Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Golf

Checklistan är indelad i tre delar. Del 1 är frågor ur ett organisatoriskt perspektiv och behöver inte genomföras lika frekvent medan delarna 2 till 4 med fördel kan användas mer regelbundet, förslagsvis 1–2 gånger per år.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

DEL 1. Arbetsledning - organisation, rutiner, kunskap och instruktioner

1Har arbetstagarna kunskaper för sina arbetsuppgifter och känner de till eventuella risker med arbetsuppgifterna?

Kommentar

T.ex. arbetsutrustning; motorsåg, röjsåg.

Riskbedömning:

2Finns det instruktioner för särskilt farliga arbetsmoment och är de kända för arbetstagarna?

Kommentar

T.ex. klippning vid slänter och dammar.

Riskbedömning:

3Organiseras arbetet så att tungt, repetitivt arbete undviks?

Riskbedömning:

4Finns dokumenterat introduktionsprogram för nya arbetstagare och inhyrd personal?

Riskbedömning:

5Finns rutiner för att undersöka och hantera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Riskbedömning:

6Finns det rutiner för hur hot och våldssituationer kan förebyggas och hanteras?

Kommentar

T.ex. kontanthantering, missnöjda spelare.

Riskbedömning:

7Finns instruktioner på förståeligt språk för utländska arbetstagare?

Riskbedömning:

8Finns rutiner för ensamarbete?

Kommentar

T.ex. kommunikations- och larmmöjligheter, möjlighet till dubbelbemanning vid riskfyllt arbete.

Riskbedömning:

9Finns rutiner när minderåriga anlitas?

Riskbedömning:

10Finns rutiner för säkert arbete på banan när spel pågår?

Riskbedömning:

11Genomförs alltid en riskbedömning vid större förändring i verksamheten?

Kommentar

T.ex. omorganisation, inköp av ny utrustning, större ändringar i lokaler.

Riskbedömning:

12Genomförs riskbedömningar när någon är gravid?

Riskbedömning:

13Finns fungerande rutiner för att rapportera och utreda tillbud, ohälsa och olycksfall?

Riskbedömning:

14Finns rutin för anmälan till Arbetsmiljöverket efter allvarlig olycka / tillbud?

Riskbedömning:

15I händelse av nödsituation:

aFinns larmrutiner?

Riskbedömning:

bFinns anhöriglista? (Tänk på att beakta GDPR, dataskyddsförordningen.)

Riskbedömning:

16Finns rutiner för inköp av första hjälpen-utrustning?

Riskbedömning:

17Finns rutiner för inköp av personlig skyddsutrustning?

Riskbedömning:

18Finns aktuell förteckning över samtliga hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter och ämnen?

Riskbedömning:

19Finns säkerhetsdatablad och instruktioner tillgängliga för personal som hanterar hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter och ämnen?

Riskbedömning:

20Finns rutiner och instruktioner för underhåll av maskiner?

Kommentar

OBS! Följs tillverkarens anvisningar? Instruktioner kan exempelvis avse avstängning av huvudströmbrytare, ta ur tändstift på handgräsklippare vid arbete invid knivarna.

Riskbedömning:

21Finns rutiner för att säkerställa att skyddsanordningar inte är satta ur spel?

Kommentar

T.ex. dödmansgrepp.

Riskbedömning:

22Finns rutiner för besiktning av maskiner?

Kommentar

T.ex. grävmaskin / traktorgrävare, portar, lyftanordningar, mobila arbetsplatsformar.

Riskbedömning:

23Har arbetstagarna som kör truck och hjullastare med pallgafflar skriftligt tillstånd från arbetsgivaren?

Riskbedömning:

24Har arbetstagarna som arbetar med svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg ett Heta arbeten-certifikat?

Riskbedömning:

25Har tillräckligt antal arbetstagare kunskaper i första hjälpen?

Riskbedömning:

26Har arbetstagarna kunskaper om brandsäkerhet och i hantering av brandskyddsutrustning?

Riskbedömning:

27Bygg och anläggning:

aHar ni rutiner för anmälan till Arbetsmiljöverket för större projekt?

Riskbedömning:

bHar byggarbetsmiljösamordnaren för planering / projektering och utförande (BAS-P och BAS-U) tillräckliga kunskaper?

Riskbedömning:

Del 2. Lokaler

Verkstad

28Är städning och ordning i lokalerna tillfredsställande?

Riskbedömning:

29Är eventuella kontorsarbetsplatser anpassade för ändamålet och ergonomisk utformade?

Kommentar

T.ex. belysning, skrivbord, kontorsstol, ventilation.

Riskbedömning:

30Är maskinerna uppställda på ett säkert sätt och på ett sätt som gör dem lättåtkomliga?

Riskbedömning:

31Är belysningen i lokalerna tillfredsställande?

Riskbedömning:

32Är alla utrymningsvägar uppmärkta och fria från hinder?

Riskbedömning:

33Första hjälpen:

aFinns relevant första hjälpen-utrustning?

Riskbedömning:

bFinns ögonskölj tillgängligt där så krävs?

Riskbedömning:

34Finns tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning?

Riskbedömning:

35Finns det brandutrustning på strategiska platser och kontrolleras den regelbundet?

Kommentar

T.ex. brandvarnare, brandsläckare, brandfiltar.

Riskbedömning:

36Finns jordfelsbrytare där det är relevant?

