Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Beredskapsarbete i energisektorn

Checklistan vänder sig till företag i energisektorn och kan användas för att riskbedöma arbetet i samband med att man tar nya uppdrag.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Uppdragets omfattning

1Har arbetsgivaren redovisat omfattningen av uppdraget?

Riskbedömning:

2Finns de resurser som uppdraget kräver i den egna organisationen?

Riskbedömning:

3Är uppdraget/arbetsmängden planerad i förhållande till organisationens storlek?

Kommentar

T ex efter antal beredskapskedjor, geografiska avstånd etc.

Riskbedömning:

Lokala förutsättningar (anläggningar)

4Har personalen tillräcklig kunskap och kännedom om anläggningarna?

Riskbedömning:

5Finns nödvändig dokumentation av anläggningarna tillgänglig?

Riskbedömning:

6Finns rutin för riskhantering?

Kommentar

Avser riskanalys vid anläggningen.

Riskbedömning:

7Följs gjorda riskhanteringar upp?

Riskbedömning:

8Finns rutiner för ensamarbete?

Kommentar

Finns begränsningar av arbetsuppgifter? Hänvisa till checklista "Ensamarbete".

Riskbedömning:

9Finns rutiner kring hot och våld?

Kommentar

Hänvisa till checklista "Hot och våld"

Riskbedömning:

10Finns rutiner för trafiksäkerhet?

Kommentar

Ändamålsenliga fordon, TMA.

Riskbedömning:

Arbetsledning

11Finns det en arbetsledning utanför ordinarie arbetstid?

Riskbedömning:

12Finns en prioriteringsordning vid samtida fel?

Riskbedömning:

13Är prioriteringsordningen kommunicerad?

Riskbedömning:

14Finns det en beslutsordning vid förändrade prioriteringar utanför ordinarie arbetstid?

Riskbedömning:

15Vet personalen hur de ska avropa ytterligare resurser?

Kommentar

T ex ytterligare personal, annan resurs eller andra hjälpmedel.

Riskbedömning:

16Vet personalen hur de ska avropa tekniskt stöd?

Kommentar

Annan / kompletterande kompetens

Riskbedömning:

17Finns alla som ska utföra elektriskt installationsarbete noterade i företagets egenkontrollprogram?

Riskbedömning:

18Beaktas övertid och vilotid i planeringen?

Riskbedömning:

19Har medarbetarna tillgång till den utrustning som krävs för uppdraget?

Kommentar

T ex verktyg, fordon, skyddsutrustning.

Riskbedömning:

20Har personalen tillgång till erforderlig personlig skyddsutrustning?

Kommentar

Se EBR avsnitt 10:21

Riskbedömning:

21Om ytterligare utrustning krävs, finns rutiner för hur man får tillgång till den?

Riskbedömning:

22Innebär uppdraget ett anlitande av underentreprenörer (UE)?

Riskbedömning:

aFinns andra prioriteringar för UE som behöver beaktas?

23Finns en rutin för krisberedskap vid olycksfall?

Riskbedömning:

24Är rutinen kommunicerad till alla berörda?

Riskbedömning:

Genomgång av beredskapslistan

25Har följande beaktats

aGeografiska avstånd?

Riskbedömning:

bKompetens på en övergripande nivå?

Kommentar

Här avses listan som helhet m a p personalens kompetens och deras möjlighet att stödja och komplettera varandra.

Riskbedömning:

cHar egen personal den utbildning/kompetens som krävs för de aktuella arbetsuppgifterna?

Riskbedömning:

dHar UE:s personal som ingår i samma beredskapslista som egen personal den utbildning/kompetens som krävs för de aktuella arbetsuppgifterna?

Riskbedömning:

eEventuella krav på inställelsetid?

Riskbedömning:

fRutiner kring förändringar i listan?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.