Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Byggnadsplåtslageri

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Planering av arbetet

1Innan arbetet påbörjas, går de anställda och arbetsledningen igenom

ade delar av arbetsmiljöplanen som berör arbetet som ska utföras?

Riskbedömning:

b vilka arbets- och skyddsinstruktioner som gäller?

Riskbedömning:

catt redskap/utrustning/maskiner/ kablar som ska tas med är i fullgott skick?

Riskbedömning:

dvilken personlig skyddsutrustning som ska användas?

Riskbedömning:

e vilka kläder som är lämpliga vid sträng kyla eller stark värme?

Riskbedömning:

f den utrustning för Första hjälpen som ska tas med?

Riskbedömning:

2Innan arbetet påbörjas, kontrolleras det att

a utrymningsvägar är märkta och oblockerade?

Riskbedömning:

bdet finns tillräcklig platsbelysning för olika arbeten?

Riskbedömning:

cdet finns uppvärmt personalutrymme med möjlighet att värma mat/dryck?

Riskbedömning:

ddet finns omklädningsrum med låsbart klädskåp och möjlighet att torka arbetskläder?

Riskbedömning:

edet finns tillgång till tvättställ och toalett? OBS! Vid långvarigt arbete ska det finnas dusch.

Riskbedömning:

3Om flera entreprenörer ska arbeta samtidigt på arbetsstället, är samordningsansvaret

aklart och tydligt formulerat?

Riskbedömning:

b väl känt för personalen t ex genom personlig information, skylt på arbetsstället m.m.?

Riskbedömning:

4Innan arbete på tak påbörjas, kontrolleras det alltid att

ataket har god hållfasthet?

Riskbedömning:

b

Riskbedömning:

ctaksäkerhetsanordningar och dess infästningar är i gott skick och finns i tillräckligt omfattning?

Riskbedömning:

d lämpligt väderskydd kan ordnas/ monteras?

Riskbedömning:

5Före arbete på ställning, kontrolleras det alltid att

aden är oskadad och lämplig för det arbetet som ska utföras?

Riskbedömning:

b den har rätt lastklass och tillräcklig bredd?

Riskbedömning:

c den har skyddstak över de platser där ev. nedfallande föremål kan träffa passerande personer?

Riskbedömning:

d den är försedd med hiss om arbetet ska utföras på mer än tre våningars höjd eller otympligt material ska hanteras

Riskbedömning:

e på ställningen anges t ex lastklass, max last, antal belastade bomlag m.m

Riskbedömning:

6Om rullställning ska användas,

afinns monteringsanvisningar?

Riskbedömning:

bär den försedd med trappa eller lutande stege?

Riskbedömning:

char den tvålediga skyddsräcken och fotlist runt arbetsytan om höjden till marken är mer än två meter?

Riskbedömning:

d kan den alltid ställas på fast och plant underlag?

Riskbedömning:

evet alla att den, vid utomhusarbete, bör användas kortvarigt?

Riskbedömning:

7Om skylift ska användas, kontrolleras det att den är besiktigad

Riskbedömning:

8Om högtrycksspruta ska användas för takrengöring, kontrolleras det att

a munstycke, kopplingar, slangar och handtag är hela?

Riskbedömning:

bhögtryckssprutan har ”dödmansgrepp” och skyddsbygel?

Riskbedömning:

9Har bullerexponeringen riskbedömts?

Riskbedömning:

10Har de anställda fått utbildning/instruktion för att

asätta upp ställning/skyddsräcke eller annan säkerhetsanordning?

Riskbedömning:

banvända mobila arbetsplattformar?

Riskbedömning:

cfå utföra heta arbeten?

Riskbedömning:

danvända bultpistol?

Riskbedömning:

eanvända högtrycksaggregat?

Riskbedömning:

fanvända personlig fallskyddsutrustning?

Riskbedömning:

gkunna ge Första hjälpen, t ex L-ABC?

Riskbedömning:

11Är anställda som dirigerar lyft av plåtar/utrustning, utbildad i de arbets- och varselsignaler som ska användas för ett säkert arbete?

Riskbedömning:

Olika typer av arbeten

Skiv- och bandtäckning

12Används liggstege som är väl förankrad och ligger stadigt på taket?

Riskbedömning:

13Används exempelvis kran för transport av utrustning och material?

Riskbedömning:

14Finns uppställningsplats på taket eller ställningen, för maskiner/utrustning/material m.m.?

Riskbedömning:

15Är falsmaskinen lätthanterlig?

Riskbedömning:

16Om det används en falsupptagningsmaskin på arbetsplatsen

aär den lämpligt placerad?

