Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Buller

Checklistan innehåller frågor om bullerexponering och åtgärder för att minska riskerna med buller.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2005:16 Buller

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Buller

1Utsätts någon för bullerexponering som är lika med eller högre än något av insatsvärdena?

Riskbedömning:

2Utsätts någon för bullerexponering över något av gränsvärdena?

Riskbedömning:

3Har bullerexponeringen bestämts?

Riskbedömning:

4Vidtas åtgärder eller finns skriftlig handlingsplan för att minska buller-exponeringen?

Riskbedömning:

5Finns det risk för olyckor på grund av att varningssignaler eller andra ljud inte kan höras?

Riskbedömning:

6Har de som utsätts för exponering från och med de undre insatsvärdena fått information om risker, åtgärder, användning av hörselskydd och om eventuella hörselundersökningar?

Riskbedömning:

7Erbjuds hörselundersökning till dem som utsätts för exponering från och med de övre insatsvärdena?

Riskbedömning:

8Förekommer ämnen som kan öka risken för hörselskador?

Riskbedömning:

9Utsätts någon för vibrationer som kan öka risken för hörselskador?

Riskbedömning:

10Begärs bullerdata och / eller ställs bullerkrav vid inköp av maskiner och andra utrustningar?

Riskbedömning:

11Finns det vid behov tillgång till bra hörselskydd med rätt dämpförmåga?

Riskbedömning:

12Används hörselskydd av de arbets-tagare som utsätts för exponering från och med de övre insatsvärdena?

Riskbedömning:

13Är hörselskydden i gott skick och underhålls väl?

Riskbedömning:

14Finns det någon som kan vara speciellt känslig för buller till exempel gravida eller hörselskadade?

Riskbedömning:

15Finns påbudsskyltar med symbolen ”Hörselskydd måste användas” i anslutning till arbetsplatser där exponering från och med de övre insatsvärdena kan förekomma?

Riskbedömning:

Störande buller

16Finns det någon som upplever sig störd av buller?

Riskbedömning:

17Finns det någon som har svårt att kommunicera och behöver höja rösten på grund av buller?

Riskbedömning:

18Har åtgärder vidtagits för att begränsa störande buller?

Riskbedömning:

Lokaler

19Har lokalerna tillräckligt med ljudabsorbenter i tak och på väggar?

Riskbedömning:

20Är bullerkällor avskärmade, inbyggda eller placerade i separata utrymmen för att begränsa bullerspridning?

Riskbedömning:

21Är bullriga och tysta verksamheter skilda åt?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.