Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Samordningsansvar fast driftställe

Den här checklistan tar upp frågor om hur verksamheten hanterar sitt samordningsansvar på ett fast driftställe. Checklistan är lämplig att användas vid till exempel upprättandet av en rutin för samordningsansvaret eller vid en årlig genomgång av arbetsmiljöarbetet. När företag utifrån gör entreprenadarbeten på ett fast driftställe/arbetsplats så har beställaren eller den som råder över arbetsplatsen ansvar för samordningen mellan verksamheterna. Samordning krävs även när verksamheten till exempel hyr in en städfirma och ett vaktbolag.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordning SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Samordningsansvar

1Har en samordningsansvarig utsetts?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 7d §

Kommentar

Om ett fast driftställe är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter, är den som råder över arbetsstället ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor. Ansvaret för samordningen kan överlåtas till någon som bedriver verksamhet på arbetsstället.

Riskbedömning:

2Har skylt satts upp på arbetsstället med uppgift om vem som är samordningsansvarig?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1166, 4 §

Kommentar

Den som är ansvarig för samordning av skyddsåtgärder ska på det gemensamma arbetsstället sätta upp anslag med uppgift om detta.

Riskbedömning:

3Har personlig kontakt etablerats mellan den/de som sköter samordningen och de som sköter de vanliga arbetsmiljöfrågorna inom övriga berörda företag?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 7g §

Kommentar

De som bedriver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe, ska samråda och gemensamt verka för att åstadkomma tillfredsställande skyddsförhållanden.

Riskbedömning:

4Har risker identifierats?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 7g §

Kommentar

Var och en ska se till att den egna verksamheten och anordningarna på det gemensamma arbetsstället inte medför att någon som arbetar där utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall.

Riskbedömning:

5Har beslut fattats om hur berörd personal informeras om risker och skyddsåtgärder?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.

Riskbedömning:

6Finns rutiner för att följa upp att givna instruktioner följs?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 7g §

Kommentar

De som bedriver verksamhet eller arbetar på det gemensamma arbetsstället ska följa anvisningar från den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor.

Riskbedömning:

7Har ordnings- och skyddsregler utarbetats så att egen personal och personal utifrån snabbt kan informeras om vilka riskerna är och vilka skyddsregler som gäller på arbetsstället?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 7e §

Kommentar

Den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor ska se till att arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall samordnas på det gemensamma arbetsstället, arbete tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstället, allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls och allmänna skyddsregler för arbetsstället utfärdas, ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett visst eller vissa arbeten klargörs, och personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsstället i behövlig omfattning.

Riskbedömning:

8Har skyddsåtgärder vidtagits som berör flera företag och fungerar åtgärderna?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 10 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Genomförda åtgärder ska kontrolleras.

Riskbedömning:

9Har det klargjorts vem som ansvarar för speciella skyddsanordningar på arbetsstället och finns det rutiner för underhåll av skyddsanordningar?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 7e §

Kommentar

Den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor ska se till att ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett visst eller vissa arbeten klargörs.

Riskbedömning:

10Har de olika arbetsgivarnas verksamhet tidsplanerats så att de inte skapar arbetsmiljöproblem för varandra?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 7e §

Kommentar

Den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor ska se till att arbete tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstället.

Riskbedömning:

11Följs planeringen upp och görs vid behov justeringar?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 7e §

Kommentar

Den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor ska se till att arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall samordnas på det gemensamma arbetsstället och att arbete tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstället.

Riskbedömning:

12Har nödvändiga personalutrymmen och sanitära anordningar inrättats?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 7e §

Kommentar

Den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor ska se till att personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsstället i behövlig omfattning.

Riskbedömning:

13Organiseras vid behov ett gemensamt arbetsmiljöarbete i form av gemensamma skyddsronder, gemensam information om arbetsmiljöfrågor etc?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 7e §

Kommentar

Den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor ska se till att arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall samordnas på det gemensamma arbetsstället.

Riskbedömning:

14Följs de anvisningar som den ansvarige för samorningen av arbetsmiljöfrågor har utfärdat?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 7g §

Kommentar

De som bedriver verksamhet eller arbetar på det gemensamma arbetsstället ska följa anvisningar från den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.