Riskbedömning:

37Är alla kablar och uttag oskadade och skyddsjordade?

Riskbedömning:

38Används endast typgodkända stegar?

Riskbedömning:

39Finns det bullerskydd för slipmaskin (stor slipmaskin)?

Kommentar

Även hörselskydd och skyddsglasögon ska finnas tillgängliga och användas.

Riskbedömning:

40Finns punktutsug och anpassad ventilation där arbetet kräver?

Kommentar

T.ex. vid svetsning.

Riskbedömning:

41Förvaras hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter och ämnen på ett säkert sätt?

Riskbedömning:

42Laddning av batterier:

aKan laddning av batterier ske på ett brandsäkert sätt?

Riskbedömning:

bFinns skriftliga instruktioner för laddning och underhåll av batterier?

Riskbedömning:

cVid laddning av blybatteri, finns god ventilation, skyltning, skyddshandskar, brandsläckare, ögonspolning och skyddsglasögon?

Riskbedömning:

Kansli, reception och shop

43Är arbetsplatser anpassade för ändamålet och ergonomisk utformade?

Kommentar

T.ex. belysning, skrivbord, stolar.

Riskbedömning:

44Är belysningen tillfredsställande vid alla arbetsytor?

Riskbedömning:

45Är solinstrålning och bländande ljus avskärmat?

Riskbedömning:

46Är ventilation och klimat tillfredställande i alla arbetsutrymmen?

Riskbedömning:

47Är golven släta och fria från snubbelrisker?

Riskbedömning:

48Är alla utrymningsvägar uppmärkta och fria från hinder?

Riskbedömning:

49Finns relevant första hjälpen-utrustning?

Riskbedömning:

50Finns det brandutrustning på strategiska platser och kontrolleras den regelbundet?

Kommentar

T.ex. brandvarnare, brandsläckare.

Riskbedömning:

Personalutrymmen

5151. Personalutrymme:

aFinns personalutrymme med tillgång till handtvätt, toalett och dusch?

Kommentar

Obs, avsett enbart för personal.

Riskbedömning:

bFinns ordnat så att omklädningsrum kan användas separat av personer av olika kön?

Riskbedömning:

cFinns möjlighet att kyla och värma mat?

Riskbedömning:

dFinns städutrustning och städrutiner för personalutrymmet?

Riskbedömning:

52Finns möjlighet att låsa in sina privata värdesaker?

Riskbedömning:

53Finns vilrum att tillgå eller att iordningställa?

Riskbedömning:

Del 3. Risker - maskiner och kemikalier

54Används lyfthjälpmedel eller vagnar vid hantering av tunga föremål?

Kommentar

T.ex. klippaggregat.

Riskbedömning:

55Fungerar alla skyddsanordningar på maskinerna?

Kommentar

T.ex. dödmansgrepp.

Riskbedömning:

56Är drag för tillkoppling av redskap och vagnar

aintakta?

Riskbedömning:

blåsbara?

Riskbedömning:

57Kontrolleras bromsarna regelbundet på gräsklippare, traktorer, maskiner, vagnar och annan mobilutrustning?

Riskbedömning:

58Finns första hjälpen-utrustning i fordon och maskiner som används i arbetet?

Riskbedömning:

59Är maskiner som körs på trafikerad väg trafiksäkra och anpassade för att framföras på väg?

Riskbedömning:

60Finns arbetssätt och skyddsutrustning för att undvika exponering av hälsoskadliga kemikalier?

Kommentar

T.ex. gödning, bekämpningsmedel.

Riskbedömning:

6159. Används den personliga skyddsutrustningen som krävs för aktuella arbeten?

Kommentar

T.ex. hörselskydd, skyddsglasögon, handskar, fallskyddsutrustning.

Riskbedömning:

Del 4. Restaurang

62Kan varumottagning och transport av varor ske på ett säkert och ergonomiskt sätt?

Riskbedömning:

63Kan säker passage ske mellan kök och matsal?

Riskbedömning:

64Finns skydd och spärrar vid maskiner och arbetsutrustning?

Kommentar

T.ex. skärmaskin, skalmaskin, blandare, stekbord, kokgryta.

Riskbedömning:

65Har ni fortlöpande tillsyn och kontroller/besiktning av trycksatta kokgrytor och kokskåp?

Riskbedömning:

66Är arbetshöjder vid arbetsbänkar och maskiner möjliga att anpassa efter olika personer?

Riskbedömning:

67Finns anpassad ventilation för att fånga upp ånga, matos och värme?

Riskbedömning:

68Är belysningen tillfredsställande vid alla arbetsytor?

Riskbedömning:

69Är golven släta, halk- och snubbelfria?

Riskbedömning:

70Har ljuddämpande åtgärder vidtagits där det är möjligt?

Kommentar

T.ex. dämpmatta, dämpmassa, materialval.

Riskbedömning:

71Finns tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning?

Riskbedömning:

72Förvaras farliga kemiska produkter och ämnen på ett säkert sätt?

Riskbedömning:

73Första hjälpen:

aFinns relevant första hjälpen-utrustning?

Riskbedömning:

bFinns ögonskölj tillgängligt där så krävs?

Riskbedömning:

74Är alla utrymningsvägar uppmärkta och fria från hinder?

Riskbedömning:

75Finns det brandutrustning på strategiska platser och kontrolleras den regelbundet?

Kommentar

T.ex. brandvarnare, brandsläckare, brandfilt.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.