Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Företagshälsovården - Tjänster

Checklistan innehåller frågor om hur arbetet med företagshälsovård eller likvärdig kompetens är organiserat och hur det fungerar respektive företagshälsans kompetens.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Företagshälsovården - Tjänster

1Finns det en företagshälsovård anpassad efter verksamhetens arbetsförhållanden?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 2c §

Kommentar

Arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.

Riskbedömning:

2Är företagshälsovården en oberoende expertresurs inom arbetsmiljöområdet och rehabilitering?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 2c §

Kommentar

Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.

Riskbedömning:

3Har företagshälsovården uppdraget att förebygga och undanröja risker på arbetsplatserna?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 2c §

Kommentar

Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser.

Riskbedömning:

4Har företagshälsovården kompetens att identifiera och beskriva samband mellan organisation, produktivitet och hälsa?

Lag eller föreskrift: SFS 1977:1160, 3 kap 2c §

Kommentar

Företagshälsovården ska ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Riskbedömning:

5Har en behovsanalys genomförts för arbetet med arbetsmiljö- och hälsofrågorna innan upphandling av företagshälsovården genomförts?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 12 §

Kommentar

Företagshälsovårdens expertkunskap är ofta nödvändig både när det gäller att undersöka och bedöma de fysiska och psykiska riskerna och när det gäller att föreslå åtgärder och medverka vid genomförandet av åtgärder. Företagshälsovården är också en viktig resurs när rehabiliteringsutredningar ska göras och vid arbetsanpassningsåtgärder för enskilda eller grupper av arbetstagare.

Riskbedömning:

6Har leverantör av företagshälsovård de tjänster som företaget vill ha genomförda?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 12 §

Kommentar

Företagshälsovård kan upphandlas utifrån eller ordnas som en självständig del av företagets verksamhet. Det är viktigt att den är partsneutral. Det är angeläget att arbetstagarna och skyddsombuden får möjlighet att medverka vid upphandling av företagshälsovård liksom vid beslut om uppdragets utformning och genomförande.
Frågor om företagshälsovård tas upp i skyddskommittén.

Riskbedömning:

7Har leverantör av företagshälsovård den kompetens som krävs för att genomföra de tjänster som ska levereras?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 12 §

Kommentar

När företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp anlitas ska den vara av tillräcklig omfattning samt ha tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för detta arbete. Att den ska vara en expertresurs innebär att den ska ha goda kunskaper inom de områden som särskilt behövs för att utreda samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa, exempelvis beteendevetenskap, arbetsorganisation, teknik, ergonomi, medicin och rehabilitering.

Riskbedömning:

8Följer företaget upp avtalet med företagshälsovården eller motsvarande och de tjänster som utförts?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 11 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (anlitande av företagshälsovård eller motsvarande ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet). Om det inte fungerat bra ska det förbättras.

Riskbedömning:

9Har företagshälsovården fått uppdraget att ge stöd och hjälp vid kränkande särbehandling?

Lag eller föreskrift: AFS 2015:4, 14 §

Kommentar

Exempel på förhållanden i verksamheten som är viktiga att vara uppmärksam på är konflikter, arbetsbelastning, arbetsfördelning, förutsättningar för samarbete och konsekvenser av förändringar. Det kan finnas behov av att ingripa snabbt och göra en bedömning av situationen för att förhindra att den förvärras. Arbetsgivaren kan ge företagshälsovård eller annan sakkunnig uppdraget att ge stöd och hjälp.

Riskbedömning:

10Har företagshälsovården kompetens att ge utbildning kring förebyggande och hantering av ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande särbehandling?

Lag eller föreskrift: AFS 2015:4, 6 §

Kommentar

Ett sätt för arbetsgivaren att tillföra kunskaper är att ge utbildning, gärna för chefer, arbetsledare och skyddsombud tillsammans. Det underlättar för chefer och arbetsledare när även skyddsombuden har motsvarande kunskaper. Utbildning kan ges av företagshälsovård eller annan resurs med kompetens inom området.

Riskbedömning:

11Har företagshälsovården eller motsvarande sakkunnig hjälp fått tillräcklig information av företaget för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, Bilaga 2

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att den företagshälsovård eller motsvarande sakkunniga hjälp utifrån som anlitas får information om de faktorer som påverkar eller misstänks påverka arbetstagarnas hälsa och säkerhet samt har tillgång till information om aktuella arbetsmiljörisker, förebyggande åtgärder och de åtgärder som vidtagits för att utse, utbilda och utrusta de arbetstagare som behövs för att genomföra första hjälpen, brandbekämpning och utrymning. Informationen ska gälla både verksamheten i stort och varje enskild arbetsplats eller varje enskilt arbete.

Riskbedömning:

12Kan företagshälsovården nyttjas av både arbetsgivare och anställda?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 12 §

Kommentar

Företagshälsovården ska kunna utnyttjas av både arbetsgivare och arbetstagare.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.