Tillbaka till checklistorna
prevent.se
Ny checklista

Vaccination på arbetsplatser

Använd checklistan för förberedelser och hantering av vaccination på arbetsplatsen för det nya coronavirusets (SARS CoV-2). Checklistan innehåller frågor om rutiner för smittrisker, kommunikation och information, lokalens beskaffenhet och rutiner kring hanteringen vid vaccination på arbetsplatsen. Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt. En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2018:4 Smittrisker AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du spara länken till din checklista?

Denna checklista är inte kopplat till ett konto på www.prevent.se och du kan därför endast komma åt den via denna länken:
https://checklists.prevent.se/checklist/answer/236?key=nrEW4MxartWQaqG0mmpXxM7CZbIbZd9uEaIthB2DTWY

Logga in eller registrera dig för att enkelt komma åt checklistan via Mina sidor på www.prevent.se

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Kontrakt med leverantör

1Har leverantören rätt kvalifikationer för att utföra vaccinationerna?

Tips och råd

Se webbsidan Vaccination på arbetsplatser på prevent.se och dokumentet Att tänka på, rubriken Krav på leverantör som ska utföra vaccineringen.

Smittrisker

2Ingår en undersökning av risk för smitta i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

3Har en riskbedömning gjorts avseende vilka arbetsmoment som kan innebära smitta?

4Arbetstagare eller vaccinerande personal äter eller dricker inte i utrymmen med smittrisk?

5Dokumenteras händelser där personalen exponerats för smittämnen i riskklass 3 och 4?

Kommunikation och information

6Finns det en plan för hur kommunikationen med arbetstagarna ska ske?

Tips och råd

Se webbsidan Vaccination på arbetsplatser på prevent.se och dokumentet Att tänka på, rubriken Kommunikation.

7Har ni tagit fram information om varför vaccinationer erbjuds?

8Har ni tagit fram information om förutsättningarna för vaccinationen? Till exempel att det är frivilligt och att det erbjuds för att bidra till en säker och trygg arbetsmiljö där ingen ska bli sjuk på jobbet.

9Har ni tagit fram information om hur arbetstagarna bokar tid för vaccination?

10Är det tydligt i informationen vem arbetstagaren kan kontakta vid frågor om vaccinationen?

11Är det tydligt i information om patientsekretessen i samband med vaccination?

Lokaler

12Är lokalerna ändamålsenliga:

Tips och råd

Se webbsidan Vaccination på arbetsplatser på prevent.se och dokumentet Att tänka på, rubriken Logistik och lokaler.

amed förutsättningar så att det går att följa rekommendationer från regionala eller nationella myndigheter om att hålla avstånd och undvika trängsel?

bmed separat ingång och utgång?

cmed tydlig skyltning gällande förhållningsregler för till exempel avstånd och tydliga markeringar för hur personer ska röra sig i lokalen för att förhindra trängsel?

dmed möjligheter att hantera eventuell trängsel och köbildning?

emed tillgång till wc / handtvätt / handskar / handsprit / munskydd?

13Finns det städrutiner i lokalen som gäller före, under och efter vaccinationerna?

14Finns det rutiner som säkrar att ingen obehörig kommer in lokalen?

15Är ventilationen anpassad efter det antal personer som kommer att befinna sig i lokalen vid vaccinationstillfällena?

16Finns det rutiner som gör det möjligt att fylla i en hälsodeklaration på ett smittsäkert sätt?

17Finns det fria vägar för eventuell ambulanstransport?

18Kan arbetstagarna ta sig till och från arbetsplatsen och lokalen för vaccination på ett smittsäkert sätt?

Övrigt

19Har ni egna resurser som kan ansvara för att uppsatta regler som rör vaccinationen följs?

20Finns det en rutin för att delge leverantören resultatet av den riskbedömning som görs?

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.