Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Pressar och gradsaxar

Checklistan är framtagen för att uppmärksamma de vanligaste olycksriskerna vid denna typ av arbete. Den ska användas för att bedöma riskerna i det dagliga arbetet, med produktion, verktygsbyten och inställning samt hur man arrangerar arbetsplatsen, hanterar material, ordning och reda m.m. Den kan även vara till stöd för en årlig genomgång av en arbetsplats. Den ger då en bra dokumenterad nulägesbeskrivning av säkerheten. Mer instruktioner kring hur du använder checklistan finns på vår ämnessida för pressar och gradsaxar (https://www.prevent.se/jobba-med-arbetsmiljo/fysisk-arbetsmiljo/pressar-och-gradsaxar/).

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 1999:8 Användning av pressar och gradsaxar

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Arbetsplatsens utformning

1Finns tillräckligt med utrymme runt maskinen för transporter och städning?

Kommentar

Beakta arbetsplatsen ur utrymmessynpunkt.

Riskbedömning:

2Finns tillräckligt med utrymme runt utrustningen för placering av gods, som möjliggör en bra ergonomisk materialhantering?

Riskbedömning:

3Har man fått utbildning i rätt lyftteknik?

Kommentar

Beakta även riskerna med manuell hantering av verktyg.

Riskbedömning:

4Används rätt lyftteknik?

Riskbedömning:

5Sker materialhanteringen med hjälp av teknisk utrustning (t ex travers och lyftdon)?

Riskbedömning:

aÄr riskerna med detta hanterade?

6Är lyfthjälpmedel lämpligt utformade så att risken för klämskador minimeras?

Riskbedömning:

7Finns skriftliga rutiner och anvisningar för ställarbete i närheten av arbetsplatsen alt tillgängliga vid arbetsplatsen?

Riskbedömning:

8Förekommer ställarbete på höjd (t ex från stege)?

Kommentar

Beskriv hur arbete går till (kan göras i fältet för åtgärd).

Riskbedömning:

aÄr riskerna med detta hanterade?

9Finns risk för att bli påkörd i samband med transporter?

Riskbedömning:

aÄr riskerna med detta hanterade?

10Finns risk för buller- och vibrationsskador?

Riskbedömning:

aÄr riskerna med detta hanterade?

11Är allmänbelysningen tillräcklig i lokalerna?

Kommentar

Vid produktion, ställarbete och underhåll – tänk på ljusriktning, mängden ljus och bländningsrisker!

Riskbedömning:

12Finns tillräcklig platsbelysning vid respektive arbetsplats?

Riskbedömning:

Användning och inställning

13Har operatörerna dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper?

Riskbedömning:

14Finns kunskap om vilka körsätt som är möjliga i aktuell press/gradsax?

Riskbedömning:

15Finns dokumentation kring vilket/vilka säkerhetskrav som gäller för valt körsätt?

Riskbedömning:

16Har alla operatörer kunskap om säkerhetskraven som gäller för valt körsätt?

Riskbedömning:

17Är de som kontrollerar, reparerar, ändrar, ger service, rengör och/eller underhåller pressarna eller gradsaxarna av arbetsledningen särskild utsedd personal?

Riskbedömning:

18Är det klargjort vem som kontrollerar och godkänner uppsättning och inställning för ett nytt arbete?

Riskbedömning:

19Har den som godkänner uppsättning och inställning erforderlig utbildning?

Riskbedömning:

Säkerhetsfunktioner

20Får nyanställda introduktion i att hantera maskinen på ett säkert sätt?

Riskbedömning:

21Finns det oskyddade öppningar på maskinen, med risk för personskador?

Riskbedömning:

aÄr riskerna med detta hanterade?

22Fungerar pressens / gradsaxens koppling och broms?

Riskbedömning:

23Fungerar kopplingen och bromsen lika som den gjorde efter senaste kontrollen?

Riskbedömning:

24Har kopplingen eller bromsen fungerat onormalt någon gång sedan senaste kontrollen?

