Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Restauranger och storkök

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2017:3 Användning av trycksatta anordningar AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2005:16 Buller AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Varumottagning och transport

1Om det finns lastkaj, är den skyddad mot regn och snö samt upplyst?

Riskbedömning:

2Är varumottagningen ordnad så att det inte drar eller läcker in avgaser (t.ex. med luftsluss)?

Riskbedömning:

3Finns utrymme för ankommande och avgående gods samt returemballage?

Riskbedömning:

4Levereras varorna in i restaurangen av leverantören?

Kommentar

Det innebär mindre lyft och belastning för personalen.

Riskbedömning:

5Är transportvägarna lättframkomliga, utan trösklar, rymliga, utan trappsteg eller lutande plan och med uppställbara dörrar?

Riskbedömning:

6Finns hiss för transport mellan våningsplan och är den tillräckligt stor?

Riskbedömning:

7Finns och används transport- eller lyfthjälpmedel för tunga råvaror, kantiner, backar m.m?

Riskbedömning:

8Om lyfthjälpmedel saknas, hjälps två och två åt vid tunga eller besvärliga lyft?

Riskbedömning:

9Utbildas personalen kontinuerligt i lyft- och bärteknik samt förflyttningsteknik (hantering av vagnar och rullburar)?

Riskbedömning:

10Har transportvagnar relativt stora, låsbara och mjuka hjul, för att bullra mindre och är de stabila?

Riskbedömning:

Förråd och frysrum

11Är förrådsutrymmena tillräckliga?

Riskbedömning:

12Finns det lyfthjälpmedel för tunga förpackningar etc eller kan mindre förpackningar väljas vid inköp?

Riskbedömning:

13Finns tunga varor och varor som används i stora mängder i lagom plockhöjd (över knä- och under axelhöjd)?

Riskbedömning:

14Kan dörren till frysrummet öppnas inifrån och finns belysning och fungerande nödsignal i frysrummet som hörs på ett bemannat ställe (oblockerad nödsignalknapp c:a 0.5 m över golvnivå)?

Riskbedömning:

15Finns och används skyddskläder och handskar mot kyla vid arbete i frysrum?

Riskbedömning:

Kök och kallskänk

16Vid skalmaskin:

aTippas varor i skalmaskin utan tunga lyft, t.ex. från stödyta och från mindre säckar?

Riskbedömning:

bKan skalade varor tappas av direkt i vagn?

Riskbedömning:

cStår skalmaskinen fast och stadigt och har den förreglat skydd?

Riskbedömning:

17Har stora grytor och stekbord spärr som hindrar ofrivillig stjälpning och kan stora grytor omröras automatiskt?

Riskbedömning:

18Kontrolleras alla trycksatta anordningar i klass A eller B återkommande av ett externt kontrollorgan enligt plan?

Kommentar

Trycksatta anordningar i klass A och B ska genomgå återkommande kontroll enligt AFS 2017:3 bilaga 1. För trycksatta anordningar i klass B utförs återkommande kontroll i form av driftprov. För trycksatta anordningar i klass A utförs återkommande kontroll i form av driftprov eller driftprov i kombination med in- och utvändig undersökning, se AFS 2017:3 5 kap. 4 §. Undantag från reglerna finns i 5 kap. 5 § och 6 §. Det finns även möjlighet att i stället tillämpa ett program för riskanpassad kontroll, se 5 kap. 7-15 §§.

Riskbedömning:

19Finns uppdaterade skyltar på kontrollerade behållare? (Behållare = en trycksatt anordning som inte är en rörledning.)

Kommentar

För en behållare som kontrollorganet bedömt uppfyller ställda krav ska kontrollorganet utfärda en skylt eller uppdatera informationen på en existerande skylt. Se AFS 2017:3 5 kap. 19 §.

Riskbedömning:

20Står blandaren fast och stadigt och har den förreglat skydd?

Riskbedömning:

21Är gejderställ i kokskåp och ugn i lämplig arbetshöjd, med låsbara hjul och spärr på tre sidor för blecken?

Riskbedömning:

22Om manuellt skött skärmaskin används för stora mängder, kan en halv- eller helautomatisk skaffas istället?

Riskbedömning:

23Finns varningsanslag vid skärmaskin och köttkvarn och har maskinerna förreglat skydd?

Riskbedömning:

24Finns arbets- och skyddsinstruktioner vid maskinerna?

Riskbedömning:

25Har personalen fått utbildning och information om riskerna med maskinerna och följs instruktionerna?

Riskbedömning:

26Är åtkomligheten runt maskiner, spisar m.m. god för rengöring och service?

Riskbedömning:

27Är arbetshöjden vid kallskänk och vid maskiner lätt att anpassa individuellt?

Riskbedömning:

28Finns möjlighet att göra åtminstone vissa arbeten sittande (t.ex. ståstödstol) och är stolarna enkelt höj- och sänkbara?

Riskbedömning:

29Finns tappställe med blandare för varmt och kallt vatten där det behövs för arbetet?

