Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Sågverk - Del 1. Allmän

Den här checklistan behandlar verksamheten i olika lokaler och tar upp ventilation, klimat, buller, belysning, luftföroreningar, ergonomi, ensamarbete, transporter etc. Checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på ett sågverk. Checklistan är lämplig att användas vid en övergripande skyddsrond. Om inte frågorna under ett visst område är relevanta för just er verksamhet så kan avsnittet döljas. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupande ämneschecklistor. Det finns även ytterligare 10 checklistor för olika produktionsavdelningar inom sågverk.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2017:3 Användning av trycksatta anordningar AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Systematiskt arbetsmiljöarbete

1Finns rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska gå till?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 5 §

Kommentar

Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.

Riskbedömning:

2Får nyanställda, inhyrd personal och personal med nya arbetsuppgifter en bra introduktion där arbetsmiljö ingår?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Riskbedömning:

3Är riskbedömningar gjorda för olika arbetsmoment?

Riskbedömning:

4Finns det skrivna instruktioner i det fall en riskbedömning visar på allvarliga risker?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 7 §

Kommentar

När riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.

Riskbedömning:

5Används personlig skyddsutrustning?

Riskbedömning:

6Finns det tydliga och välkända mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Lag eller föreskrift: AFS 2015:4, 7 § AFS 2001:1, 5 §

Kommentar

Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Riskbedömning:

7Finns fungerande tillbudsrapportering?

Riskbedömning:

Allmänt för alla lokaler

8Finns möjlighet till säker kommunikation i bullriga lokaler, t.ex. headset med komradio?

Riskbedömning:

9Kontrolleras att förreglade luckor och skydd fungerar?

Riskbedömning:

Ventilation och klimat

10Upplevs luften som bra?

Riskbedömning:

11Fungerar ventilationen tillfredsställande i alla utrymmen?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 110 §, 111 §

Kommentar

Det kan vara nödvändigt med fläktstyrd till- och frånluft
för att få tillfredsställande luftkvalitet, temperatur, lufthastighet, renhet och fuktighet i alla utrymmen.

Riskbedömning:

12Finns både till- och frånluftssystem?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 110 §, 111 §

Kommentar

Arbetsplatser inomhus ska ha ventilationssystem som bidrar till att skapa ett bra inomhusklimat. De ska på ett effektivt sätt kunna tillföra tillräcklig mängd uteluft, och bortföra de luftföroreningar som inte tas om hand på annat sätt.

Riskbedömning:

13Finns fungerande processventilation?

Riskbedömning:

14Utförs obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med de intervaller som gäller för ventilationsanläggning?

Lag eller föreskrift: BFS 2011:16, 3 §

Kommentar

Återkommande besiktning ska utföras med intervall 3-6 år beroende på typ av byggnad. Fastighetsägaren ansvarar för att ventilationsbesiktningen kommer till stånd.

Riskbedömning:

15Är ventilationen balanserad, d.v.s. det finns inget märkbart drag när dörrar öppnas eller lukter som sprids mellan olika lokaler / utrymmen?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 115 §

Kommentar

Ventilationssystem ska kontrolleras och underhållas regelbundet.

Riskbedömning:

Belysning

16Är allmänbelysningen tillräcklig i lokalerna?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 135 §
Riskbedömning:

17Finns bländande belysning?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 136 §
Riskbedömning:

18Saknas armaturer någonstans?

Riskbedömning:

19Är belysningsarmaturerna rengjorda och är de hela?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 8 §, 135 §, 136 §
Riskbedömning:

Buller

20Har bullerexponeringen riskbedömts?

Riskbedömning:

21Vid övre insatsvärdet > 85 dB(A) eller impulstoppvärden på 135 dB(A):

aFinns en handlingsplan för att sänka bullernivån?

Riskbedömning:

bGörs hörselkontroller?

Riskbedömning:

cAnvänds hörselskydd?

Riskbedömning:

22Vid undre insatsvärde > 80 dB(A):

aErbjuds hörselkontroller?

Riskbedömning:

bHar utbildning / information genomförs om risker med buller?

Riskbedömning:

23Vid inköp av nya maskiner, begärs bullerdata från leverantören?

Riskbedömning:

24Hålls dörrarna stängda till bullerinbyggnader och bullerhus?

Riskbedömning:

Ensamarbete

25Förekommer ensamarbete?

Lag eller föreskrift: AFS 2001:1, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Riskbedömning:

Ergonomi / lyftanordningar

26Är lyftanordningen besiktigad och finns det besiktningsintyg?

