Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Vaktmästeri

Checklistan innehåller frågor om hur vaktmästeriet är utformat och om det finns lämplig arbetsutrustning med mera. Syftet är att skapa ett arbete i vaktmästeriet fritt från risker.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2005:16 Buller

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Vaktmästeri

1Har arbetstagarna tillräckliga kunskaper för de maskiner och kemikalier som används eller hanteras?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 13 § AFS 2006:4, 14 §

Kommentar

Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso-­ och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras eller på annat sätt förekommer i verksamheten och om hur dessa risker ska förebyggas. Arbetstagare ska göras medvetna om de risker för ohälsa och olycksfall de utsätts för när de använder arbetsutrustningen.

Riskbedömning:

2Finns och används vagnar / kärror för lyft / transport av tungt kontorsmaterial m.m?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska ordna arbetsplatsen så att man minskar eller undviker risken för arbetstagarna att drabbas av belastningsbesvär. Både organisatoriska åtgärder och att använda sig av arbetsutrustning kan bli aktuellt.

Riskbedömning:

3Är vagnar / kärror hela och i gott skick?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 17 §

Kommentar

Så länge en arbetsutrustning används ska den underhållas så att den uppfyller gällande krav.

Riskbedömning:

4Förvaras material, d.v.s papper, kontorstillbehör m.m. på ett ergonomiskt lämpligt sätt?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen.

Riskbedömning:

Arbetsplatsens utformning

5Står kopieringsmaskin och andra kontorsmaskiner som alstrar högt ljud i ett separat utrymme?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:16, 4 §

Kommentar

Arbeten ska planeras, bedrivas och följas upp så att bullerexponeringen minskas genom att bullret elimineras vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå.

Riskbedömning:

6Finns det tillräckligt med arbetsytor vid postsortering?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 5 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen.

Riskbedömning:

7Är utrymmena för källsortering tillräckligt stora och ändamålsenligt inredda?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 24 §

Kommentar

Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt förlagda, utformade och inredda.

Riskbedömning:

8Är utrymmet runt kopieringsmaskin och andra maskiner tillräckligt stort för service?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 24 §

Kommentar

Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt förlagda, utformade och inredda.

Riskbedömning:

9Finns det tillräckligt med arbetsytor vid hålslagning / nitning / sortering av utskick?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 24 §

Kommentar

Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt förlagda, utformade och inredda.

Riskbedömning:

10Är ventilationen anpassad till de olika utrymmena samt verksamheten?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 111-112 §§

Kommentar

Uteluft ska tillföras arbetslokaler och personalutrymmen i tillräcklig mängd.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.