Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Takarbete

Checklistan innehåller frågor om arbete på tak för att minska fallriskerna.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Takarbete

1Innan arbete på tak påbörjas, kontrolleras det alltid att taksäkerhetsanordningar och dess infästningar är i gott skick och finns i tillräcklig omfattning?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 88 § AFS 1999:3, 92 a §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Fast monterad utrustning ska i förstas hand användas. Skydd mot fall ska finnas vid takarbetet genom att man a. arbetar i skydd av skyddsräcken, b. arbetar på mobila eller fasta arbetsplattformar, c. arbetar i arbetskorgar, d. arbetar på eller innanför ställningar med skyddsräcken, e. arbetar ovanför eller innanför skyddsnät eller f. använder personlig fallskyddsutrustning.

Riskbedömning:

2Finns det lämpliga och framkomliga tillträdesvägar till tak?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 38-39 §§

Kommentar

På en byggarbetsplats ska i tillräcklig omfattning finnas säkra förbindelseleder, lastkajer, intagsbryggor och lastöppningar. Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än tio meter och detta medför att arbetstagarna måste gå mycket i trappor ska utöver trappor finnas tillgång till hiss. Om det behövs med hänsyn till trappans höjd ska den ha vilplan på lämpliga avstånd. Trappa och vilplan ska ha ledstänger respektive skyddsräcken. Fastmonterad stege, som är lodrät eller nästan lodrät och mer än sex meter lång, ska ha ryggskydd ned till en höjd av cirka två och en halv meter över mark eller annat plan.

Riskbedömning:

3Finns lämplig uppställningsplats för utrustning, material m.m. på taket?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 24 § AFS 1999:3, 62 §

Kommentar

Utrymme där arbete ska utföras ska ha tillräcklig yta och höjd så att arbetstagarna kan utföra sitt arbete utan fara för sin säkerhet, hälsa eller välbefinnande. Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt förlagda, utformade och inredda.

Riskbedömning:

4Säkerställs att material och utrustning inte kan falla ner från taket?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 87 §

Kommentar

Material och verktyg ska läggas på taket så att de inte kan glida ned. Material ska om det behövs fastgöras på lämpligt sätt.

Riskbedömning:

Fallskyddsutrustning

5Används i första hand fast monterad utrustning?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 88 §

Kommentar

Fast monterad utrustning ska i första hand användas

Riskbedömning:

6Används alltid fallskydd, t.ex. helsele eller fallskyddsväst om skyddsräcke eller ställning saknas?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 60 a §, 92 a §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Skydd mot fall ska finnas vid arbetet genom att man a. arbetar i skydd av skyddsräcken, b. arbetar på mobila eller fasta arbetsplattformar, c. arbetar i arbetskorgar, d. arbetar på eller innanför ställningar med skyddsräcken, e. arbetar ovanför eller innanför skyddsnät eller f. använder personlig fallskyddsutrustning.

Riskbedömning:

7Förkommer arbete mellan olika taknivåer?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 92a §

Kommentar

Vid förflyttning mellan olika nivåer på tak ska personlig fallskyddsutrustning användas och vara förankrad även om nivåskillnaden är mindre än 4 meter. Personlig fallskyddsutrustning ska användas vid förflyttning på tak och löpande förankras. Detta gäller inte om det finns skyddsräcken som skyddar mot fall.

Riskbedömning:

8Vet alla att midjebälte är olämpligt vid takarbete?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 10 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska på förhand informera arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen ska skydda mot. Arbetsgivaren ska även ordna med instruktion och övning och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen ska användas så att avsedd skyddseffekt uppnås.

Riskbedömning:

9Används fallskydd vid snöskottning?

Lag eller föreskrift: AFS 1999:3, 92a §

Sanktionsbelagt

Kommentar

Vid förflyttning mellan olika nivåer på tak ska personlig fallskyddsutrustning användas och vara förankrad även om nivåskillnaden är mindre än 4 meter. Personlig fallskyddsutrustning ska användas vid förflyttning på tak och löpande förankras. Detta gäller inte om det finns skyddsräcken som skyddar mot fall.

Riskbedömning:

10Sköts och förvaras fallskyddsutrustningen enligt tillverkarens anvisningar?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 12 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att den personliga skyddsutrustningen underhålls, kontrolleras, repareras och förvaras så att dess skyddseffekt och hygieniska standard bibehålls.

Riskbedömning:

Utbildningskrav och kompetens

11Har arbetstagaren fått information, utbildning, instruktion, övning i användning av fallskyddsutrustningen?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 10 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska på förhand informera arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen ska skydda mot. Arbetsgivaren ska även ordna med instruktion och övning och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen ska användas så att avsedd skyddseffekt uppnås.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.