Lag eller föreskrift: AFS 2003:6, 4-9 §§

Sanktionsbelagt

Kommentar

Besiktningar: Första besiktning, Montagebesiktning, Revisionsbesiktning, Återkommande besiktning och Internationell besiktning. Olika tidsintervaller för besiktningar för olika typer av lyftanordningar.

Tips och råd

Kontrollera om det finns ett kontrollmärke på lyftanordningen.

Riskbedömning:

27Finns skriftliga instruktioner för arbete med lyftanordningar?

Riskbedömning:

28Har en riskbedömning gjorts innan lyftanordning och lyftredskap används?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:6, 3 §

Kommentar

Arbetsförhållandena ska undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap ska användas. Riskbedömningen ska dokumenteras.

Riskbedömning:

29Finns arbetsgivarens skriftliga tillstånd för arbete med lyftanordning och lyftredskap? (Se www.av.se.)

Riskbedömning:

30Har arbetstagaren som ska utföra lyftet praktiska och teoretiska kunskaper för att använda lyftanordning och lyftredskap?

Lag eller föreskrift: AFS 2006:6, 3 §

Kommentar

Arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper ska undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap ska användas.

Riskbedömning:

31Journalförs regelbunden tillsyn och kontroller av lyftanordningar och lyftredskap?

Riskbedömning:

32Finns rutiner som säkerställer att ingen uppehåller sig under upplyft last?

Riskbedömning:

Ordning och städning

33Är gångvägar, transportvägar och utrymningsvägar fria från virke, spill, skräp etc?

Riskbedömning:

34Är golv, maskiner, kabelstegar, balkar och armaturer rena från spån och damm?

Riskbedömning:

35Finns särskild plats för felsågat material och spillbitar?

Riskbedömning:

36Finns alla verktyg som behövs nära arbetsplatsen?

Riskbedömning:

37Finns förvaringsplats för verktyg, reservdelar och instruktioner som behövs vid maskinen?

Riskbedömning:

38Finns fungerande utrustning för städning av maskiner och lokaler? OBS! Tryckluftsblåsning och sopning bör undvikas .

Riskbedömning:

39Finns rutiner för städning av arbetsplatsen?

Riskbedömning:

Luftföroreningar damm, terpener, mögel m.m.

40Finns besvärande / irriterande mängder damm / terpener i lokalens luft?

Riskbedömning:

41Behöver terpenhalten mätas? (Gränsvärde finns, se www.av.se.)

Riskbedömning:

42Finns fungerande processventilation som fångar in spån och damm vid alla avverkande verktyg?

Riskbedömning:

43Finns rutiner för när och hur spånutsug och kanaler ska rengöras?

Riskbedömning:

44Har lokalerna zonklassats med avseende på eventuell risk för explosiv atmosfär? (Se www.av.se.)

Riskbedömning:

45Hanteras virket så att uppkomst av trämögel förebyggs?

Riskbedömning:

46Kontrolleras att virket är fritt från trämögel innan det tas in i lokalen?

Riskbedömning:

47Om mögelangripet virke hanteras, finns skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner (även för städning)?

Riskbedömning:

Övervakningshytter

48Är hytten väl ventilerad och ljudisolerad?

Riskbedömning:

49Är arbetsstolen reglerbar?

Riskbedömning:

50Är reglage bra placerade inom bekvämt avstånd och lätta att manövrera och förstå?

Riskbedömning:

51Är reglage tydligt märkta?

Riskbedömning:

52Är datorskärmarna så placerade att inga reflexer uppstår och att bildåtergivningen är god, t ex gällande kontrast, skärpa, flimmer?

Riskbedömning:

53Är datorskärmarna placerade på bra arbetshöjd, avstånd och vinkel?

Riskbedömning:

54Upplevs luften bra i hytten?

Riskbedömning:

55Stängs transportören av när någon går ut på transportbanan?

Riskbedömning:

56Går det att från hytten se om någon vistas inom maskinens riskområde?

Riskbedömning:

Maskiner och transportörer

57Har arbetet vid maskinerna riskbedömts?

Riskbedömning:

58Har operatören informerats om riskerna och fått arbets- och säkerhetsinstruktioner som gäller för arbete vid maskinen?

Riskbedömning:

59Finns fasta skydd för rörliga maskindelar?

Riskbedömning:

60Där inte fasta skydd fungerar, finns det skalskydd som förhindrar tillträde till riskområdet, t ex nätstaket (>1400 mm höga) med förreglade grindar alternativt ljusbom / ljusridå?