Riskbedömning:

30Finns fönster så man kan se ut, direkt eller via angränsande rum?

Riskbedömning:

31Om det behövs, finns platsbelysning vid kallskänk?

Riskbedömning:

32Finns väl fungerande utsug, t.ex. kåpa som fångar in all uppåtstigande varm luft över stekbord, grill, grytor m.m?

Riskbedömning:

33Rengörs filter och fettavskiljare m.m. regelbundet t.ex. veckovis eller finns filtervakt som indikerar när filter ska bytas eller finns flamskyddsfilter?

Kommentar

Filter och fettavskiljare som inte har rengjorts innebär brandrisk-

Riskbedömning:

34Är gasflaskor placerade så att de inte kan falla?

Riskbedömning:

35Är fritösen placerad så att den inte kan starta en brand, att det inte kan stänka vatten i den och att ingen kan snubbla mot den?

Riskbedömning:

36Är heta/varma ytor och handtag isolerade eller skyddade så att man inte kan bränna sig och att de inte strålar ut värme?

Riskbedömning:

37Finns fungerande kolsyresläckare och brandfilt vid stekytor och fritös och vet personalen hur de ska användas?

Riskbedömning:

38Är elektrisk utrustning och sladdar hela och jordade och görs fortlöpande underhåll?

Riskbedömning:

39Finns dämpmatta eller dämpmassa på plåtar, vagnar, skåp och hyllor eller liknande av plåt för att minska uppkomsten av buller i samband med stötar och slag?

Riskbedömning:

Disk

40Har diskmaskin lagom arbetshöjd och tillräcklig kapacitet?

Riskbedömning:

41Finns tillräckliga utrymmen för smutsig och ren disk (också buffertlager), för vagnar m.m. och flyter diskgodset genom disken med så få lyft som möjligt?

Riskbedömning:

42Finns avfallsbehållare för matrester?

Riskbedömning:

43Finns och används hörselskydd?

Riskbedömning:

44Finns och används skyddshandskar?

Riskbedömning:

45Undviks påfrestande eller ensidiga arbetsställningar?

Riskbedömning:

46Undviks arbete i felaktig arbetshöjd?

Riskbedömning:

47Doseras handdiskmedel direkt via kranen eller doserpump (liten risk för överdosering)?

Riskbedömning:

48Vid blötläggning, används lätt urtagbar insats med perforerad botten?

Riskbedömning:

49Underhålls bandtransportörerna regelbundet så att de går jämnt och har välsmorda stödrullar?

Riskbedömning:

50Vid flertanksmaskiner, finns draperi som täcker hela in- och utmatningsöppningen?

Riskbedömning:

51Finns kåpa som fångar in all uppåt-stigande varm luft (kan testas med rök) över diskmaskinerna?

Riskbedömning:

Rengöring och städning

52Är säkerhetsdatablad för kemiska produkter (också diskmedel) tillgängliga för personalen)?

Riskbedömning:

53Följs skyddsanvisningarna vid användning av kemiska produkter?

Riskbedömning:

54Är alla hälsofarliga kemiska produkter märkta och finns förteckningar över dem?

Riskbedömning:

55Kan ni byta till mindre hälsofarliga / miljömärka produkter eller mikrofibermoppar / -dukar?

Riskbedömning:

56Utbildas personalen om användningsområden för och risker med rengöringsmedlen, t.ex. allergier?

Riskbedömning:

57Följs doseringsanvisningar för diskmedel, rengöringsmedel etc?

Riskbedömning:

58Doseras medlen från slutet system t.ex. direkt från förpackning eller slutet via centralt doseringssystem, från förråd?

Riskbedömning:

59Om frätande kemikalier doseras öppet, används ögonskydd och finns ögondusch?

Riskbedömning:

60Används skyddshandskar vid all putsning (silver, koppar, mässing etc)?

Riskbedömning:

61Används alltid skyddshandskar vid hudkontakt med rengöringslösningar / kemikalier vid arbete mer än 15 minuter, med tunn bomullsvante inuti?

Riskbedömning:

62Om högtrycksrengöring används:

aKan den bytas ut mot lågtryck (som innebär mindre risker)

Riskbedömning:

bLäggs rengöringsmedlet alltid på med lågt tryck (spolning med högt)?

Riskbedömning:

cAnvänds golvramp som hindrar att sprayen sprids upp i luften?

Riskbedömning:

dÄr samtliga slangkopplingar på högtryckssidan fabriksmonterade (ej slangklämmor)?

Riskbedömning:

eHar sprutpistolen ”dödmansgrepp” och skyddsbygel?

Riskbedömning:

fÄr personalen utbildad på högtryckstvätt, risker och skyddsåtgärder?

Riskbedömning:

gFinns rutiner för hur rengöring av lokaler etc ska genomföras?

Riskbedömning:

Soprum

63Finns belysning och tillräcklig ventilation i soprummet och är det ordning och reda i soprummet?

Riskbedömning:

64Är utrymmet i soprummet tillräckligt?

