Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Soprum och källsortering

Checklistan innehåller frågor om hur soprummet är utformat, om det finns lämplig arbetsutrustning som används på rätt sätt med mera. Syftet är att skapa ett arbete i soprummet fritt från risker.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) SFS 1998:808 Miljöbalken

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Soprum och källsortering

1Har arbetstagarna fått kunskap (om kemiska och mikrobiologiska risker) och information samt instruktioner för hanteringen av sopor och källsorterat avfall?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 13 §

Kommentar

Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras eller på annat sätt förekommer i verksamheten och om hur dessa risker ska förebyggas.

Riskbedömning:

2Finns det fungerande rutiner för insamling av farligt avfall, t.ex. tonerkassetter m.m?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 11 § AFS 2001:1, 5 §, 7 §

Kommentar

De hanterings- och skyddsinstruktioner samt andra rutiner som behövs för den verksamhet som bedrivs på arbetsplatsen ska fastställas. De ska vara skriftliga när det inte rör sig om en enkel hantering där riskerna lätt kan överblickas. Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. När riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.

Riskbedömning:

3Finns instruktioner för säker användning av komprimator?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 14 §

Kommentar

Arbetstagare ska göras medvetna om de risker för ohälsa och olycksfall de utsätts för när de använder arbetsutrustningen och riskerna från den arbetsutrustning som finns i deras omedelbara närhet på arbetsplatsen.

Riskbedömning:

4Används lämpliga handskar och redskap vid packning och hantering av avfall?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:3, 6 §

Kommentar

Personlig skyddsutrustning får användas endast om den är ändamålsenlig i förhållande till de risker den är avsedd för utan att den i sig leder till ökad risk.

Riskbedömning:

5Är det väl känt vad som räknas som farligt avfall och hur det ska hanteras?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 5-6 §§

Kommentar

Risken för att kemiska riskkällor kan orsaka ohälsa eller olycksfall i verksamheten ska undersökas och bedömas. De kemiska riskkällor som kan förväntas förekomma i verksamheten ska identifieras och förtecknas.

Riskbedömning:

6Lämnas så mycket som möjligt av ert avfall till återvinning eller återanvändning (glas, papper, kartong, batterier m.m)?

Lag eller föreskrift: SFS 1998:808, 15 kap 5a§

Kommentar

Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Riskbedömning:

7Lämnar ni miljöfarligt avfall (t.ex. olje-, färg-, lim- och lösningsrester) så att de kan tas om hand på rätt sätt?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 8 §

Kommentar

En bedömning ska göras om och när åtgärder behövs för att begränsa risken för att en kemisk riskkälla orsakar ohälsa eller olycksfall i den egna verksamheten.

Riskbedömning:

Arbetsplatsens utformning

8Om återvinningskärl eller städvagn transporteras i hiss, används endast hiss som har innerdörr eller fotocell?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 34 §

Kommentar

Transporter mellan olika plan ska kunna ske med hiss eller annan lämplig lyftanordning om de är tunga eller förekommer ofta. Olyckor kan hända i hissar som saknar innerdörr eller grind.

Riskbedömning:

9Har soprummet tillräckligt med utrymme för de olika avfallstyperna?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 24 §

Kommentar

Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt förlagda, utformade och inredda.

Riskbedömning:

10Är soprummet utan trösklar?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 29 §, 30 §

Kommentar

Transportvägar för tyngre transporter ska normalt vara utformade så att de medger transporter på hjul. Enstaka trappsteg liksom trösklar i korridorer och gångar ska normalt inte förekomma.

Riskbedömning:

11Är soprummet välskött?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 88 §

Kommentar

Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen med tillhörande inredning och utrustning ska underhållas, städas och rengöras på ett tillfredsställande sätt för att förebygga olycksfall och ohälsa.

Riskbedömning:

12Är soprummet försett med golvbrunn och tillgång till vatten?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 75 §, 139-142 §§, 158 §

Kommentar

Tappställen för varmt och kallt vatten ska finnas där det behövs för verksamheten. Golv som behöver spolas eller av andra skäl behöver avrinning ska normalt ha golvbrunn och lämplig lutning mot denna.

Riskbedömning:

13Har soprummet lämplig belysning?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 135-136 §§

Kommentar

Belysningen ska planeras, utföras och underhållas samt undersökas och bedömas i den omfattning som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Riskbedömning:

14Är kärl och andra behållare av lämplig storlek för de avfallstyper som hanteras?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 3 §

Kommentar

Undersökning och riskbedömning ska göras för att bedöma om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det arbete som ska utföras.

Riskbedömning:

15Är kärl och andra behållare hela?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:4, 17 §

Kommentar

Så länge en arbetsutrustning används ska den underhållas så att den uppfyller gällande krav.

Riskbedömning:

16Är transportgångarna bra utformade så det inte uppstår en fysisk överbelastning vid transport av kärl?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 22 §, 26-27 §§, 46 §

Kommentar

Tillträdesleder till utrymmen ska vara så att transporter kan utföras på ett för kroppen skonsamt sätt och utan inbyggda risker för ohälsa och olycksfall.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.