Riskbedömning:

61Finns skydd över skärande / fräsande verktyg, t.ex. fräsar, sågklingor etc?

Riskbedömning:

62Är skydden på maskinerna hela och rätt inställda?

Riskbedömning:

63Är alla skyddshuvar förreglade?

Riskbedömning:

64Är manöverdonen

aväl synliga och lätta att förstå?

Riskbedömning:

bplacerade så att de är lätta att nå?

Riskbedömning:

cskyddade mot nedsmutsning?

Riskbedömning:

65Finns nödstoppsanordningar som

aär placerade så att de kan ses och nås av operatören eller annan person?

Riskbedömning:

bär tydligt markerade?

Riskbedömning:

66Är det för berörd personal känt vilka sektioner som stannar när ett nödstopp aktiveras?

Riskbedömning:

67Finns det risk för att någon maskin / transportör återstartas oavsiktligt?

Riskbedömning:

68Har transportörer

aingreppsskydd, t.ex. för stödrulle, vänd- / drivrulle, band?

Riskbedömning:

btillräckligt antal nödstopp?

Riskbedömning:

69Finns trappor, stegar, skyddsräcken m.m. som behöver åtgärdas?

Riskbedömning:

70Finns ljud- och ljussignal som varnar före start av anläggningen?

Riskbedömning:

71Finns fungerande klämskydd på portar?

Riskbedömning:

72Finns det till CE-märkta maskiner

abruksanvisning på svenska?

Riskbedömning:

bEG-försäkran om överensstämmelse? (Se www.av.se.)

Riskbedömning:

cCE-märke med tillverkningsår?

Riskbedömning:

Underhåll och service

73Vid driftstörning eller reparation på maskin eller transportör, finns och följs rutiner för "bryt och lås"?

Riskbedömning:

74Informeras / varnas personalen när reparationer pågår, med t.ex. skyltar?

Riskbedömning:

75Finns lyftanordningar och lyftredskap vid underhålls- eller reparationsarbete?

Riskbedömning:

76Finns arbetsplattform för servicearbeten?

Riskbedömning:

77Kontrolleras att nyckelbrytare på förreglade grindar fungerar?

Riskbedömning:

78Finns rutin för hur ofta nyckelbrytare ska rengöras för att ha fullgod funktion?

Riskbedömning:

79Dokumenteras ändringar på maskiner, tex styrsystem, elinstallationer eller ombyggnationer?

Riskbedömning:

80Finns rutiner för tätning av läckande tryckluftsventiler?

Riskbedömning:

Organisatorisk och social arbetsmiljö

81Har ni regelbundna arbetsplatsträffar?

Riskbedömning:

82Genomförs det medarbetarsamtal regelbundet med samtliga arbetstagare?

Riskbedömning:

83Finns det tydliga arbetsbeskrivningar?

Riskbedömning:

84Är arbetsmängden för var och en rimlig?

Riskbedömning:

85Har alla tillräcklig kunskap, resurser och befogenheter för att klara av sina arbetsuppgifter?

Riskbedömning:

86Är närmaste chef tillgänglig för hjälp och stöd vid behov?

Riskbedömning:

87Fungerar samarbetet mellan arbetstagarna bra?

Riskbedömning:

88Finns det ett tillåtande klimat där alla vågar säga vad de tycker och tänker?

Riskbedömning:

89Behandlas alla rättvist och med respekt?

Riskbedömning:

90Är arbetsplatsen fri från diskriminering, mobbning eller annan kränkande särbehandling?

Riskbedömning:

91Hanteras problem och konflikter så fort de uppstår?

Riskbedömning:

92Finns utvecklingsplan för att öka personalens kompetens?

Riskbedömning:

93Är arbetet

astressigt eller tempot ryckigt?

Riskbedömning:

bensidigt och starkt styrt?

Riskbedömning:

cbundet och med mycket reglagehantering?

Riskbedömning:

94Går det att växla arbetsuppgifter mer, för att öka mångsidigheten i arbetet?

Riskbedömning:

95Tas externt stöd in vid behov, exempelvis företagshälsovård?

Riskbedömning:

Transporter / trafik

96Finns det risk att bli påkörd i samband med transporter?

Riskbedömning:

97Är vägar åtskilda för gång- och fordonstrafik?

Riskbedömning:

98Informeras leverantörer / entreprenörer om vilka lokala regler som gäller?

Riskbedömning:

99Är mark och golv där truckar / lastbilar körs hårda och jämna?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.