Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Varumottagning

Checklistan innehåller frågor om hur lastning och lossning av gods sker. Om hur arbetsplatsen är utformad och om det finns lämplig arbetsutrustning. Syftet är att skapa ett arbete på varumottagningen fritt från risker.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2006:5 Användning av truckar AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Varumottagning

1Är det klart hur samordningsansvaret uppfylls mot transportföretagen?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 7e §, 7d §

Kommentar

Den som råder över arbetsstället ska utfärda skyddsregler.

Riskbedömning:

2Finns det regler för hur chaufförer kan låna en truck vid lossningen?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 7e §, 7d §

Kommentar

Den som råder över arbetsstället ska utfärda skyddsregler.

Riskbedömning:

3Är lastkajen placerad så att den inte utgör olycksfallsrisk för angränsande fordons- och gångtrafik?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 52 §

Kommentar

Lastkajer ska vara placerade och utformade så att angränsande trafik och gångtrafik inte utsätts för fara.

Riskbedömning:

4Är lastkajen anpassad till och fungerar bra för verksamheten?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 51 §

Kommentar

Lastkajer ska ha tillräckligt utrymme för arbete och gods och vara avpassade till arbetets art, omfattning och utrustning.

Riskbedömning:

5Har lastkajen tak som skyddar mot nederbörd och snöras?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 54 §

Kommentar

Lastkajer utomhus intill en byggnad ska normalt ha tak som skyddar mot nederbörd och snöras. Lastkajer ska där det behövs ha lämplig lutning så att vatten kan rinna av.

Riskbedömning:

6Sker snöröjning / halkbekämpning av vägar / transportgångar där vagnar måste dras in till varumottagning / lagret?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 87 §

Kommentar

Lastkajer och lastbryggor ska vara utförda så att halkrisken är liten och, där det behövs, så att ytskiktet motverkar halkning.

Riskbedömning:

7Är varumottagningen ordnad så att det inte drar in kall / varm luft till anslutande arbetslokaler (t.ex. luftsluss)?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 86 §, 124 §, 126 §

Kommentar

Arbetsplatser ska ha lämpligt termiskt klimat.

Riskbedömning:

8Är varumottagningen ordnad så att det inte kommer in avgaser i närbelägna arbetslokaler vid lastning och lossning av material?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 117 §

Kommentar

Det ska, när det behövs, finnas en anordning som för bort avgaser från fordon.

Riskbedömning:

9Finns utrymme för ankommande och avgående gods samt returemballage?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 51 §

Kommentar

Vid varumottag ska det finnas tillräckligt med uppställningsplats för gods och lastbärare.

Riskbedömning:

10Är transportvägarna lättframkomliga, utan trösklar, rymliga, utan trappsteg eller lutande plan och med uppställbara dörrar?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 30 §

Kommentar

Transportvägar för tyngre transporter ska normalt vara utformade så att de medger transporter på hjul.

Riskbedömning:

11Är transportvägarna med truck trygga för gående och andra personer på eller i anslutning till lastkajen?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:5, 11 §

Kommentar

Trucktrafik ska när så är möjligt avgränsas från gående och annan verksamhet där personer befinner sig.

Riskbedömning:

12Är staplat och lagrat gods så upplagt att det inte kan rasa?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 47 §

Kommentar

Risker för ohälsa och olycksfall ska beaktas vid val och placering av inredning och utrustning.

Riskbedömning:

13Är utrymmet på lastkajen tillräckligt stort eller välordnat så att besvärliga lyft kan undvikas?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 51 §, 53 §, 150 §

Kommentar

Lastkajer ska ha tillräckligt utrymme för arbete och gods och vara avpassade till arbetets art, omfattning och utrustning.

Riskbedömning:

14Finns lyfthjälpmedel eller kärror för lastning / lossning eller transport?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §

Kommentar

Arbetsplatsen ska ordnas så att man minskar eller undviker risken för belastningsbesvär. Det ska finnas teknisk utrustning för att undvika manuell hantering av tunga föremål.

Riskbedömning:

15Används lyfthjälpmedel vid tunga eller upprepade lyft?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska vidta lämpliga åtgärder, exempelvis genom att tillhandahålla hjälpmedel, framför allt teknisk utrustning, för att undvika att arbetstagarna behöver hantera bördor och laster manuellt.

Riskbedömning:

16Finns typgodkända och funktionsdugliga stegar?

Lag eller föreskrift: AFS 2004:3, 18 §

Kommentar

Stegar ska underhållas väl och fortlöpande kontrolleras. De får inte användas om deras hållfasthet eller säkerhet i övrigt är nedsatt.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.