Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Transportvägar

Checklistan innehåller frågor om hur transportvägarna utformats på arbetsplatsen. Syftet är att minska riskerna för transportolyckor på arbetsstället.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Transportvägar

1Har riskbedömning gjorts av transporterna, inkl. risken för att som gående bli påkörd?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Riskbedömning:

2Har förbindelseleder (inom- och utomhus) tillräckligt säkerhetsavstånd mellan gående och fordonstrafik?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 28 §

Kommentar

Arbetsplatser ska ha en belysning som är anpassad till verksamheten och de synkrav arbetsuppgifterna innebär, samt de enskilda arbetstagarnas syn och övriga förutsättningar.

Riskbedömning:

3Är gång- och fordonstrafik åtskilda vid hörn?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 28 §

Kommentar

Förbindelseleder ska vara utformade och dimensionerade så att arbetstagarna kan förflytta sig utan risk för olycksfall eller ohälsa

Riskbedömning:

4Är transportvägar markerade vid behov?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 32 §

Kommentar

Förbindelselederna ska, där det behövs, vara tydligt markerade.

Riskbedömning:

5Är transportvägarna lättframkomliga, utan trösklar, trappsteg eller lutande plan och med uppställbara dörrar?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 29 §

Kommentar

Trösklar och enstaka trappsteg i förbindelseleder ska undvikas.

Riskbedömning:

6Finns hiss för godstransport mellan olika plan?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 34 §

Kommentar

Transporter mellan olika plan ska kunna ske med hiss eller annan lämplig lyftanordning om hantering medför risk för ohälsa genom olämplig belastning eller risk för olycksfall.

Riskbedömning:

7Om det behövs, har någon eller några körvägar utomhus separerats, markerats och enkelriktats för olika speciella fordon / viss trafik?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 28 §, 32 §

Kommentar

Förbindelseleder för gångtrafik eller gods ska dimensioneras efter antalet arbetstagare och verksamhetens art. Det ska finnas tillräckligt säkerhetsavstånd mellan gående och fordonstrafik. Förbindelselederna ska vara tydligt markerade där det behövs.

Riskbedömning:

8Om det behövs, finns trafikspegel som ger bra sikt i dolda zoner?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 28 §

Kommentar

Förbindelseleder ska vara utformade och dimensionerade så att arbets-tagarna kan förflytta sig utan risk för olycksfall eller ohälsa.

Riskbedömning:

9Är körvägar i fullgott skick, d.v.s. utan djupa hål / ojämnheter?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 35 §

Kommentar

Inte ha upphöjningar, hål eller lutningar som medför risk för ohälsa eller olycksfall.

Riskbedömning:

10Finns trafikvakt där det behövs?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §, 10 §

Kommentar

Undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs.

Riskbedömning:

11Är arbetsplatsens trafik- och säkerhetsregler, exempelvis maxhastighet, blinkande ljus m.m, kända?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §

Kommentar

Arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet ska vara tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.