Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Vibrationer - Helkropp

Checklistan innehåller frågor om hur risker med helkroppsvibrationer kan undersökas och hanteras i verksamheten. Helkroppsvibrationer förekommer när någon står, sitter eller ligger på ett vibrerande underlag och där exponeringen är sådan att hela kroppen utsätts för vibrationerna, till exempel i förarmiljöer och på plattformar på maskiner. Använd gärna checklistan tillsammans med Prevents skrift Vibrationsguiden – helkroppsvibrationer.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2005:15 Vibrationer

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Vibrationer

1Har arbetsgivaren låtit undersöka arbetsförhållandena och bedömt de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 4 §

Kommentar

Undersökningen ska innehålla information om vilka arbetsuppgifter eller vilken arbetsutrustning som kan orsaka helkroppsvibrationer, till exempel framförande av fordon på ojämnt underlag eller arbete intill vibrerande maskiner. Ta hänsyn till både kontinuerliga vibrationer och upprepade stötar.

Riskbedömning:

2Planeras arbetet så att exponering för vibrationer blir så liten som möjligt?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 3 §

Kommentar

Arbeten ska planeras, bedrivas och följas upp så att riskerna till följd av exponering för vibrationer minimeras genom att vibrationerna elimineras vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå. Hänsyn ska då tas till den tekniska utvecklingen och möjligheterna att begränsa vibrationerna. Ett sätt att minska exponeringstiden är att tillämpa arbetsrotation. Det är dessutom fördelaktigt att anordna arbetet med återkommande avbrott i vibrationsexponeringen. Tekniska lösningar kan till exempel vara att införa självgående fordon eller att styra maskiner på distans från kontrollrum.

Riskbedömning:

3Väljs arbetsutrustning som ger så liten vibrationspåverkan som möjligt för arbetstagare som utsätts för vibrationer?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska välja arbetsutrustning, med lämplig ergonomisk utformning, som ger så liten vibrationspåverkan som möjligt med tanke på det arbete som ska utföras. Se till att ha koll på den senaste teknikutvecklingen och ställ krav vid inköp av ny utrustning.

Riskbedömning:

4Framförs fordon

Kommentar

Vid körning på ojämnt underlag, till exempel i terräng, finns alltid risk för höga nivåer av helkroppsvibrationer. Körstilen påverkar också, att köra för fort på ojämnt underlag och kraftiga inbromsningar ökar riskerna. Det är också viktigt att stolarna är rätt inställda och anpassade för föraren.

apå ojämna underlag?

Riskbedömning:

bmed tung last?

Riskbedömning:

5Görs löpande undersökning och underhåll av underlag, som mark, vägar eller golv?

Kommentar

Underlag med stora sprickor, tjälskador eller andra ojämnheter kan de orsaka höga nivåer av helkroppsvibrationer.

Riskbedömning:

6Säkerställs att maskiner och utrustning

Kommentar

Skicket på fordon och maskiner kan påverka hur kraftiga vibrationerna blir, därför är löpande underhåll och byte av slitna komponenter viktigt för att hålla nere vibrationsexponeringen. Vanliga exempel är slitna däck och uttjänt vibrationsdämpning i förarsäten. Att använda utrustning och fordon på de sätt de är framtagna för, med rätt tillbehör och till arbetsuppgifter de är avsedda för är också viktigt. Till exempel att inte använda en truck för inomhusbruk utomhus.

aunderhålls enligt plan?

Riskbedömning:

bkontrolleras för slitage?

Riskbedömning:

canvänds med tillbehör som är avsett för utrustningen?

Riskbedömning:

danvänds till rätt typ av arbetsuppgifter?

Riskbedömning:

7Finns det möjlighet till regelbundna pauser?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 8 §

Kommentar

Avbrott i vibrationsexponeringen genom korta eller långa pauser kan minska risken för skada.

Riskbedömning:

8Förekommer belastande arbetsställningar i kombination med helkroppsvibrationer?

Kommentar

Hyttens konstruktion och begränsad sikt kan medföra sträck- och vridrörelser samt begränsa förarens möjlighet att röra sig. Detta ensamt eller i kombination med helkroppsvibrationer kan innebära en ökad risk för belastningsbesvär.

Riskbedömning:

9Får arbetstagare som utsätts för vibrationer information och utbildning om riskerna och hur de ska hanteras?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 11 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagare som utsätts för risker till följd av vibrationsexponering får information och utbildning rörande dessa risker. Det är viktigt att särskilt beakta att vibrationsexponeringen kan öka kraftigt vid felaktigt handhavande och bristande underhåll av maskiner och utrustning. Det är viktigt att tillverkarnas instruktioner för användning och underhåll följs. Vid framförande av fordon kan individuella skillnader i körstil leda till stora skillnader i både vibrationsexponering och slitage.

Riskbedömning:

10Finns särskilt känsliga arbetstagare? (Ex. gravida.)

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 6 §, 10 §

Kommentar

Helkroppsvibrationer kan öka risken för missfall hos gravida.

Riskbedömning:

11Finns arbetstagare som har medicinska besvär som kan bero på helkroppsvibrationer?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 13 §

Kommentar

Om det framkommer tecken på vibrationsskada hos en arbetstagare ska arbetsgivaren göra en ny undersökning och riskbedömning. Bestående skador som sätts i samband med exponering för helkroppsvibrationer kan vara besvär lokaliserade till rygg, skuldror och nacke. Sådana besvär kan dock inte med säkerhet hänföras till påverkan från vibrationer då olämplig sittställning och andra ergonomiska brister i arbetsplatsens utformning kan ge likartade symtom. En kombination av exponering för vibrationer och ergonomiska brister kan öka risken för besvär och skador.
Arbetsgivaren ska anordna medicinsk kontroll om exponeringen för helkroppsvibrationer misstänks kunna orsaka ohälsa eller har orsakat eller misstänkts orsaka vibrationsskador hos en annan arbetstagare med liknande arbetsuppgifter.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.