Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Asbest

Checklistan innehåller frågor om åtgärder för att minska riskerna för asbestexponering.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2006:1 Asbest AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Asbest

1Har cheferna / arbetsledarna kunskaper om asbest?

Riskbedömning:

2Har cheferna / arbetsledarna kunskaper om vilka regler som gäller?

Riskbedömning:

3Inventeras och identifieras vilka material som skulle kunna innehålla asbest vid renoverings- och rivningsarbeten så att risken för att påträffa asbest minimeras?

Kommentar

Ska göras i miljöinventeringen.

Riskbedömning:

4Framgår det i arbetsmiljöplanen om asbesthaltigt material kan finnas och i vilken omfattning?

Riskbedömning:

5Har arbetstagarna kunskaper om var asbest kan finnas?

Riskbedömning:

6Har arbetstagarna kunskaper om hur asbest kan se ut?

Riskbedömning:

7Vet samtliga på arbetsplatsen vad de ska göra om de misstänker asbest?

Riskbedömning:

8Finns det skriftliga rutiner för säker hantering av provtagning om asbest misstänks i material?

Kommentar

Detta ska göras av behöriga personer med skyddskläder, skyddsutrustning, förslutning och skickas till laboratorium med tillstånd att hantera asbest.

Riskbedömning:

9Finns rutiner för att spärra av och avbryta arbetet vid misstanke om asbest?

Riskbedömning:

10Finns rutiner för anlitande av saneringsföretag med tillstånd?

Kommentar

Register över godkända saneringsföretag finns att tillgå via Arbetsmiljöverkets svarstjänst.

Riskbedömning:

11Kontrollerar byggherre, beställare eller BAS-U att saneringsföretaget har gjort en ordentlig efterkontroll?

Riskbedömning:

12Finns rutiner för hantering av arbetstagare som har blivit exponerad för asbest?

Riskbedömning:

13Finns tydliga rutiner för tillbudsrapportering / anmälan vid asbestexponering?

Riskbedömning:

14Finns tydliga rutiner för arbetsskadeanmälan?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.