Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Djurparker

Checklistan börjar med frågor om kunskaper, rutiner och instruktioner som rör arbetsmiljön i djurparker. Den avslutas med frågor om de typiska riskområdena i både personalutrymmen och djurutrymmen.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Arbetsledning och organisation

1Har arbetstagarna kunskaper för sina arbetsuppgifter och känner de till eventuella risker med arbetsuppgifterna?

Riskbedömning:

2Finns dokumenterat introduktionsprogram för nya arbetstagare och inhyrd personal?

Riskbedömning:

3Finns det instruktioner för särskilt farliga arbetsmoment och är de kända för arbetstagarna?

Riskbedömning:

4Finns instruktioner på förståeligt språk för utländska arbetstagare?

Riskbedömning:

5Undersöks den organisatoriska och sociala arbetsmiljön regelbundet?

Riskbedömning:

6Finns rutiner kring att genomföra riskbedömning vid större förändringar i verksamheten?

Riskbedömning:

7Organiseras arbetet så att tungt, repetitivt arbete undviks?

Riskbedömning:

8Finns rutiner vid ensamarbete?

Riskbedömning:

9Finns rutiner kring att genomföra riskbedömning när någon är gravid eller ammar?

Riskbedömning:

10Finns rutiner för när minderåriga anlitas?

Riskbedömning:

11Finns rutin för övning av nödsituationer?

Riskbedömning:

12Finns kommunikationsutrustning för att kommunicera vid nödsituation?

Riskbedömning:

13I händelse av nödsituation:

aFinns larmrutiner?

Riskbedömning:

bFinns anhöriglista?

Kommentar

Tänk på att beakta GDPR.

Riskbedömning:

14Finns rutiner och instruktioner för brandsäkerhet samt agerande i händelse av brand?

Riskbedömning:

15Finns fungerande rutiner för att rapportera och utreda tillbud, ohälsa och olycksfall?

Riskbedömning:

16Finns rutin för anmälan till Arbetsmiljöverket efter allvarlig olycka eller tillbud?

Riskbedömning:

17Finns det rutiner för hur hotfulla eller våldsamma situationer kan förebyggas och hanteras och är de kända för arbetstagarna? (t.ex. från besökare, allmänhet)

Riskbedömning:

18Finns rutiner för hantering av media?

Riskbedömning:

19Finns rutiner för att säkerställa att skydd- och låsanordningar i anslutning till djuren fungerar?

Riskbedömning:

20Finns rutiner och instruktioner kring rymning av djur?

Riskbedömning:

21Finns rutiner för kontroll av djurutrymmen?

Riskbedömning:

22Finns rutiner för säker utfodring och rengöring av djurutrymmen (burar, akvarier, terrarier, dammar, stallar och hägn)?

Riskbedömning:

23Finns rutiner för person i hägn med farliga djur?

Riskbedömning:

24Finns rutiner för säkert arbete vid uppvisning/närkontakt?

Riskbedömning:

25Finns rutiner för dykning?

Riskbedömning:

26Finns rutiner för inköp av personlig skyddsutrustning?

Riskbedömning:

27Finns rutiner för inköp av första hjälpen-utrustning?

Riskbedömning:

28Finns rutiner för hantering av giftiga stick och bett?

Riskbedömning:

29Har tillräckligt antal arbetstagare kunskaper i första hjälpen?

Riskbedömning:

30Finns förteckning över hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter och ämnen?

Riskbedömning:

31Finns rutiner för inköp av hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter och ämnen?

Riskbedömning:

32Finns säkerhetsdatablad och instruktioner tillgängliga för personal som hanterar hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter och ämnen? (Inklusive veterinära produkter.)

Riskbedömning:

33Finns policy och rutiner för vapenhantering? (Skarpa vapen och bedövningsvapen.)

Riskbedömning:

Personalutrymmen

34Finns personalutrymme med tillgång till handtvätt, toalett och dusch (som är avsedd enbart för personal)?

Riskbedömning:

35Finns ordnat så att omklädningsrum kan användas separat av personer av olika kön?

Riskbedömning:

36Finns möjlighet att kyla och värma mat?

Riskbedömning:

37Finns städutrustning och städrutiner för personalutrymmet?

Riskbedömning:

38Finns möjlighet att låsa in sina privata värdesaker?

Riskbedömning:

39Finns vilrum att tillgå eller att iordningsställa?

Riskbedömning:

Djurutrymmen

40Är städning och ordning i lokalerna tillfredsställande?

Riskbedömning:

41Är foderanordning intakt och säker?

Riskbedömning:

42Är belysningen i lokalerna tillfredsställande?

Riskbedömning:

43Är ventilationen i lokalerna tillfredställande?

Riskbedömning:

44Är alla utrymningsvägar uppmärkta och fria från hinder?

Riskbedömning:

45Första hjälpen:

aFinns relevant första hjälpen-utrustning?

Riskbedömning:

bFinns ögonskölj tillgängligt där så krävs?

Riskbedömning:

46Finns tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning?

Riskbedömning:

47Är alla elkablar och eluttag oskadade?

Riskbedömning:

48Förvaras hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter och ämnen på ett säkert sätt?

Riskbedömning:

49Finns titthål eller fönster vid passager där det är relevant?

Riskbedömning:

50Är risker för att snubbla, halka och falla undanröjda?

Riskbedömning:

51Är luckor, portar och dörrar intakta och säkra?

Riskbedömning:

52Fungerar maskindrivna portar felfritt?

Riskbedömning:

53Är galler, väggar och glas intakta och säkra?

Riskbedömning:

54Är lås och öppningsfunktioner intakta och säkra?

Riskbedömning:

Hägn

55Är grindar, portar och dess låsfunktioner hela och säkra?

Riskbedömning:

56Är yttre staket, glasrutor, galler och nät oskadade?

Riskbedömning:

57Är grävskyddet intakt?

Riskbedömning:

58Är träd i och utanför hägn säkra?

Riskbedömning:

59Är stolpar hela och stabila?

Riskbedömning:

60Är alla infästningar runt hägnet intakta?

Riskbedömning:

61Finns reträttväg eller skydd?

Riskbedömning:

62Är foderplats och utfodring säker?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.