Riskbedömning:

25Finns det några skador eller läckage i de delar som ingår i kopplings- och bromssystemet?

Kommentar

Ge akt på eventuella sprickor, skadade slangar, lösa bultar m m.

Riskbedömning:

26Finns det några andra skador, läckage eller dyl. som kan tyda på att något är fel?

Kommentar

Ge akt på eventuella sprickor, skadade slangar, lösa bultar m m.

Riskbedömning:

27Fungerar styrutrustningen som den ska?

Kommentar

Kontrollen ska vara utförd av sakkunnig.

Riskbedömning:

28Har någon funktion i styrsystemet fungerat onormalt någon gång sedan senaste kontrollen?

Riskbedömning:

29Har pressen / gradsaxen låsbar omkopplare alternativt låsbart manöverskåp (för manöversätt, skyddssätt eller körsätt)?

Kommentar

Enbart utsedda personer ska ha tillgång till nyckeln.

Riskbedömning:

aÄr då omkopplare / skåp låst?

bFörvaras nyckeln på ett säkert sätt?

Kommentar

Nyckeln ska bara vara tillgänglig för behörig personal.

30Är manöverdon för tvåhandsmanövrering placerade med tillräckligt skyddsavstånd?

Kommentar

Operatören ska inte hinna nå fram till närmaste riskställe innan pressens löpare, eller gradsaxens skär och tillhållare, stannat eller nått ofarligt läge. Nödstoppet ska stoppa maskinen omedelbart.

Riskbedömning:

31Fungerar nödstoppet?

Kommentar

Operatören ska inte hinna nå fram till närmaste riskställe innan pressens löpare, eller gradsaxens skär och tillhållare, stannat eller nått ofarligt läge. Nödstoppet ska stoppa maskinen omedelbart.

Riskbedömning:

32Är beröringsfria skydd placerade med tillräckligt skyddsavstånd?

Kommentar

Presslag eller klipprörelse ska avbrytas och hindras från att starta när kroppsdel påverkar skyddsfältet.

Riskbedömning:

33Är de konstruerade så att man inte kan komma förbi skydden?

Kommentar

Presslag eller klipprörelse ska avbrytas och hindras från att starta när kroppsdel påverkar skyddsfältet.

Riskbedömning:

34Finns särskilt återställningsdon om återstart måste ske efter att skyddsanordning stoppat pågående slutningsrörelse?

Riskbedömning:

35Är maskinen reverserbar?

Kommentar

Reverserbar innebär att maskinen går att backa.

Riskbedömning:

36Om någon fastnar i maskinen, vet alla hur denne tas loss?

Riskbedömning:

37Är avskärmningsskydd monterade så att de ger tillräckligt skydd?

Kommentar

Pressar och gradsaxar ska utöver skydd på betjäningssidan ha avskärmningsskydd på övriga sidor. Kontrollera att det inte är möjligt att med någon del av kroppen komma bakom skyddet utan att skyddsfältet påverkas.

Riskbedömning:

38Finns och fungerar förregling på avskärmningsskydd där det behövs?

Kommentar

Avskärmningsskydd ska vara utförda enligt något av följande alternativ:
• Avskärmningsskydd fastsatt med nit, svets eller på annat likvärdigt sätt.
• Förreglade avskärmningsskydd så att presslag eller klipprörelse hindras om det inte är i skyddsläge.
• Beröringsfritt skydd, t.ex. ljusbom eller laser.
• Skyddet ska vara utfört med dubblerad och övervakad skyddsfunktion.

Riskbedömning:

Tillsyn, underhåll och kontroll

39Finns bruksanvisningar, dokumentation, instruktioner och rutiner tillgängliga för de som behöver den?

Riskbedömning:

40Finns protokoll och / eller journal från kontroll och tillsyn tillgängliga?

Riskbedömning:

41Känner berörda personer till var dokumentationen förvaras?

Riskbedömning:

42Åtgärdas brister som förts upp i journal eller protokoll?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.