Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljö

Checklistan är indelad i tre delar. Del 1 är frågor ur ett organisatoriskt perspektiv och behöver inte genomföras lika frekvent medan del 2 och 3 med fördel kan användas mer regelbundet, förslagsvis 1–2 gånger per år. Arbetsgivaren har huvudansvaret för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud / arbetstagare.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Del 1. Arbetsledning - organisation, rutiner, kunskap och instruktioner

1Har arbetstagarna kunskaper för sina arbetsuppgifter och känner de till eventuella risker med arbetsuppgifterna?

Kommentar

T.ex. motorsåg, röjsåg, snöskottning på tak.

Riskbedömning:

2Finns det instruktioner för särskilt farliga arbetsmoment och är de kända för arbetstagarna?

Kommentar

T.ex. arbete på hög höjd, arbete vid trafikerad väg.

Riskbedömning:

3Organiseras arbetet så att tungt, repetitivt arbete undviks?

Riskbedömning:

4Finns dokumenterat introduktionsprogram för nya arbetstagare och inhyrd personal?

Riskbedömning:

5Finns instruktioner på förståeligt språk för utländska arbetstagare?

Riskbedömning:

6Finns rutiner för ensamarbete?

Kommentar

T.ex. kommunikations- och larmmöjligheter, möjlighet till dubbelbemanning vid riskfyllt arbete.

Riskbedömning:

7Finns rutiner när minderåriga anlitas?

Riskbedömning:

8Finns rutiner för medicinska kontroller?

Kommentar

T.ex. vibrationer, klättring på hög höjd, allergena produkter.

Riskbedömning:

9Genomförs alltid en riskbedömning vid större förändring i verksamheten?

Kommentar

T.ex. omorganisation, inköp av ny utrustning, större ändringar i lokaler.

Riskbedömning:

10Genomförs riskbedömningar när någon är gravid?

Riskbedömning:

11Finns fungerande rutiner för att rapportera och utreda tillbud, ohälsa och olycksfall?

Riskbedömning:

12Finns rutin för anmälan till Arbetsmiljöverket efter allvarlig olycka / tillbud?

Riskbedömning:

13I händelse av nödsituation:

aFinns larmrutiner?

Riskbedömning:

bFinns anhöriglista?

Kommentar

Tänk på att beakta GDPR, dataskyddsförordningen.

Riskbedömning:

14Finns rutiner för inköp av första hjälpen-utrustning?

Riskbedömning:

15Finns rutiner för inköp av personlig skyddsutrustning?

Riskbedömning:

16Finns aktuell förteckning över samtliga hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter och ämnen?

Riskbedömning:

17Finns säkerhetsdatablad och instruktioner tillgängliga för personal som hanterar hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter och ämnen?

Riskbedömning:

18Finns rutiner och instruktioner för underhåll av maskiner?

Kommentar

OBS! Följs tillverkarens anvisningar? Instruktioner kan exempelvis avse avstängning av huvudströmbrytare, ta ur tändstift på handgräsklippare vid arbete invid knivarna.

Riskbedömning:

19Finns rutiner för besiktning av maskiner?

Kommentar

T.ex. grävmaskin / traktorgrävare, portar, lyftanordningar, mobila arbetsplatsformar.

Riskbedömning:

20Har arbetstagarna som kör truck och hjullastare med pallgafflar skriftligt tillstånd från arbetsgivaren?

Riskbedömning:

21Har arbetstagarna som arbetar med svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg Heta arbeten-certifikat?

Riskbedömning:

22Har tillräckligt antal arbetstagare kunskaper i första hjälpen?

Riskbedömning:

23Har arbetstagarna kunskaper om brandsäkerhet och i hantering av brandskyddsutrustning?

Riskbedömning:

24Trädgårdsanläggning:

aHar ni rutiner för anmälan till Arbetsmiljöverket för större projekt?

Riskbedömning:

bHar BAS-P och BAS-U tillräckliga kunskaper?

Riskbedömning:

cHar ni rutiner för att upprätta en arbetsmiljöplan när så krävs?

Riskbedömning:

Del 2. Verkstad, lager och kontor

25Är städning och ordning i lokalerna tillfredsställande?

