Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Rutiner och instruktioner - Del 2 Särskilda risker

Den här checklistan tar upp rutiner och instruktioner som verksamheten kan behöva upprätta. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en årlig genomgång av vilka rutiner som finns för arbetsmiljöarbetet.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2008:3 Maskiner AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1982:3 Ensamarbete SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Allmänna ordnings- och skyddsinstruktioner

1Finns det en rutin för allmänna ordnings- och skyddsinstruktioner?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 6 § SFS 1977:1160, 3 kap 3 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Rutiner ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Riskbedömning, sammanställningar av skador och tillbud samt åtgärdsplaner ska alltid vara skriftliga, även i små företag. Skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs inte i företag med färre än tio anställda. I övrigt finns inga krav angivna.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §, Kommentarer till paragraf

Kränkande särbehandling

2Finns det en rutin för kränkande särbehandling?

Lag eller föreskrift: AFS 2015:4, 14 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Av rutinerna ska det framgå vem som tar emot information om att kränkande särbehandling förekommer, vad som händer med informationen, vad mottagaren ska göra, och hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp. Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för alla arbetstagare.

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Klargörandet kan lämpligen göras skriftligen i en policy. Eftersom rutinerna ska göras kända för arbetstagarna är skriftlig rutin att föredra.

Lag eller föreskrift: AFS 2015:4, 14 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Det krävs dokumentation i form av enskilda rapporterade ärenden, inklusive utredning och åtgärder.

Våld och hot

3Finns det en rutin för våld och hot?

Lag eller föreskrift: AFS 1993:2, 3 §

Kommentar

Särskilda säkerhetsrutiner ska finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld. Rutinerna ska hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna ska vara kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna.

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Rutinerna ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Det krävs dokumenterade resultat från riskbedömningar och åtgärder som omfattar våld och hot.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §, 10 §

Ensamarbete

4Finns det en rutin för ensamarbete?

Lag eller föreskrift: AFS 1982:3, 4 §, Kommentarer till paragraf

Kommentar

Det krävs en rutin om ensamarbete kan förekomma på arbetsplatsen. Det är viktigt att berörda personer får noggranna instruktioner om hur de ska handla vid ett tillbud eller olycksfall.

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Rutinerna ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Utifrån verksamhetens art kan det finnas behov av att ha skriftliga rutiner i mindre företag.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Det krävs dokumenterade resultat från riskbedömningar och åtgärder som omfattar ensamarbete.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §, 10 §

Kemiska arbetsmiljörisker

5Finns det en rutin för kemiska arbetsmiljörisker?

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 11 §

Kommentar

De hanterings­ och skyddsinstruktioner samt andra rutiner som behövs för den verksamhet som bedrivs på arbetsplatsen ska fastställas.

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Rutinerna bör vara skriftliga och instruktionerna ska vara skriftliga om det inte är fråga om en enkel hantering.

Lag eller föreskrift: AFS 2011:19, 11 §

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Det krävs dokumenterade resultat från riskbedömningar, åtgärder, förteckning över kemiska riskkällor, säkerhetsdatablad med mera.

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8, 10 §§

Maskiner och tekniska anordningar

6Finns det en rutin för maskiner och tekniska anordningar?

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, 6 § Bilaga 1 AFS 2006:4, 14 §

Kommentar

Det krävs hanteringsrutiner för maskiner och tekniska anordningar i verksamheten. Hanteringsrutinerna kan ibland utgöras av medföljande bruksanvisningar. Arbetstagarna ska få nödvändiga instruktioner och information om användningen, onormala situationer som kan förutses, i tillämpliga fall erfarenheter som man gjort under tidigare användning av arbetsutrustningen samt vilken personlig skyddsutrustning de ska använda. De instruktioner som följer med arbetsutrustningen vid leverans ska vara tillgängliga för de arbetstagare som berörs, och vid behov kompletteras med skriftliga eller muntliga instruktioner. Information och instruktioner ska vara begripliga för de arbetstagare som berörs.

aÄr rutinen skriftlig?

Kommentar

Rutinerna bör vara skriftliga. Hanterings- och skyddsinstruktionerna ska vara skriftliga.

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, 6 § Bilaga 1

bFinns det redovisande dokument från rutinen?

Kommentar

Leverantörens tekniska dokumentation, riskbedömningar av till exempel maskiner. Dokumentation av information, utbildning, instruktioner, underhåll och kontroller med mera.

Lag eller föreskrift: AFS 2008:3, 6 § AFS 2001:1, 8 §, 10 §

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.