Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Minderåriga

Den här checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud i samband med att minderåriga utför arbete eller vid upprättandet av en rutin för minderårigas arbete. Den kan också användas vid en årlig genomgång av arbetsmiljöarbetet. Med minderårig avses den som inte fyllt 18 år. Med yngre barn avses en minderårig som inte har fyllt 13 år. Med äldre barn avses minderårig som fyllt 13 år och inte är ungdom. Med ungdom avses minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Minderåriga

1Utförs arbete av minderåriga?

2Har arbetsgivaren gjort bedömningen att den minderårige inte anlitas till att utföra arbete på ett sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 5 kap 3 §

Kommentar

En minderårig får inte anlitas till eller utföra arbete på ett sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling. Barn och ungdomar skyddas av särskilda regler i arbetsmiljölagen ända tills de har blivit 18 år. Skyddet för minderåriga anses så viktigt att reglerna gäller också om de arbetar som egenföretagare eller bara hjälper till i familjeföretaget utan att vara anställda.

3Har det klarlagts att arbetet inte är förbjudet beroende på den minderåriges ålder?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 11 §

Staffbart

Kommentar

Det är förbjudet för arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare att låta minderåriga utföra de riskfyllda arbetsuppgifter som finns uppräknade i AFS 2012:3, bilaga 1 om inte villkoren för undantag enligt bilagan är uppfyllda.

4Har en riskbedömning gjorts av arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 4 §

Kommentar

Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare ska genomföra en undersökning och riskbedömning med särskild hänsyn till att arbetsuppgifter och skoluppgifter kan komma att utföras av minderåriga som ännu inte är fysiskt och psykiskt mogna.

5Ska arbetet genomföras under de tider som är tillåtet för den minderåriges ålder?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 16 §, 19 §, 21 §

Staffbart

Kommentar

En arbetsgivare eller uppdragsgivare får inte låta en minderårig utföra arbete mellan klockan 24 och 05. Arbetsgivare eller uppdragsgivare får inte låta yngre eller äldre barn utföra arbete mellan klockan 20 och 06. När arbetsgivare eller uppdragsgivare anlitar ungdomar gäller att den minderåriga ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar (dygnsvila). Tiden mellan klockan 22 och 06 eller mellan klockan 23 och 07 ska vara fri från arbete. Detta gäller inte på arbetsplatser där ordinarie arbetspass slutar mellan klockan 22 och 24 eller börjar mellan klockan 05 och 07. På sådana arbetsplatser får dygnsvilan förkortas till 11 timmar.

6Har behovet av läkarundersökning av den minderårige klarlagts?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 5 §

Kommentar

Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare ska se till att regelbundna medicinska kontroller görs av den minderårige om det behövs för att bedöma risker beträffande en minderårigs säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa eller utveckling. Den medicinska kontrollen får inte medföra några kostnader för den minderårige. Tiden mellan de medicinska kontrollerna ska anpassas till riskernas karaktär och till den undersöktes hälsotillstånd och mognad.

7Har skyddsombudet informerats om att en minderårig anställts?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 7 §

Kommentar

Om det finns ett skyddsombud ska skyddsombudet underrättas om beslut att anställa en minderårig.

8Har yngre och äldre barns vårdnadshavare informerats om arbetsuppgifterna, deras risker och eventuella skyddsåtgärder?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 7 §

Kommentar

Arbetsgivare och uppdragsgivare som låter en minderårig utföra arbete ska informera yngre och äldre barns vårdnadshavare om arbetsuppgifterna, deras risker och eventuella skyddsåtgärder.

9Har vårdnadshavare lämnat sitt medgivande?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 8 §

Kommentar

För att få anlita yngre och äldre barn att utföra arbete ska arbetsgivare och uppdragsgivare försäkra sig om att vårdnadshavare har lämnat sitt medgivande.

10Förekommer det att den minderårige genomför arbeten som ensamarbeten?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 9 §

Staffbart

Kommentar

Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare får aldrig låta en minderårig utföra en sådan riskfylld arbetsuppgift som finns uppräknad i AFS 2012:3, bilaga 1, som ensamarbete.

11Har tillstånd sökts hos Arbetsmiljöverket för yngre barn att uppträda och repetera inom kulturell eller konstnärlig verksamhet och vid sport- och reklamevenemang?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 13 §

Kommentar

Arbetsgivare, uppdragsgivare och praktikgivare som vill låta yngre barn uppträda och repetera inom kulturell eller konstnärlig verksamhet och vid sport- och reklamevenemang kan söka tillstånd hos Arbetsmiljöverket för detta. Beviljande av sådan ansökan förutsätter att arbetsuppgifterna inte riskerar barnets säkerhet, hälsa eller utveckling. Arbetet får inte heller gå ut över skolarbetet eller hindra den minderårige från att tillgodogöra sig undervisningen.

12Vet vi att äldre barn i vår verksamhet inte säljer åldersreglerade varor eller utför arbeten som kräver stort ansvarstagande?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 14 §

Staffbart

Kommentar

Det är förbjudet för arbetsgivare, uppdragsgivare och praktikgivare att låta äldre barn sälja åldersreglerade varor eller i övrigt utföra arbete som kräver stort ansvarstagande eller låta dem utföra fysiskt eller psykiskt tungt arbete.

13Får minderåriga minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar (dygnsvila)?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 21 § punkt 1

Staffbart

Kommentar

Den minderåriga ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar (dygnsvila). Tiden mellan klockan 22 och 06 eller mellan klockan 23 och 07 ska vara fri från arbete. (Undantag finns.)

14Får den minderåriga en ledighet om minst två dagar under varje period om sju dagar?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 21 § punkt 2

Staffbart

Kommentar

Den minderåriga ska ha en ledighet om minst två dagar under varje period om sju dagar. Så långt som möjligt ska ledigheten vara sammanhängande och vara förlagd till veckoslutet.

15Får den minderårige ledigheten sammanhängande under 36 timmar och förlagd till veckoslutet?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 21 § punkt 2

Staffbart

Kommentar

Den sammanhängande ledigheten får aldrig understiga 36 timmar.

16Omfattas arbetet för den minderårige av högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 21 § punkt 3

Staffbart

Kommentar

Arbetet får totalt omfatta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. När det behövs med hänsyn till arbetsuppgifternas natur eller arbetsförhållandena i övrigt får arbetstiden istället uppgå till 8 timmar per dag i genomsnitt under en period om sju dagar och veckoarbetstiden uppgå till 40 timmar per vecka i genomsnitt under en period om fyra veckor.

17Har den minderårige fått särskild introduktion och information om sitt arbete och de risker som kan finnas med arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 10 §

Kommentar

Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare ska se till att den minderåriga får en introduktion med information om arbetsuppgifterna och dess risker och försäkra sig om att den minderåriga har förstått informationen. Det ska finnas rutiner för hur introduktionen ska gå till.

18Bedrivs den minderåriges arbete under handledning?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:3, 10 §

Kommentar

Arbetet ska utföras under ledning och tillsyn av en lämplig person som har fyllt 18 år och har kunskaper om arbetet. Det ska finnas rutiner för hur handledningen ska gå till.

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.