Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Vibrationer - Hand och arm

Checklistan innehåller frågor om hur risker med vibrationer kan undersökas och hanteras i verksamheten. Vid förekomst av hand- och armvibrationer uppskattas arbetstagarens dagliga vibrationsexponering, som är den sammanlagda exponeringen under en hel arbetsdag (8h). Det dagliga exponeringsvärdet jämförs med sedan insatsvärdet för hand- och armvibrationer (2,5m/s2) och gränsvärdet (5,0 m/s2). Om insatsvärdet överskrids måste arbetsgivaren införa åtgärder för att minska riskerna. Gränsvärdet får ej överskridas. Daglig vibrationsexponering kan uppskattas med Arbetsmiljöverkets vibrationskalkylator.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2005:15 Vibrationer

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Vibrationer - Hand och arm

1Har arbetsgivaren låtit undersöka arbetsförhållandena och bedömt de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 4 §

Kommentar

Resultatet ska innehålla vibrationsvärden från maskinerna / utrustningen och användningstid för olika moment. Vibrationernas storlek kan uppskattas, mätas eller uppges av tillverkaren i bruksanvisningen. När man vet vibrationernas storlek och användningstiden uppskattar man hur stor exponeringen för vibrationer blir för varje arbetstagare under en arbetsdag. På arbetsmiljöverkets webb finns en vibrationskalkylator som kan användas för att uppskatta vibrationsexponeringen och lägga samman exponering från olika arbetsuppgifter under dagen. Resultaten jämförs sedan mot insatsvärdet och gränsvärdet för hand- och armvibrationer.

Riskbedömning:

2Planeras arbetet så att exponering för vibrationer blir så låg som möjligt?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 3 §

Kommentar

Arbeten ska planeras, bedrivas och följas upp så att riskerna till följd av exponering för vibrationer minimeras genom att vibrationerna elimineras vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå. Hänsyn ska då tas till den tekniska utvecklingen och möjligheterna att begränsa vibrationerna. Ett sätt att minska exponeringstiden är att tillämpa arbetsrotation. Det är dessutom fördelaktigt att anordna arbetet med återkommande avbrott i vibrationsexponeringen.

Riskbedömning:

3Väljs arbetsutrustning som ger så liten vibrationspåverkan som möjligt för arbetstagare som utsätts för vibrationer?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 8 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska välja arbetsutrustning, som ger så liten vibrationspåverkan som möjligt med tanke på det arbete som ska utföras. Se till att ha koll på den senaste teknikutvecklingen och kravställ eller jämför vibrationsvärden vid inköp av ny utrustning.

Riskbedömning:

4Finns det rutiner för att säkerställa att vibrerande maskiner och utrustning

Kommentar

Slitage och hur man kombinerar tillbehör kan öka vibrationsnivåerna hos maskiner och utrustning.

aunderhålls enligt plan?

Riskbedömning:

bkontrolleras för slitage?

Riskbedömning:

canvänds med tillbehör som är avsett för utrustningen?

Riskbedömning:

5Har det undersökts om det är möjligt att undvika vibrationer helt med hjälp av automatisering?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 3 §
Riskbedömning:

6Finns det möjlighet till regelbundna pauser?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 8 §

Kommentar

Avbrott i vibrationsexponeringen genom pauser kan minska risken för skada.

Riskbedömning:

7Exponeras arbetstagarna samtidigt för vibrationer och kyla?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 8 §

Kommentar

Om händer och armar kyls ned under arbetet ökar risken för vibrationsskador. Arbetsgivaren ska i första hand se till arbetet sker i gynnsam temperatur, men om detta inte är möjligt minimera tiden och tillhandahålla arbetskläder som skyddar mot fukt och kyla.

Riskbedömning:

8Får arbetstagare som utsätts för vibrationer information och utbildning om riskerna och hur de ska hanteras?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 11 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagare som utsätts för risker till följd av vibrationsexponering får information och utbildning rörande dessa risker. Det är viktigt att särskilt beakta att vibrationsexponeringen kan öka kraftigt vid felaktigt handhavande och bristande underhåll av maskiner och utrustning. Skaderisken ökar vid till exempel direkt beröring av vibrerande verktygsdelar som mejslar och liknande hos handhållna verktyg. Det är därför mycket viktigt att tillverkarnas instruktioner för användning och underhåll följs.

Riskbedömning:

9Finns det arbetstagare som kan vara särskilt känsliga för vibrationer?

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 6 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska undersöka och riskbedöma om det finns särskilt känsliga arbetstagare som inte ska arbeta med vibrationer. Exempelvis arbetstagare som har Raynauds sjukdom, cirkulationsstörningar, nervskador i fingrar, kärlsammandragande medicin eller dokumenterade vibrationsskador. För dessa arbetstagare finns en förhöjd risk för ohälsa och olycksfall vid exponering för vibrationer.

Riskbedömning:

10Anordnas medicinsk kontroll till arbetstagare som arbetar med vibrerande verktyg om exponeringen

Lag eller föreskrift: AFS 2005:15, 12 §, 13 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska anordna medicinsk kontroll för de arbetstagare som exponeras för vibrationer om exponeringen 1. Överstiger insatsvärdena för hand- och armvibrationer. 2. Misstänks kunna orsaka ohälsa eller 3. Orsakat eller misstänks orsakat vibrationsskador hos annan arbetstagare. Om det framkommer tecken på vibrationsskada hos arbetstagare, som genomgått medicinska kontroller ska arbetsgivaren göra en ny undersökning och riskbedömning.

aöverstiger insatsvärdet för hand- och armvibrationer (2,5 m/s2)?

Riskbedömning:

bmisstänks orsaka ohälsa?

Riskbedömning:

char orsakat vibrationsskador hos någon annan arbetstagare som arbetar på ett liknande sätt?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.