Riskbedömning:

26Är kontorsarbetsplatser anpassade för ändamålet och ergonomisk utformade?

Kommentar

T.ex. belysning, skrivbord, kontorsstol, ventilation.

Riskbedömning:

27Är maskinerna uppställda på ett säkert sätt och på ett sätt som gör dem lättåtkomliga?

Riskbedömning:

28Är belysningen i lokalerna tillfredsställande?

Riskbedömning:

29Är alla utrymningsvägar uppmärkta och fria från hinder?

Riskbedömning:

30Första hjälpen:

aFinns relevant första hjälpen-utrustning?

Riskbedömning:

bFinns ögonskölj tillgängligt där så krävs?

Riskbedömning:

31Finns tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning?

Riskbedömning:

32Finns det brandutrustning på strategiska platser och kontrolleras den regelbundet?

Kommentar

T.ex. brandvarnare, brandsläckare, brandfiltar.

Riskbedömning:

33Finns jordfelsbrytare där det är relevant?

Riskbedömning:

34Är alla kablar och uttag oskadade och skyddsjordade?

Riskbedömning:

35Används endast typgodkända stegar?

Riskbedömning:

36Finns det bullerskydd för slipmaskin (stor slipmaskin)?

Kommentar

Även hörselskydd och skyddsglasögon ska finnas tillgängliga och användas.

Riskbedömning:

37Finns punktutsug och anpassad ventilation där arbetet kräver?

Kommentar

T.ex. vid svetsning.

Riskbedömning:

38Förvaras hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter och ämnen på ett säkert sätt?

Riskbedömning:

39Personalutrymme:

aFinns uppvärmt personalutrymme med tillgång till handtvätt, toalett och dusch?

Riskbedömning:

bFinns ordnat så att omklädningsrum kan användas separat av personer av olika kön?

Riskbedömning:

cFinns möjlighet att kyla och värma mat?

Riskbedömning:

dFinns städutrustning och städrutiner för personalutrymmet?

Riskbedömning:

40Finns vilrum att tillgå eller att iordningsställa?

Riskbedömning:

41Laddning av batterier:

aKan laddning av batterier ske på ett brandsäkert sätt?

Riskbedömning:

bFinns skriftliga instruktioner för laddning och underhåll av batterier?

Riskbedömning:

cVid laddning av blybatteri, finns god ventilation, skyltning, skyddshandskar, brandsläckare, ögonspolning och skyddsglasögon?

Riskbedömning:

Del 3. Risker i arbetet

42Används lyfthjälpmedel eller vagnar vid hantering av tunga föremål?

Kommentar

T.ex. kantsten, träd.

Riskbedömning:

43Används ergonomiska arbetsredskap?

Riskbedömning:

44Fungerar alla skyddsanordningar på maskinerna?

Kommentar

T.ex. dödmansgrepp.

Riskbedömning:

45Är drag för tillkoppling av redskap och vagnar:

aintakta?

Riskbedömning:

blåsbara?

Riskbedömning:

46Kontrolleras bromsarna regelbundet på gräsklippare, traktorer, maskiner, vagnar och annan mobilutrustning?

Riskbedömning:

47Finns första hjälpen-utrustning i fordon och maskiner som används i arbetet?

Riskbedömning:

48Är maskiner som körs på trafikerad väg trafiksäkra och anpassade för att framföras på väg?

Riskbedömning:

49Finns arbetssätt och skyddsutrustning för att undvika stendamm?

Kommentar

T.ex. vid stenkapning, sandsopning, lövblås.

Riskbedömning:

50Finns arbetssätt och skyddsutrustning för att undvika exponering av hälsoskadliga kemikalier?

Kommentar

T.ex. stenlim, oljor.

Riskbedömning:

51Finns arbetssätt och skyddsutrustning för att undvika exponering av smittämnen?

Kommentar

T.ex. via kanyler, kroppsvätskor och vid avfallshantering.

Riskbedömning:

52Används den personliga skyddsutrustningen som krävs för aktuella arbeten?

Kommentar

T.ex. hörselskydd, skyddsglasögon, handskar, fallskyddsutrustning.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.