Riskbedömning:

bär det lätt att förflytta den vid behov?

Riskbedömning:

Montage av profilerad plåt på tak

17Är det möjligt att montera fallskyddsnät?

Riskbedömning:

18Är plåtpaketen märkta med vikt och den täckande bredden på de plåtar som ingår i paketet?

Riskbedömning:

19Hissas plåtarna upp på taket med kran och i rättvända buntar?

Riskbedömning:

20Läggs buntarna upp nära monteringsstället?

Riskbedömning:

21Kan material och verktyg läggas så, att de inte kan glida eller blåsa ned?

Riskbedömning:

22Förankras öppnade plåtpaket tillfredsställande?

Riskbedömning:

23Läggs de första plåtarna ut från exempelvis ställning, mobil arbetsplattform e.d?

Riskbedömning:

24Fästes alltid plåten innan nästa plåt läggs ut?

Riskbedömning:

25 Sker montering från redan utlagd plåt?

Riskbedömning:

26Släpas plåtarna med en dragkrok istället för att bäras?

Riskbedömning:

27Om monteringsarbetet utförs vid kraftig vind vidtas särskilda säkerhetsåtgärder om arbetet inte helt avbryts?

Riskbedömning:

Montage av profilerad plåt på vägg

28Är ställningen anpassad till väggarbete?

Riskbedömning:

29 Vid montering av långa plåtar finns hjälpmedel för

aatt föra in plåtarna mellan ställningen och väggen?

Riskbedömning:

bför att resa och förflytta plåtarna i höjd- och sidled till monteringsstället?

Riskbedömning:

Maskiner för infästning/bearbetning

30Används förlängt skaft till borrmaskin eller skruvdragare för att minska påfrestningar på rygg och knä?

Riskbedömning:

31Används vibrationsdämpande handtag för att minska vibrationer av exempelvis nibblare?

Riskbedömning:

32 Beaktas genomskjutningsrisken om bultpistol används?

Riskbedömning:

Takmålning

33 Vid takrengöring eller målning med högtryck

ahålls högtryckssprutan med båda händerna vid tvättning?

Riskbedömning:

b avlastas trycket innan munstycke byts eller slangar lossas?

Riskbedömning:

ckontrolleras att högtryckslang och elkabel inte ligger över skarpa kanter eller kläms?

Riskbedömning:

danvänds skyddsglasögon/ansiktsskydd, skyddshandskar och hörselskydd?

Riskbedömning:

e

Riskbedömning:

f

Riskbedömning:

34Undviks så långt som möjligt arbetet med färger som ger allergi eller andra hälsoproblem? OBS se avsnitt 3 och 11 i varuinformationsblad/säkerhetsblad

Riskbedömning:

35Om ni målar med färger som innehåller akrylater, epoxi eller isocyanater (s k härdplaster)

ahar alla som arbetar med härdplaster den utbildning som krävs (t ex via företagshälsovården)?

Riskbedömning:

bföljer ni reglerna om medicinsk kontroll av dem som arbetar med härdplaster?

Riskbedömning:

cfinns hanterings- och skyddsinstruktioner för arbetet med härdplaster?

Riskbedömning:

dföljer ni de övriga regler som gäller för arbete med härdplaster?

Riskbedömning:

Personlig skyddsutrustning

36Om det behövs, finns och används

akyddsskor med stålhätta, spiktrampskydd och sula med god friktion?

Riskbedömning:

bknäskydd som är tillräckligt stora och tjocka för att fördela belastningen på knäna?

Riskbedömning:

chandskar av lämpligt material?

Riskbedömning:

dhörselskydd?

Riskbedömning:

eandningsskydd?

Riskbedömning:

fhjälm?

Riskbedömning:

gvarselväst?

Riskbedömning:

hsäkerhetssele?

Riskbedömning:

isäkerhetslina med fallskyddsdämpare?

Riskbedömning:

jannat?

Riskbedömning:

37Används alltid personlig fallskyddsutrustning om skyddsräcke, arbetsplattform eller ställning saknas?

Riskbedömning:

38 Kasseras skyddsutrustning som har

a skärskador eller trasiga sömmar?

Riskbedömning:

b mekaniska fel eller rostangrepp?

Riskbedömning:

cvarit i kontakt med kemikalier?

Riskbedömning:

39Förvaras selar och linor upphängda i ett torrt, mörkt och ventilerat utrymme?

Riskbedömning:

40Sköts all personlig skyddsutrustning enligt tillverkarens anvisningar?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.