Riskbedömning:

65Har all personal fått utbildning och information om hur avfall ska källsorteras?

Riskbedömning:

66Används stadiga handskar eller redskap vid packning av sopsäckar (undvik skärskador)?

Riskbedömning:

67Finns kylt soprum för matavfall?

Riskbedömning:

68Förvaras olja och fett i särskilda behållare och tas det om hand enligt anvisningar från renhållningsverk / kommunens miljö och hälsoskyddskontor?

Riskbedömning:

69Kan ni källsortera mer avfall?

Riskbedömning:

Matsal

70Går det lätt att öppna dörren mellan matsal / kök?

Tips och råd

Automatisk öppning är bäst.

Riskbedömning:

71Finns risk för krockar vid passage mellan matsal och kök?

Riskbedömning:

72Har belysningen mjuka övergångar mellan lokalerna så att man inte blir bländad?

Riskbedömning:

73Är ventilationen så bra att tobaksrök ventileras ut snabbt?

Riskbedömning:

74Är utrymmet mellan borden tillräckligt och är stolarna så utformade att man lätt kommer emellan vid bordsdukning?

Riskbedömning:

75Om fatservering förekommer:

aKan ni övergå till tallriksservering?

Tips och råd

Tänk på att porslinet ska vara lätt och bra att hålla i.

Riskbedömning:

bAnvänder ni serveringsvagn när det är möjligt?

Riskbedömning:

76Finns serveringsstationer / serveringsskåp i matsalen för närförråd och avlastning?

Riskbedömning:

77Vid portionering:

aKan portionering ersättas med självtag?

Riskbedömning:

bÄr mat, porslin och portioneringsdisk placerade så att man arbetar så nära kroppen som möjligt?

Riskbedömning:

cKan arbetstekniken förändras så att arbetet görs lugnare, med mjukare rörelser, att hand / tallrik ibland vilas mot en yta och med mikropauser?

Riskbedömning:

dÄr utlämningsdiskens höjd anpassad så att man inte behöver arbeta med händerna ovanför axlarna eller hålla /sätta ned tallrikarna långt bort från kroppen?

Riskbedömning:

78Vid brickdukning, kan brickflöde och arbetshöjd anpassas individuellt?

Riskbedömning:

79Är bullret (även från musik) acceptabelt så att man t.ex. kan prata med gästerna i vanlig samtalston?

Riskbedömning:

80Behövs bullerdämpande fötter eller glidknoppar på stolar och bord?

Riskbedömning:

81Är golven gjorda i olika sträva och hårda material?

Kommentar

Kan ge ont i rygg, ben och höfter.

Riskbedömning:

82Finns nivåskillnader eller annat som upplevs som besvärligt t.ex. hala golv, ojämn beläggning, eller avsaknad av halkskydd?

Riskbedömning:

83Är arbetsorganisationen upplagd så att man kan variera/växla arbetsuppgifter och ta regelbundna pauser?

Riskbedömning:

Kassa och bar

84Är kassaarbetsplatsen utformad så att

aman ser brickor och kunder bra?

Riskbedömning:

bden är höj- och sänkbar och / eller att arbetsställningen kan varieras?

Riskbedömning:

85Om det behövs, finns platsbelysning vid kassa- / bongapparaten?

Riskbedömning:

86Fungerar transporter till och från baren bra (t.ex. med vagn)?

Riskbedömning:

87Finns möjlighet att sitta och att gå ifrån baren ibland (t.ex. ståstödstol)?

Riskbedömning:

88Är golvet i baren bra att stå och gå på (ej för hårt)?

Riskbedömning:

Övrigt

89Är arbetet upplagt så att ingen enbart arbetar med ensidiga eller tunga arbeten?

Riskbedömning:

90Upplevs någon arbetsuppgift som så stressig att arbetsfördelningen behöver ses över?

Riskbedömning:

91Används arbetsskor med låg klack alt. varierande klackhöjd och mjuk sula?

Riskbedömning:

92Har ni bedömt vilka hot och våldsrisker som finns på arbetsplatsen och känner alla till riskerna?

Riskbedömning:

93Har ni vidtagit åtgärder för att minska riskerna t.ex. se över bemanning, larm, penninghantering och säkerhetsrutiner?

Riskbedömning:

94Har personalen kunskap om de rutiner och säkerhetsbestämmelser som gäller?

Riskbedömning:

95Vet personalen hur de bör agera i en vålds- eller hotsituation så att de kan arbeta tryggt och säkert?

Riskbedömning:

96Om matavfallskvarn finns:

aFinns tillstånd från kommunens VA-verk?

Riskbedömning:

bFinns ingreppsskydd?

Riskbedömning:

97Vid inköp av

amaskiner, begärs bullerdata?

Riskbedömning:

bfritös, väljs en med avtappning i botten för olja och rengöringsmedel?

Riskbedömning:

cav kaffe-, juice- eller milkshakemaskin, väljs en som medger bra arbetsställning vid påfyllning och rengöring?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.