda, märkta och placerade så att de lätt och snabbt kan lokaliseras och nås av en operatör eller någon annan.

Riskbedömning:

21Finns ställbart skydd framför verktygsspindel och bearbetningsverktyg?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.13

Kommentar

En arbetsutrustning ska ha skydd eller skyddsanordningar om det finns olycksrisk vid kontakt med rörliga eller på annat sätt farliga delar.

Riskbedömning:

22Är risk för att oavsiktligt starta maskinen med händer i riskområdet eliminerad?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.15

Kommentar

Om det går att starta en arbetsutrustning genom att stänga ett skydd får det inte gå att ha någon kroppsdel innanför skyddet då det är stängt.

Riskbedömning:

23Vid användning av handskar, är risken att dras med i roterande maskinrörelse minimerad?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.16

Kommentar

En beröringsfri skyddsanordning ska vara utförd och ordnad så att farliga funktioner avbryts och hindras från att starta när en kroppsdel påverkar skyddsfältet.

Riskbedömning:

24Är risk för indragning av kläder, hår och smycken eliminerad?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.16

Kommentar

En beröringsfri skyddsanordning ska vara utförd och ordnad så att farliga funktioner avbryts och hindras från att starta när en kroppsdel påverkar skyddsfältet.

Riskbedömning:

25Är risk att skära sig minimerad?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.13

Kommentar

En arbetsutrustning ska ha skydd eller skyddsanordningar om det finns någon olycksrisk vid kontakt med rörliga eller på annat sätt farliga delar. De ska hindra tillträde till riskområdena eller stoppa farliga funktioner innan någon når riskområdena.

Riskbedömning:

26Finns det tillgång till stödbord vid arbete med långa arbetsstycken?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §, 10 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet, och omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Riskbedömning:

27Kan arbetsstycket sättas fast på ett säkert sätt?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, Bilaga A 2.11

Kommentar

En arbetsutrustning och delar i en sådan ska vara fastspända eller stabiliserade på annat sätt.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.