Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Personell resursförstärkning i privata vården

När ni bidrar med personell resursförstärkning till annan organisation har ni och den mottagande arbetsplatsen ett gemensamt ansvar för arbetstagarens arbetsmiljö. Ni och den mottagande organisationen måste komma överens om vem som ansvarar för vad. Använd checklistan som ett stöd i ditt arbete med att förebygga arbetsmiljörisker vid resursförstärkningen och planering av hur det gemensamma ansvaret bör se ut mellan er och mottagande organisation. Checklistan kompletterar den riskbedömning ni gör för era arbetstagare. Den innehåller situationer och risker som är specifika för arbetstagare som förstärker annan organisation. Den förenklade riskbedömning som alltid finns med i Prevents checklistor är valfri i denna checklista.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Före resursförstärkningen

1Har vi tidigare resursförstärkt mottagande arbetsplats?

2Bedriver mottagande arbetsplats ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

3Har en risk- och konsekvensanalys gällande den mottagande arbetsplatsen upprättats tillsammans med skyddsombud innan resursförstärkningen äger rum?

4Har en risk- och konsekvensanalys upprättats tillsammans med skyddsombud avseende hur resursförstärkningen påverkar den ordinarie arbetsplatsen?

5Har vi fått tillräcklig information om vilka arbetsuppgifter arbetstagaren ska utföra?

6Har vi och mottagande arbetsplats stämt av att vi har samma bild av den kunskap och kompetens som behövs?

7Har vi försäkrat oss om att våra medarbetare har den kunskap och kompetens som krävs för arbetsuppgifterna?

8Ska arbetstagaren utföra arbete på mottagande arbetsplats som kräver specifik utbildning, behörighet, tillstånd eller legitimation?

9Har vi kontrollerat arbetsmiljön så att arbetstagare inte åläggs arbetsuppgifter som går utöver dennes utbildning, behörighet, tillstånd eller legitimation?

10Ska arbetstagaren utföra arbetsuppgifter som kräver personlig skyddsutrustning?

11Ska arbetstagaren utföra arbetsuppgifter som kräver medicinsk kontroll?

12Har vi introducerat arbetstagaren till de arbetsuppgifter denne ska utföra samt informerat om eventuella risker som är förenade med arbetet på den mottagande arbetsplatsen?

13Har vi informerat arbetstagaren om vem denne ska vända sig till för att ställa frågor om eller påtala risker i arbetsmiljön på mottagande arbetsplats?

14Har vi informerat arbetstagaren om vilket stöd och kontakt denne kan förvänta sig från ordinarie arbetsplats?

15Har vi informerat arbetstagaren om vilket stöd och kontakt denne kan förvänta sig från mottagande arbetsplats?

16Har vi informerat såväl mottagande arbetsplats som arbetstagaren om att inga arbetsuppgifter som ligger utanför den personella resursförstärkningen får tillkomma utan att dessa först riskbedömts och godkänts av ordinarie arbetsplats?

17Har vi tydliggjort för mottagande arbetsplats att vi omgående ska få information om en olycka eller allvarligt tillbud, som ska anmälas till Arbetsmiljöverket, inträffat?

18Har vi en plan för löpande dialog med resursförstärkande arbetstagare?

19Har vi en plan för löpande dialog med mottagande arbetsplats?

Under personell resursförstärkning hos mottagande arbetsplats

20Har vi, på ett tidigt stadium, följt upp mottagande arbetsplats introduktion med arbetstagaren?

21Har vi en kontinuerlig kontakt med arbetstagaren under resursförstärkningen?

22Har vi en löpande dialog med mottagande arbetsplats under resursförstärkningen?

Efter att förstärkningen är avslutad

23Finns plan för och hålls det uppföljningssamtal med arbetstagaren efter återkomst till ordinarie arbetsplats?

24Finns det något som vi ska återkoppla till mottagande arbetsplats?

25Har vi tillsammans med mottagande arbetsplats utvärderat den personella resursförstärkningen?

26Har vi i arbetet med utvärderingen inkluderat chefer, lokalt förtroendevalda och skyddsombud från vår organisation?

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.